پایان نامه اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی


فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2-ایزوپرنالین. 4

1-2-1-شیمی ایزوپرنالین. 6

1-2-2-اهمیت اندازه‌گیری. 6

1-3-جمع‌بندی. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مروری بر روش‌های آنالیز ایزوپرنالین. 11

2-2- روش‌های رایج استخراج. 11

2-2-1-استخراج مایع- مایع. 12

2-2-2-استخراج با فاز جامد. 12

2-2-3- میکرو استخراج با فاز مایع. 13

2-2-4- میکرو استخراج با فاز جامد. 14

2-2-5-استخراج با سیال فوق بحرانی. 15

2-2-6-استخراج با سوکسله 16

2-3- میکرواستخراج مایع- مایع پخشی. 16

2-3-1- عوامل موثر بر بازده استخراج. 18

2-3-2-کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی. 18

2-3-3- اصول میکرو استخراج مایع – مایع پخشی. 19

2-3-4-محاسبهی فاکتورهای موثر در روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی. 20

2-3-5-ویژگی‌های حلال استخراج‌کننده و پخش‌کننده در DLLM.. 22

2-3-6-سازگاری روش با تکنیک‌های دستگاهی. 22

2-3-7-مزایا و معایب میکرو استخراج مایع – مایع پخشی. 22

2-4- مشتق‌سازی ایزوپرنالین. 24

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مواد شیمیایی و تجهیزات.. 27

3-1-1-مواد شیمیایی و معرف‌ها 27

3-1-2-تجهیزات و وسایل مورد استفاده 28

3-2-استخراج و اندازه‌گیری ایزوپرنالین در آب.. 29

3-3-بهینه‌سازی شرایط استخراج. 30

3-3-1- بررسی اثر نوع فاز پخش‌کننده 30

3-3-2-بررسی اثر حجم فاز پخش‌کننده 31

3-3-3- بررسی اثر نوع فاز استخراج‌کننده 31

3-3-4-بررسی اثر حجم فاز استخراج کننده 32

3-3-5- بررسی اثر مشتق‌سازی قبل و در حین استخراج. 32

3-3-6- بررسی اثر زمان استخراج و مشتق‌سازی. 33

3-3-7- بررسی اثر حجم واکنشگر مشتق‌ساز 33

3-3-8- بررسی اثر درصد کربنات پتاسیم. 33

3-3-9- بررسی اثر افزایش نمک… 34

3-3-10- بررسی تکرار پذیری میکرو استخراج مایع- مایع پخشی. 34

3-3-11- محاسبه راندمان استخراج و فاکتور تغلیظ.. 34

3-3-12-تهیه منحنی کالیبراسیون در استخراج مایع- مایع پخشی. 35

3-4- آنالیز نمونه‌های حقیقی. 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- بهینه‌سازی شرایط استخراج. 38

4-1-1- بررسی اثر نوع فاز پخش‌کننده 39

4-1-2- بررسی اثر حجم فاز پخش‌کننده 40

4-1-3-بررسی اثر نوع فاز استخراج‌کننده 41

4-1-4- بررسی اثر حجم فاز استخراج‌کننده 42

4-1-5- بررسی اثر مشتق‌سازی قبل و در حین استخراج. 44

4-1-6- اثر زمان بر کارایی استخراج. 45

4-1-7- بررسی اثر حجم واکنشگر مشتق‌ساز 46

4-1-8- بررسی اثر درصد کربنات پتاسیم. 47

4-1-9-بررسی اثر افزایش نمک… 48

4-1-10- بررسی تکرارپذیری میکرو استخراج مایع- مایع پخشی. 50

4-1-11- محاسبه راندمان استخراج و فاکتور تغلیظ.. 51

4-1-12- تهیه منحنی کالیبراسیون. 51

4-2-آنالیز نمونه‌های حقیقی. 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1-نتیجه‌گیری. 55

5-2- پیشنهادات.. 56

منابع و مآخذ. 57

چکیده انگلیسی. 60

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید