پایان نامه اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی

ارسال شده در سایت پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2-ایزوپرنالین. 4

1-2-1-شیمی ایزوپرنالین. 6

1-2-2-اهمیت اندازه‌گیری. 6

1-3-جمع‌بندی. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مروری بر روش‌های آنالیز ایزوپرنالین. 11

2-2- روش‌های رایج استخراج. 11

2-2-1-استخراج مایع- مایع. 12

2-2-2-استخراج با فاز جامد. 12

2-2-3- میکرو استخراج با فاز مایع. 13

2-2-4- میکرو استخراج با فاز جامد. 14

2-2-5-استخراج با سیال فوق بحرانی. 15

2-2-6-استخراج با سوکسله 16

2-3- میکرواستخراج مایع- مایع پخشی. 16

2-3-1- عوامل موثر بر بازده استخراج. 18

2-3-2-کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی. 18

2-3-3- اصول میکرو استخراج مایع – مایع پخشی. 19

2-3-4-محاسبهی فاکتورهای موثر در روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی. 20

2-3-5-ویژگی‌های حلال استخراج‌کننده و پخش‌کننده در DLLM.. 22

2-3-6-سازگاری روش با تکنیک‌های دستگاهی. 22

2-3-7-مزایا و معایب میکرو استخراج مایع – مایع پخشی. 22

2-4- مشتق‌سازی ایزوپرنالین. 24

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مواد شیمیایی و تجهیزات.. 27

3-1-1-مواد شیمیایی و معرف‌ها 27

3-1-2-تجهیزات و وسایل مورد استفاده 28

3-2-استخراج و اندازه‌گیری ایزوپرنالین در آب.. 29

3-3-بهینه‌سازی شرایط استخراج. 30

3-3-1- بررسی اثر نوع فاز پخش‌کننده 30

3-3-2-بررسی اثر حجم فاز پخش‌کننده 31

3-3-3- بررسی اثر نوع فاز استخراج‌کننده 31

3-3-4-بررسی اثر حجم فاز استخراج کننده 32

3-3-5- بررسی اثر مشتق‌سازی قبل و در حین استخراج. 32

3-3-6- بررسی اثر زمان استخراج و مشتق‌سازی. 33

3-3-7- بررسی اثر حجم واکنشگر مشتق‌ساز 33

3-3-8- بررسی اثر درصد کربنات پتاسیم. 33

3-3-9- بررسی اثر افزایش نمک… 34

3-3-10- بررسی تکرار پذیری میکرو استخراج مایع- مایع پخشی. 34

3-3-11- محاسبه راندمان استخراج و فاکتور تغلیظ.. 34

3-3-12-تهیه منحنی کالیبراسیون در استخراج مایع- مایع پخشی. 35

3-4- آنالیز نمونه‌های حقیقی. 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4-1- بهینه‌سازی شرایط استخراج. 38

4-1-1- بررسی اثر نوع فاز پخش‌کننده 39

4-1-2- بررسی اثر حجم فاز پخش‌کننده 40

4-1-3-بررسی اثر نوع فاز استخراج‌کننده 41

4-1-4- بررسی اثر حجم فاز استخراج‌کننده 42

4-1-5- بررسی اثر مشتق‌سازی قبل و در حین استخراج. 44

4-1-6- اثر زمان بر کارایی استخراج. 45

4-1-7- بررسی اثر حجم واکنشگر مشتق‌ساز 46

4-1-8- بررسی اثر درصد کربنات پتاسیم. 47

4-1-9-بررسی اثر افزایش نمک… 48

4-1-10- بررسی تکرارپذیری میکرو استخراج مایع- مایع پخشی. 50

4-1-11- محاسبه راندمان استخراج و فاکتور تغلیظ.. 51

4-1-12- تهیه منحنی کالیبراسیون. 51

4-2-آنالیز نمونه‌های حقیقی. 53

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1-نتیجه‌گیری. 55

5-2- پیشنهادات.. 56

منابع و مآخذ. 57

چکیده انگلیسی. 60

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنو...
پایان نامه سیالات فوق بحرانی
پایان نامه رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی
پایان نامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی
پایان نامه ارشد:تاثیر آموزش ضمن خدمت بر رفتار سازمانی دبیران