پایان نامه امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


دانشگاه مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی آموزشی

عنوان :

امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

استاد راهنما :

دکتر ابراهیم صالحی عمران

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1:طرح تحقیق  1

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مساله. 3

1-3-اهداف پژوهش….. 9

1-4-سوالات پژوهش….. 9

1-5-تعریف واژه هاو اصطلاحات… 9

فصل 2:ادبیات پژوهش   13

2-1-مقدمه. 14

2-2-آموزش…. 15

2-3-سهم آموزش در رشد اقتصادی… 17

2-4-رسالت‌های آموزش ‌در ایران.. 19

2-5-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید.. 20

2-6-پیشینه آموزش همراه با تولید.. 22

2-7-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی… 23

2-8-نقش تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش…. 24

2-9-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی… 26

2-10-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران.. 26

2-11-تنگناها و موانع ساختاری بازار. 28

2-12-معرفی آموزش فنی وحرفه ای… 30

2-13-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران.. 33

2-14-رابطه میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار. 34

2-15-بازار کار و کارآفرینی… 35

2-16-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی… 36

2-17-آموزشهای مهارتی… 37

2-18-ضرورت توجه به آموزشهای مهارتی… 39

2-19-آموزش ،مهارت و اشتغال.. 40

2-20-آموزشهای مهارتی محصولمحور. 42

2-21-تشریح مدل آموزش محصول محور. 43

2-22-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای… 51

2-23-امکان سنجی… 54

2-24-دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن.. 56

2-25-معرفی ابزا رکار. 57

2-26-عواملSWOT.. 58

2-27-پژوهشهای داخلی… 62

2-28-پژوهشهای خارجی… 65

2-29-چارچوب نظری… 67

فصل 3:روش شناسی  74

3-1-مقدمه. 75

3-2-روش شناسی… 76

3-3-روش تحقیق… 77

3-4-جامعه آماری… 79

3-5-نمونه آماری… 79

3-6-روشهای جمع آوری اطلاعات… 80

3-7-ابزار گردآوری اطلاعات… 81

3-8-روایی و پایایی تحقیق… 83

3-9-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات… 85

فصل 4:تحلیل داده ها 87

4-1-مقدمه. 88

4-2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 88

4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سن… 89

4-4-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت… 90

4-5-توزیع پاسخگویان برحسب استانهای محل کار. 90

4-6-تجزیه و تحلیل فرضیه ها 92

4-7- بررسی فرصت ها  ……………………………………………………………………………………………………..92

4-8- بررسی تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………100

4-9- بررسی قوت ها ……………………………………………………………………………………………………….108

4-10- بررسی ضعف ها ………………………………………………………………………………………………….116

 

فصل 5:نتیجه گیری و پیشنهادات  123

5-1-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق… 124

5-2-یافته ها 131

5-3-بحث و نتیجه گیری… 136

5-4-پیشنهادات تحقیق… 138

5-5-محدودیتهای پژوهش….. 147

5-6-ضمائم و پیوستها 148

5-7-منابع و مواخذ.. 166

 

فهرست اشکال

شکل (2-1)متغیرهای تولید،بازاریابی،فروش…. 70

شکل (2-2) نمایی از محیط درون و بیرون.. 73

 

فهرست جداول

جدول (3-1) تناظرسوالات تحقیق و شاخصها و مولفه های مورد پژوهش در پرسشنامه  82

جدول (3-2) جدول آلفای سنجش پایایی ابزار گردآوری اطلاعات… 84

جدول (4-1) توزیع پاسخگویان بر حسب متغیرجنسیت… 88

جدول (4-2) توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی… 89

جدول (4-3) توزیع پاسخگویان بر حسب سنوات خدمت… 90

جدول (4-4) توزیع پاسخگویان برحسب استان محل کار. 91

جدول)4-5(فراوانی وشاخصهای مرکزی و پراکندگی شاخصهای فرصتها به تفکیک امتیاز وضعیت موجودواهمیت گویه ها 93

جدول(4-6(گروهبندی شاخص اقتصادی از زیر مجموعه فرصتها 96

جدول)4-7)گروهبندی شاخص سیاسی از زیر مجموعه فرصتها 97

جدول (4-8) گروهبندی شاخص اجتماعی از زیر مجموعه فرصتها 98

جدول (4-9) توصیف وآزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه فرصتها 99

جدول)4-10)فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های تهدیدها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 101

جدول)4-11(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه تهدیدها 102

جدول)4-12(جدول گروه بندی عامل اجتماعی از زیر مجموعه تهدیدها 103

جدول)4-13(گروه بندی عامل سیاسی از زیر مجموعه تهدیدها 104

جدول)4-14(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه تهدیدها 105

جدول (4-15) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل تهدیدها 106

جدول (4-16) فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های قوت‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 108

جدول)4-17(گروه بندی عامل نیروی انسانی از زیر مجموعه قوتها 110

جدول)4-18(گروه بندی عامل مدیریت دانش از زیر مجموعه قوتها 111

جدول)4-19(گروه بندی عامل فناوری از زیر مجموعه قوتها 112

جدول)4-20(گروه بندی عامل سیستم از زیر مجموعه قوتها 113

جدول (4-21) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل چهارگانه ذیل قوت‌ها 114

جدول)4-22(فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های ضعف‌ها به تفکیک امتیاز وضعیت موجود و اهمیت گویه ها 116

جدول)4-23(گروه بندی عامل سیستمی از زیر مجموعه ضعفها 118

جدول)4-24(گروه بندی عامل مراکز علمی از زیر مجموعه ضعفها 119

جدول)4-25(گروه بندی عامل اقتصادی از زیر مجموعه ضعفها 119

جدول (4-26) توصیف و آزمون مربوط به فرضیه یکسان بودن اثر عوامل سه گانه ذیل ضعف‌ها 121

جدول (5-1) نحوه امتیاز دهی سوالات در اثبات یارد گویه ها 130

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید