پایان نامه الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یكساعت آخر زایمان


دانلود متن کامل پایان نامه الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یكساعت آخر زایمان و شمارش بندناف با فرمت ورد  word

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

بيان مسئله و ضرورت توجيه و انجام تحقيق

NRBCs گويچه‌هاي قرمز نارسي هستند كه در خون محيطي نوزادان تازه متولد شدة سالم يافت مي‌شوند. بلافاصله بعد از تولد كاهشي سريع در شمارش سلولهاي بنيادي خونساز عمدتاً در نوزادان سالم ديده مي‌شود. افزايش شمارش NRBC بندناف بعنوان يك شاخص هيپوكسي داخلي رحمي جنين بصورت حاد و مزمن و بعنوان يك پيشگويي‌كنندة نتايج بدنوزادي پيشنهاد شده‌است (نظير درجة آپگار پايين، اسيدمي نوزادي، نياز به پذيرش در واحد مراقبت نوزداي و تشنج‌هاي نوزادي زودرس (1)).

هدف اصلي از مانيتورينگ ضربان جنين بهبود نتايج پره‌ناتال با تشخيص زودرس هيپوكسي جنين بوده است، براي اين منظور مانيتورينگ قلب جنين بطور گسترده‌اي در طي زايمان در دسترس قرار گرفت (2).

از طرفي مطالعات خوب كنترل شده مشخص كرده است كه روش سمع متناوب با مانيتورينگ مداوم جنيني وقتي در فواصل زماني خاص و با نسبت يك‌به‌يك بين پرستار و بيمار انجام شود كارايي يكسان دارد (3).

بنظر مي‌رسد هم افزايش NRBC بندناف و هم الگوهاي غيرطبيعي ضربان قلب هيپوكسي جنيني را منعكس مي‌كنند. مطالعات قبلي نشان داده كه در هيپوكسي جنيني شمارش NRBC در طناب نافي افزايش مي‌يابد، از طرفي بين الگوهاي غيرطبيعي ضربان قلب و هيپوكسي جنيني رابطه وجوددارد (1).

ارتباط بين NRBC و الگوهاي ضربان قلب از طريق سمع متناوب كمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراين هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط بين الگوهاي غيرطبيعي ضربان قلب جنين در يكساعت آخر زايمان و شمارش NRBCs بندناف مي‌باشد.

اين الگوها شامل: تاكيكاردي، براديكاردي، افت زودرس، افت‌ديررس، افت متغير و افت طولاني مي‌باشد. با توجه به اينكه مانيتورينگ جنين در اين تحقيق به روش Doppler ultrasound Fetal Heart Detector و به طريق متناوب انجام مي‌شود تعيين وجود يا حذف تغييرپذيري ضربان قلب و فاصلة آخرين تسريع ضربان قلب تا زايمان كه در مطالعات قبلي بعنوان شاخص قابل اعتماد پيشگويي‌كنندة جنين غيرهيپوكسيك مطرح شده‌است (1) امكانپذير نميباشد.

بازنگري منابع و اطلاعات موجود

در مورد الگوهاي ضربان قلب جنين در سيرليبر و NRBC بندناف مطالعات متعددي صورت گرفته كه به پاره‌اي از آنها اشاره مي‌شود:

 • Jeffrey P. & Ahn در مقاله‌اي با عنوان گريچه‌هاي قرمز هسته‌دار؛ شاخصي براي آسفيكسي جنين در 1995 در مجلة obstet Gynecol مطالعه‌اي را براي تعيين ارتباط بين حضور NRBC و انسفالوپاتي هيپوكسيك – ايسكميك و معايب نورولوژيك طولاني مدت نوزادي طراحي كردند. در اين مطالعه NRBC بندناف نوزادان تك قل با مشكل نورولوژيك با نوزدان سالم مقايسه شدند. آنها نتيجه گرفتند كه نوزادان دچار مشكل فوق سطح NRBC بالاتري داشتند. از طرفي مدت پاك‌شدن اين گريچه‌ها از خون در گروه اول بيشتر بود. بنابراين نتيجه گرفتند كه NRBC مي‌تواند به تشخيص حضور آسفيكسي جنيني كمك كند و وقتيكه آسفيكسي نزديك به تولد اتفاق بيفند تعداد پايين‌تري NRBC در خون حضور دارند لذا اين گريچه‌هاي هسته‌دار مي‌توانند در زمان صدمه نورولوژيك كمك كننده باشند (4).
 • در مطالعة Kathleen & Kusseil در 1999 با عنوان NRBC بعنوان يك شاخص اسيدمي در نوزادان ترم ارتباط بين NRBC بندناف نوزادان ترم و ديگر شاخص‌هاي احتمالي هيپوكسي جنيني بررسي شد. نتيجة مطالعه اين بود كه شمارش گريچه‌هاي قرمز هسته‌دار بطور قابل توجهي در نوزادان ترم متفاوت است. افزايش NRBC با اسيدمي، مكونيوم و پذيرش NICU ارتباط داشت (5).
 • Serafina &Marina در 1999 در تحقيقي با عنوان گريچه‌هاي قرمز زمان تولد بعنوان شاخص آسيب‌مغزي پره‌ناتال، ارزش پروگنوستيك NRBC بدو تولد در مورد نتايج نوزادي و آسيب مغزي پره‌ناتال در نوزادان در معرض خطر آسيب نورولوژيك بررسي شد. ارتباط قابل توجهي بين شمارش گريچه‌هاي قرمز هسته‌دار و سن حاملگي و آپگار دقيقه‌ اول، PH، base deficit، كسر O2 مصرفي، محتوي O2 خون و وزن تولد وجوددارد. نهايتاً آنها نتيجه گرفتند شمارش NRBC در زمان تولد نه فقط منعكس‌كنندة نتايج نوزادي ثانويه به هيپوكسي پره‌ناتال است بلكه اندكس قابل اعتمادي از آسيب مغزي پره‌ناتال نيز مي‌باشد (6).
 • Sean & Honor & Soina در مقاله‌اي با عنوان ارتباط بين NRBC و تشنج‌هاي زودرس نوزادي زمان آسيب نورولوژيك در نوزادان با تشنج‌هاي زودرس را از طريق ارزيابي سطوح NRBC بررسي كردند. آنها متوجه شدند كه در گروه مبتلا سطح NRBC در مقايسه با گروه كنترل بالاتر بود. آنها اين فرضيه را مطرح كردند كه آسيب‌ نورولوژيك منجر به تشنج‌هاي زودرس نوزادي اغلب قبل از دورة زايمان اتفاق مي‌افتد (7).
 • Dollbery S. در 2000اثر Passive Smoking را روي NRBC در حاملگي بررسي كرد. شمارش NRBC در نوزادان ترم و AGA (مناسب براي سن حاملگي) در زنانيكه در معرض سيگار به صورت غيرفعال بودند با گروه كنترل مقايسه شد. او نتيجه گرفت سيگار كشيدن غيرفعال بعنوان يك متغير غيروابسته ارتباط مهمي با شمارش NRBC نشان مي‌دهد (8).
 • Dollberg S. در سال 2000 سطح NRBC جنين‌هاي سالم زنان مبتلا به ديابت بارداري را بررسي كرد. NRBC بندناف نوزادان LGA (سنگين‌تر نسبت به سن حاملگي) از زنان مبتلا به ديابت بارداري با نوزادان AGA زناني با يا بدون ديابت بارداري مقايسه شدند در اين مطالعه مشخص شد در گروه اول در مقايسه با دو گروه ديگر سطح NRBC بالاتر است (9).
 • در سال 2001 در مطالعه‌اي شمارش NRBC در سندرم آسپيريشن مكونيوم بررسي شد. در اين مطالعه نوزادان با آسپيريشن مكونيوم كه علائم تنفسي داشتند با جنين‌هاي دچار آسپيريشن بدون علائم تنفسي و نوزادان بدون آسپيريشن مقايسه شدند سطح NRBC در گروه اول بيشتر بود (10).
 • در 2003 در مطالعه‌اي اثر زايمان فيزيولوژيك روي شمارش NRBC بررسي شد در اين تحقيق NRBC در سزارين انتخابي بدون Trial of Labor با زايمان واژينال مقايسه شد. شمارش HCTو RBC بطور قابل توجهي در گروه زايمان واژينال بالاتر بود ولي شمارش مطلق RBCهاي هسته‌دار بطور قابل توجهي در دو گروه مشابه بود. آنها نتيجه‌گرفتند كه ليبر شمارش NRBC را تحت تأثير قرار نمي‌دهد. اين مطالعه از اين يافته حمايت مي‌كند كه زايمان فيزيولوژيك سبب هيپوكسي جنيني شديد يا طولاني در حدي كه سبب ايجاد شواهد هماتولوژيك افزايش اريتروپويزيس باشد نمي‌شود (11).
 • در 2003 در تحقيقي كه توسط Ferber و همكاران انجام شد ارتباط بين الگوهاي ضربان قلب با گويچه‌هاي قرمز هسته‌دار در تولد بررسي و نتيجه‌گيري شد كه ارتباطي قابل توجه بين نتايج بد پره‌ناتال و افزايش شمارش گويچه‌هاي قرمز هسته دار وجود دارد و با توجه به نتايج مثبت كاذب بالايي كه الگوهاي غيرطبيعي ضربان قلب در پيشگويي نتايج بد پره‌ناتال دارند، نتايج اين تحقيق از مطالعات قبلي كه نشان مي‌دهد حضور تسريع ضربان قلب قبل از زايمان تنها متغير غيروابسته‌اي است كه مي‌تواند پيشگويي‌كنندة قابل اعتماد جنين غير هيپوكسيك باشد حمايت مي‌كند (1).
 • در تحقيقي با عنوان ارزش پروگنوستيك تسريع‌ها در 1982 نوار قلب جنين‌ها را براي ارزيابي ارزش پروگنوستيك تسريع در مراحل اوليه ليبر و درست قبل از زايمان بررسي كردند. تسريع‌ها به انواع اسپوراديك و پريوديك براساس عدم وجود ارتباط يا وجود ارتباط با انقباضات رحمي تقسيم شدند. نشان داده شد كه تسريع اسپوراديك در عرض 30 دقيقه نامطلوب است ولي >3 تسريع سلامت جنين را نشان مي‌دهد. ضربانهاي غيرطبيعي همراه با >3 تسريع اسپوراديك پيش‌آگهي بهتري نسبت به ضربانهاي غيرطبيعي همراه با تسريع اسپوراديك دارند.

جنين هايي كه تغيرپذيري ضربان قلب كمتري دارند بطور معمول فاقد تسريع هستند و تغيرپذيري نرمال هميشه با تسريع‌هاي اسپوراديك همراهي دارند. آنها نتيجه گرفتند كه تسريع‌ها نشانگر سلامت جنين‌اند در حاليكه فقدان تغييرپذيري ممكن است نشانة هيپوكسي شديد جنيني و اسيدوز باشد. اين نتيجه‌گيري با نتايج نوزادي و شاخص PH پوست سرجنين تأييد مي‌شود (12).

 • در 1983 در تحقيقي با عنوان افت قلب‌هاي متغير آتيپيك ارزش و اهميت پروگنوستيك افت‌هاي متغير ضربان قلب ارزيابي شد. در نوارهاي قلب بررسي شده 19% از نوارهايي كه افت متغير در 30 دقيقه آخر زايمان داشتند نشانه‌هاي آتيپيك زير را مكرراً‌ نشان دادند:
 • فقدان تسريع
 • برگشت آهسته ضربان قلب پايه
 • افت طولاني قلب
 • فقدان تغييرپذيري در حين افت
 • تداوم ضربان قلب در يك سطح پايين‌تر.

آنها نتيجه‌ گرفتند كه افت متغير ضربان قلب با يك يا تعداد بيشتري از اين موارد افت متغير آتيپيك ناميده مي‌شود كه برخلاف افت‌هاي متغير خالص كه با موارد بالا همراه نيستند پيشگويي‌كنندة ميزان بالايي از اسيدوز جنين و درجة آپگار پايين هستند. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه نوع آتيپيك افت متغير در تشخيص ديسترس جنيني كمك بيشتري مي‌كند (13).

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

دانلود پایان نامه الگوهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین در یك ساعت آخر زایمان و شمارش بندناف

فایل های این سایت دارای رمز هستند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید