پایان نامه امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش آموزش و پرورش تطبیقی

عنوان:

امکان سنجی تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش

استاد راهنما:

دکتر علی دلاور

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………17

هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………17

اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………………….17

سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………18

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق …………………………………………………………………………………18

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..21

مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………….221

چالش های فنی و حرفه ای ………………………………………………………………………….38

نگاهی به تاریخچه فنی و حرفه ای ………………………………………………………………………………………………7

نگاهی تطبیقی به فنی و حرفه ای ……………………………………………………………………………………………… 74

رویکردهای حاکم بر فنی و حرفه ای…………………………………………………………………………………………83

شاخص های تطبیق و مقایسه در فنی و حرفه ای……………………………………………………………………………90

پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………………….110

پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………………………122

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………128

روش و طرح کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….128

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….128

نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..129

ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..129

روش های آماری …………………………………………………………………………………………………………………131

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..133

توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………134

بخش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..153

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….167

بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….167

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………172

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..172

پیشنهاد های برخاسته از تحقیق ……………………………………………………………………………………………..173

پیشنهادیی برای پژوهشهای آینده …………………………………………………………………………………………175

منابع و مآخذ

منابع فارسی و انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..17

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید