پایان نامه اندازه گیری ومقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده فناوری های نوین ، گروه مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (( M. Sc ))

گرایش : شیمی مواد غذایی

عنوان :

اندازه گیری ومقایسه مقادیر سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز                   

        (Olea europaea.L) مناطق علی آباد رودبار از استان گیلان وطارم از استان زنجان با استفاده از دستگاه جذب اتمی

استاد راهنما :

سرکار خانم مهندس پریسا زیارتی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………… .2

فصل اول: کلیات

1-1. هدف از انجام پایان نامه………………………………………………………………….5

1-2. بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….7

1-3.ضرورت واهمیت موضوع………………………………………………………………12

1-4. هدف اصلی………………………………………………………………………….16

فصل دوم : بررسی متون ومطالعات دیگران دراین زمینه

بخش اول: معرفی زیتونهای کشت شده درایران

2-1-1. تاریخچه………………………………………………………………………………………..19

2-1-2. مناطق مهم کشت زیتون درایران……………………………………………………………………..21

2-1-3. طبقه بندی ارقام زیتون………………………………………………………………………………..25

2-1-3-1. طبقه بندی زیتونهای خوراکی مطابق با استاندارد Codex از لحاظ درجه رسیدگی میوه تازه……….25

2-1-3-2. طبقه بندی زیتونهای خوراکی مطابق با استاندارد Codex براساس روش تهیه وآماده سازی برای تجارت……26

2-1-3-3. طبقه بندی زیتونهای خوراکی مطابق با استاندارد Codexبراساس روش ارائه…………………………..27

2-1-3-4. طبقه بندی تجاری زیتونهای خوراکی مطابق با استاندارد Codex  …………………………………………..28

2-1-3-5. طبقه بندی زیتونها مطابق با استانداردCodex براساس سایز واندازه…………………………………..29

2-1-3-6…………………………………………………29

2-1- 4 . ارقام زیتون درایران…………………………………………..29

2-1- 5 . گیاه شناسی زیتون…………………………………33

2-1- 5-1. ویژگیهای فیزیکی زیتون…………………………………………………33

2-1- 5- 2. سطح کربوهیدرات درگوشت میوه زیتون………………………………………35

2-1-5-3. ترکیبات فنولیک میوه خام زیتون……………………………………………36

2-1- 5-4. سطح پروتئین درمیوه خام زیتون………………………………………..39

2-1- 5- 5. رنگدانه گوشت میوه زیتون………………………………………………….39

2-1- 5- 6.مواد معدنی زیتون………………………………………………………………..40

2-1- 5-7.ویتامینهای زیتون…………………………………………………………………..40

2-1-6.شرایط اقلیمی مناسب جهت کشت زیتون……………………………………40

2-1-6-1.دما وشرایط آب وهوا…………………………………………………………………….40

2-1-6-2. رطوبت………………………………………………………………………………………42

2-1-6-3. ارتفاع از سطح دریا………………………………………………………………………42

2-1-6-4. انطباق باخاک…………………………………………………………………………………..43

2-1-6-5. کشت…………………………………………………………………………………………..47

2-1-6-6. نیاز آبی زیتون………………………………………………………………………………………..48

بخش دوم : فلزات

2-2-1. فلزات ……………………………………………………52

بخش سوم : فلزات سنگین

2-3-1. فلزات سنگین…………………………………………………..55

2-3-2. مکانیسم جذب فلزات سنگین توسط گیاهان………………………………………….56

2-3-3. مکانیسم تاثیر فلزات سنگین بربدن انسان……………………………………………57

2-3-3-1. راههای ورود مواد شیمیایی وفلزات سنگین به بدن انسان…………………………………60

2-3-3-2. توزیع وانتشار…………………………………………………………………………………..61

2-3-3-3. دفع………………………………………………………………………………………………………..61

2-3-3-4. ذخیره سازی………………………………………………………………………………………62

بخش چهارم: سرب

2-4-1. معرفی واثرات آن…………………………………………………………………………..64

2-4-2 . خواص سرب…………………………………………………………………………65

2-4-3 . ایزوتوپهای سرب……………………………………………………………………66

2-4-4. راههای ورود سرب به بدن…………………………………………….66

2-4-5. مسمومیت با سرب………………………………………………………………..67

2-4-6. اثرات کبدی وعصبی سرب………………………………………………..67

2-4-7. اثرات ژنوتوکسیک سرب…………………………………………………………67

2-4-8. اثرات سرطانزایی سرب………………………………………………………..68

2-4-9. اثرات سرب بر استخوان……………………………………………………………68

2-4-10 . اثرات سرب برقلب ورگهای خونی………………………………………….68

2-4-11. اثرات کلیوی سرب………………………………………………………………..69

2-4-12. اثرات گوارشی سرب……………………………………………………….69

2-4-13. اثرات خونی سرب……………………………………………………….69

2-4-14. اثرات تولید مثلی سرب……………………………………………….70

2-4-15. پایش بیولوزیک………………………………………………..71

بخش پنجم: کادمیوم

2-5-1. معرفی……………………………………………………………………..74

2-5-2. خواص کادمیوم……………………………………………………………..75

2-5-3. اثرات کادمیوم برسلامتی…………………………………………………76

2-5-4. تستهای تشخیص کادمیوم………………………………………………….77

2-5-6. استانداردهای بهداشتی کادمیوم………………………………………….78

2-5-7. استانداردهای Codex کادمیوم…………………………………………………..79

2-6-1. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه ی اندازه گیری فلزات سنگین درزیتون……………………………81

فصل سوم : مواد وروشها

بخش اول: اصول ومبانی کار

3-1-1. تاریخچه وانواع روشها…………………………………………………………….88

3-1-2. طیف سنجی جذب اتمی (AAS)……………………………………………………………89

3-1-2-1. طیف سنجی جذب اتمی شعله( FAAS)…………………………………………91

3-1-2-2. طیف سنجی جذب اتمی کوره گرافیتی (GFAAS)……………………..92

3-1-3. طیف سنجی نشر نوری القایی پلاسما (ICP-OES) …………………………………93

3-1-4. طیف سنجی جرمی القایی پلاسما (ICP-MS)……………………………………..95

3-1-5. طیف سنجی نشر اتمی (AES)………………………………………………96

3-1-6. طیف سنجی جرمی……………………………………………………………….96

3-1-7. طیف سنجی فلوئورسانس………………………………………………………….97

3-1-8. مواد موردنیاز……………………………………………………………98

3-1-9. تجهیزات مورد نیاز………………………………………………………………..98

3-1-10 . لوازم مورد نیاز……………………………………………………………..99

بخش دوم :روش کار

3-2-1. جمع آوری نمونه های زیتون………………………………………….101

3-2-2. تهیه ی محلولها…………………………………………………………….101

3-2-3 . تهیه ی استانداردها………………………………………………….102

3-2-4. آماده سازی نمونه ها برای اندازه گیری سرب وکادمیوم………………………………103

3-2-5. تعیین مقادیر سرب نمونه ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی…………105

3-2-6. اندازه گیری میزان سرب موجود در نمونه ها………………………………………106

3-2-7. اندازه گیری میزان کادمیوم موجود در نمونه ها………………………………………107

3-2-8. منحنی کالیبراسیون رسم شده توسط دستگاه جهت خواندن میزان سرب وکادمیوم………………..108

فصل چهارم : نتایج

4-1. سطح سرب وکادمیوم در زیتون سبز……………………………………………….110

4-1-1. نتایج حاصل از اندازه گیری میزان سرب وکادمیوم درنمونه های علی آباد استان گیلان (شهریور 1392)…………..110

4-1-2. نتایج حاصل از اندازه گیری میزان سرب وکادمیوم درنمونه های طارم استان زنجان(شهریور 1392)….112

4-2. میانگین کل غلظت سرب وکادمیوم در زیتونهای سبز طارم استان زنجان وعلی آباد گیلان(شهریور 1392)….114

4-3. بیشینه وکمینه میزان سرب وکادمیوم در نمونه های زیتون علی آباد گیلان در شهریور سال1392…..115

4-4 . بیشینه وکمینه میزان سرب وکادمیوم در نمونه های زیتون طارم استان زنجان در شهریور سال 1392….115

4-5 مقایسه ی میزان آلاینده های سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد استان گیلان(شهریور 1392)…..117

4-6. مقایسه ی میزان آلاینده های سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبزطارم استان زنجان(شهریور 1392)…118

4-7 . مقایسه ی میزان آلاینده های سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد استان گیلان و طارم زنجان با حد مجاز استانداردهای FDA & US EPA.119

4-8 . مقایسه ی میانگین آلاینده های سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد گیلان و طارم زنجان(شهریور 1392)……123

4-9. مقایسه ی میانگین آلاینده های سرب وکادمیوم درنمونه زیتونهای سبز علی آباد گیلان و طارم زنجان با حد مجاز استانداردهای FDA & US EPA..125

4-10. درصد نمونه های دارای آلاینده سرب وکادمیوم…..126

فصل پنجم : بحث وپیشنهادات

5-1 . بحث…………………………………………….128

5-2. نتیجه گیری…………………………..130

5-3. پیشنهادات…………………………………………137

منابع………………………………………138

خلاصه انگلیسی…………………….148

ضمائم………………….

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید