پایان نامه اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

عنوان:

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فرشاد مومنی

 استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- ضرورت تحقیق و بیان مساله…………………. 2

1-2- مرور ادبیات موضوع و سوابق مربوط…………………. 3

1-3- فرضیه‌ها یا سوالات تحقیق………………….. 4

1-4- اهداف تحقیق………………….. 5

1-5- روش تحقیق………………….. 6

1-6- تعریف واژگان کلیدی………………….. 6

1-7- مراجع فصل………………….. 7

فصل دوم: رانت نفتی ، کوته نگری و ساز و کارهای تاثیر بر دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت

2-1- مقدمه…………………. 9

2-2- مفهوم رانت………………….. 9

2-3- رانت جویی………………….. 10

2-4- دولت رانتیر…………………. 10

2-5- افق دید کوته نگر(مومنی ، فرشاد ، 1390) …………………11

2-6- دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت : توزیع رانت در دولت ، رانت جویی در گروههای ذینفع…… 13

2-7- پیامدهای نظری و عملی دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت………………….. 14

2-8- جمع بندی و نتیجه گیری………………….. 40

2-9- مراجع فصل………………….. 42

فصل سوم: مکانیزمهای رشد گروه های نامولد در یک اقتصاد رانتی از منظر متغیرهای اقتصاد کلان

3-1- مقدمه…………………. 45

3-2- از منظر متغیر نقدینگی………………….. 45

3-3- از منظر متغیر تولید…………………. 50

3-4- از منظر متغیر تورم…………………. 74

3-5- از منظر متغیر نرخ ارز………………… 79

3-6- از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی………………….. 89

3-7- خلاصه و جمع بندی………………….. 98

3-8- مراجع فصل………………….. 102

فصل چهارم: اقتصاد سیاسی سرمایه داری نامولد در ایران

4-1- مقدمه…………………. 105

4-2- سیر تحول سرمایه داری در ایران-یک مرور اجمالی تاریخی……… 105

4-3- چارچوبی برای اقتصاد سیاسی سرمایهداری نامولد ایران………. 116

4-4- وضعیت فعلی………………….. 134

4-5- سه شوک نفتی و سه نوع مواجهه…………………. 136

4-6- خروجیهای عینی کوته نگری………………….. 142

4-7- جمع بندی و نتیجه گیری فصل………………….. 145

4-8- مراجع فصل…………………..148

فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای آینده

5-1- آنچه گذشت………………….. 156

5-2- جمع بندی و پیشنهادهایی برای کارهای آینده…….. 158

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید