پایان نامه اندازه¬گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده علوم پایه ، گروه فیزیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)
گرایش : ذرات بنیادی و نظریه میدانها
عنوان : اندازه­گیری دمای پلاسما به روش پراکندگی تامسون
استاد راهنما
دکتر سعید بهروزی نیا
( عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته­ای )
استاد مشاور
دکتر نادر مرشدیان
( عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته­ای )
زمستان ۱۳۹٢

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

یکی از روش­های اندازه­گیری دما و چگالی پلاسما استفاده از روش پراکندگی تانسون است . در این پایان­نامه ابتدا به مطالعه مختصات و روش­های آزمایشگاهی، طول موج لیزر تامسون و زاویه پراکندگی در توکامک­های خارجی از جمله JT-60U ،ITER، TCA و ADITYA پرداخته شده است. پارامتر پراکندگی (α) و جابجایی طول موجی (λD) در این پلاسماها محاسبه شده است. با توجه به محاسبه پارامتر پراکندگی در توکامک­های مذکور، در توکامک­های JT-60U ، ITERو TCA، پارامتر پراکندگی ١ α است. از طرفی همین پارامترها بعلاوه گرمایش الکترونی در توکامک­های موجود در کشور از جمله دماوند و الوند محاسبه شده است. همچنین در آزمایشگاه پلاسمای لیزری موجود نیز پارامتر پراکندگی، جابجایی طول موجی ناشی از اثر دوپلری و گرمایش الکترونی ناشی از اختلال پراکندگی تامسون محاسبه شده است. همانگونه که انتظار می­رفت گرمایش الکترونی با افزایش دمای الکترون (Te) در پلاسمای توکامک­ها خیلی کوچک و قابل صرفنظر کردن است. اما در پلاسمای لیزری افزایش دمای الکترونی نسبت به توکامک­ها چند مرتبه توانی بزرگتر و در حدود است و نسبت به دمای الکترون در پلاسما که از مرتبه چند الکترون ولت (Te ~ eV) می­باشد قابل چشم پوشی است. در چگالی دمای بالاتر پلاسمای لیزری و دماهای الکترونی چند الکترون ولت، اگر شاریدگی لیزر تامسون بیشتر شود، این تصحیح از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود.

فهرست
عنوان صفحه
پیشگفتار ۱
فصل اول- معرفی انواع پراکندگی­ها ۴
۱-۱- اصول کلی پراکندگی نور ۵
۱-٢- ­پراکندگی غیرنسبیتی ٨
۱-۲-١- دامنه پراکندگی ۹
۱-٢-٢- تقریب بورن ۱۲
١-٣- انواع روش­های تشخیصی پراکندگی ۱۳
١-٣-١- پراکندگی رایلی ۱۳
١-٣-٢- پراکندگی رامان ۱۵
١-٣-٣- پراکندگی کامپتون ۱۷
١-٣-۴- پراکندگی بریلوئن ۱٨
١-۴- پراکندگی تامسون ۱۹
۱-۴-۱- مبانی پراکندگی تامسون ناهمدوس ۲۴
۱-۵- پراکندگی تامسون بعنوان روش اپتیکی فعال و اختلال ناشی از آن روی پارامترهای پلاسما ۲٧
فصل دوم – مروری بر اندازه­گیری دما و طیف انرژی یون­ها بوسیله پراکندگی تامسون در پلاسماهای مختلف ۳۰
۲-۱- مقدمه ۳۱
۲-۲- بررسی پراکندگی تامسون جمعی با لیزر CO2 ۳۲
۲-۲-۱- توکامک JT-60U ۳۳
۲-۲-۲- توکامک ایتر ITER ۳۵
۲-۳- بررسی پراکندگی تامسون CTS با لیزرD2O ۳۹
۲-۳-۱- توکامک TCA ۳۹
۲-۴- بررسی پراکندگی تامسون با لیزر یاقوت Ruby ۴۳
۲-۴-۱- توکامک ADITYA ۴۳
فصل سوم – مروری بر اندازه گیری دمای الکترون با استفاده از پراکندگی تامسون در پلاسمای لیزری ۴۶
٣-١- مقدمه ۴٧
۳-۲- پراکندگی تامسون با لیزر آرگون در پلاسما لیزری ۴٧
۳-۳- مطالعه اثر گرمایش در پلاسمای لیزری در خلال پراکندگی تامسون ۴۹
فصل چهارم – بررسی نتایج تجربی و تحلیل آنها ۵۱
۴-۱- مقدمه ۵۲
۴-۲- محاسبه پارامترهای پراکندگی و جابجایی طول موجی پلاسماهای مورد مطالعه ۵۲
۴-۳– محاسبه میزان تغییرات دمای الکترونی و جابجایی طول موجی در پلاسمای آزمایشگاهی توکامک های موجود در کشور ۶۷
۴-۴– محاسبه میزان تغییرات دمای الکترونی و جابجایی طول موجی در پلاسمای لیزری ۶۷
۴-۵- بحث و نتیجه گیری ۷۳
مراجع ۷۴

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان صفحه
۱-۱- پراکندگی نور لیزر از محیط گازی یا پلاسمایی. ۵
۱-۲- مختصات برداری و . ۱۱
۱-٣- شدت یکسان نور فرودی پراکندگی نور با طول موج nm۴٠٠. ۱۴
١-۴- پراکندگی استوکس و آنتی استوکس. ۱۶
۱-۵- پراکندگی کامپتون. ۱٨
۱-۶- مختصات زاویه تابش و زاویه پراکندگی. ۱۹
۱-۷- نمایش بردارهای پراکندگی و زوایای آن. ۲۱
۱-٨- طیف الکترون پراکنده برای توزیع سرعت یک بعدی ماکسول. ۲۶
۱-۹- افزایش نسبی Te در مرکز پالس لیزر. ۲٨
۲-۱ – طرح­واره­ای از چیدمان توکامک JT-60U. ۳۵
۲-۲- نمودار شماتیکی هندسه پراکندگی برای پراکندگی تامسون جمعی. ۳۶
۲-۳- (a) تابع چگالی طیفی S(k,ω)، برای Ф های مختلف در زاویه پراکندگی θ= 0.75º. (b) سهم ذرات آلفا در S(k,ω) در فضای (θ,Ф) ۳۹
۲-۴- طرح واره چیدمان توکامک TCA. ۴۱
۲-۵- اندازه گیری دمای الکترون یک شات پلاسما معمول. ۴۵
۳-١- طرحی از راه­اندازی آزمایش. ۴٨
۳-۲- تحولات پارامترها. ۵۰
۴-١- پارامتر پراکندگی بر حسب طول موج لیزرها در توکامک­های مورد نظر . ۵۶
۴-۲- پارامتر پراکندگی بر حسب چگالی الکترون در توکامک­های مورد مطالعه ۵٧
۴-۳- پارامتر پراکندگی بر حسب دمای الکترون در توکامک­های مورد مطالعه ۵٨
۴-۴- جابجایی طول موجی بر حسب دمای الکترون لیزر در توکامک­های موردنظر ۵۹
۴-۵- گرمایش الکترونی بر حسب شاریدگی لیزر ۶۳
۴-۶- گرمایش الکترونی بر حسب دمای الکترون ۶۴
۴-۷- جابجایی طول موجی بر حسب دمای الکترون ۶۵
۴-٨- جابجایی طول موجی بر حسب شاریدگی لیزر ۶۶
۴-۹- گرمایش الکترونی بر حسب شاریدگی لیزر در پلاسماهای لیزری. ۶۹
۴-۱۰- گرمایش الکترونی بر حسب دمای الکترون در پلاسماهای لیزری. ٧۰
۴-۱۱- جابجایی طول موجی بر حسب شاریدگی لیزر در پلاسماهای لیزری . ٧۱
۴-۱۲- جابجایی طول موجی بر حسب دمای الکترون در پلاسماهای لیزری . ٧۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
۲-۱- دمای یون اندازه­گیری شده برای مجموعه­ای از شات های لیزر با پارامترهای تجدیدپذیر پلاسما ۴۲
۴-١- مشخصات پارامترهای لیزر تامسون و پلاسمای مورد مطالعه ۵۳
۴- ۲- پارامترهای محاسبه شده در توکامک­های مورد نظر ۵۵
۴- ۳- مشخصات توکامک­های پژوهشکده گداخت ۶۰
۴-۴- پارامترهای محاسبه شده توکامک­های الوند و دماوند ۶۲
۴- ۵– مشخصات پلاسماهای لیزری ۶٧
۴- ۶- پارامترهای محاسبه شده در پلاسماهای لیزری

۶٨

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید