تحقیق : اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي شهر يزد در سال تحصيلي 87-1386


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي شهر يزد در سال تحصيلي 87-1386

چكيده

در دهه هاي اخير ابعاد جديدي از هوش به عنوان يكي از توانائيهاي شناختي انسان شناسايي و مطرح شده است. يكي از مؤلفه هاي جديد هوش كه توجه شاياني را به خود جلب كرده و پژوهشهاي مختلفي را رقم زده است “هوش هيجاني” است كه براساس سوابق موجود نخستين بار توسط داروين (1837) مطرح شده است. پس از بررسي هاي مختلف، جهت سنجش و راه اندازي اين نوع هوش ، بار اون (1988) پرسشنامه اي 117 ماده اي با مقياس ليكرت تهيه كرده و اين ابزار در تحقيقات مختلف مورد استفاده واقع شده است. به موازات معرفي اين آزمون، مطالعات مختلف اعتباريابي اين پرسشنامه در جوامع مختلف انجام شده است كه شاخص ترين آن مطالعه اعتباريابي سموعي (1382) بوده كه پس از بررسي هاي مختلف روان سنجي روي مواد پرسشنامه و بررسي روايي سازة آن، تعداد عباراتهاي پرسشنامه به 90 سؤال و تحت 15 عامل تقليل يافت. جهت بررسي ساختار عاملي پرسشنامه در جمعيت دانش آموزي دورة پيش دانشگاهي ناحيه دو يزد، فرم نود سؤالي اين پرسشنامه در جمعيت 500 نفري اجرا و مورد بررسي قرار گرفت. پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص، پاسخهاي توصيفي يا عزت كرانه اي، حجم نمونه مورد بررسي به 470 نفر تقيليل يافت. با بررسي هاي مختلف كه در فصل چهارم ارائه گرديد، اهم نتايج به دست آمده به شرح زير است:

ماتريس همبستگي عبارات و نمره كل نشان داد همبستگي پاسخ ها با هم نسبتاً پايين بوده و از اين ميان عبارتهاي 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 و 88 داراي ضعيف ترين همبستگي دروني بوده است. در بررسي پايايي كل از توان 85/0 به دست آمده كه ضريب بالايي مي‌باشد. در اين مرحله عبارتهاي 1، 3 ، 65 ، 21 ، 54 و 58 داراي همساني دروني كمتري با ساير سؤالات بوده و از ادامه تحليل حذف شدند. نتايج به دست آمده از تحليل پايايي دروني خرده مقياسها، ضرايب به دست آمده بين مقادير 37/0 تا 64/0 متغير مي باشد. درمقايسه با نتايج تحليل سموعي (1382)، برخي عبارات از مقياسهاي حل مسأله، استقلال، خودشكوفايي، خودآگاهي هيجاني، خوشبيني، مسئوليت پذيري اجتماعي و همدلي اینجا کلیک کنید. پس از اين، همبستگي همه خرده مقياسها با نمره كل پرسشنامه داراي ضريب معناداري بوده است. در مرحله پايايي اعتباريابي آزمون ، پس از حذف سؤالات شماره هاي 1 ، 3 ، 13 ، 59 ، 65 ، 88 ، 21 ، 54 و 58 كه از مراحل قبلي اینجا کلیک کنید،‌جهت بررسي روايي سازه از تحليل مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريماكس استفاده شد كه به دليل همبستگي دروني ضعيف عبارتها و عدم همگرايي بين آنها جهت قرارگرفتن در عوامل مختلف، حتي پس از چرخش، برنامه SPSS از بارگذاري عبارتها تحت عوامل مختلف ناكام ماند كه دلايل روشن شناختي مختلفي براي آن در فصل چهارم ارائه شده است.

مقدمه

سالها تصور ميشد كه هوش افراد[1]، موفقيت آنان را در زندگي تعيين مي كند، مدارس براي ثبت نام دانش آموزان در برنامه هاي مختلف و همچنين شركتها و كارفرما پايان براي انتخاب افراد، از آزمون هوش استفاده مي كردند. ولي در ده سال اخير، محققان دريافته اند كه هوش بهر، تنها شاخص موفقيت افراد نيست. اكنون هوش هيجاني[2] است كه بعنوان شاخص ديگر موفقيت افراد محسوب مي شود. (سموعي،1382).

هوش هيجاني، نوع ديگر باهوش بودن است و شامل درك احساسات خود، براي تصميم گيري مناسب در زندگي است. هوش هيجاني توانايي كنترل حالتهاي اضطراب آور و كنترل واكنش هاست. اين به معني پر انگيزه و اميدوار بودن به كار و رسيدن به اهداف است. بطور كلي، هوش هيجاني يك مهارت اجتماعي است، و شامل همكاري با ساير مردم، كاربرد احساسات در روابط و توانايي رهبري ساير افراد مي باشد. (گلمن،1999)[3].

هم چنين هوش هيجاني، در موفقيت زندگي فردي و اجتماعي انسانها اهميت دارد. موفقيتهاي زندگي حرفه اي 20 درصد به بهره هوشي و 80 درصد به هوش هيجاني بستگي دارد. ( كاظمي، 1385).

لذا يكي از هدفهاي عهده هر علم اندازه گيري پديده هاي مورد نظر دادن جنبه كمي به آنهاست. وقتي پديده اي را با اعداد و ارقام نشان ميدهم براحتي مي توانيم آن را طبقه بندي و قوانيني درباره آن وضع كنيم كه در علم روانشناسي اصطلاحاً روان سنجي ناميده مي شود. يعني بهره گيري از آزمونهاي رواني براي اندازه گيري تواناييهاي ذهني. (فرجيان1375، گنجي 1370).

به علاوه با ارزيابي هوش هيجاني ميتوان ميزان موفقيتهاي فرد را در زندگي فردي و اجتماعي پيش بيني كرد. (قمراني و جعفري 1383).

بنابراين با توجه به اهميت هوش هيجاني در زندگي لزوم دسترسي به ابزار سنجش مناسب در اين زمينه وجود دارد كه متناسب با فرهنگ و جامعة ايراني قابل كاربرد باشد. در اين زمينه ضمن جستجو در منابع اطلاعاتي پرسشنامه هوش هيجاني بار- اُن[4] به دليل جامعيت و سادگي انتخاب گرديد.

بيان مسأله

با توجه به اينكه هوش هيجاني بر سلامت حافظه و نيروي عقل، ادراك، معنا بخشي  تجربه ها، داوري صحيح، تصميم گيري مناسب و رشد رواني- اجتماعي فرد تأثير چشمگير ميگذارد، لذا افرادي كه داراي هوش هيجاني بالايي هستند قدرت بيشتري براي سازگاري با مسائل جديد روزانه دارند. هم چنين هوش هيجاني بالا با برون گرايي، انعطاف پذيري، دلپذير و با توان بودن، هماهنگ كردن احساسات مختلف، شناسايي اين احساسات و تأثير آنها بر مغز و رفتار همبستگي دارد. در مقابل هوش هيجاني پايين با رفتارهاي مسئله ساز دروني، سطح پايين همدلي، ناتواني در تنظيم خلق و خو، افسرده خويي، اعتياد به الكل و مواد مخدر، انحرافات جنسي، تخريب دارايي، دزدي و پرخاشگري همراه است. ( قمراني و جعفري، 1383).

بنابراين هوش هيجاني داراي ابعاد و مؤلفه هايي كه ممكن است فرهنگ بسته باشد. به عبارتي تحت تأثير الگوها و باورهاي فردي و جمعي گروههاي اجتماعي مختلف، معاني و تعابير مختلفي از آن استنباط شود. به علاوه هر مشاور و روانشناس باليني بايد با روشهاي انتخاب، اجرا، تفسير نتايج آزمون ها آشنا باشد. اگر آزمون بطور صحيح انتخاب، اجرا و تفسير شود، مي تواند به يافتن راه حلي براي مشكل مراجع، كمك كند. در غير اينصورت نتيجه اي جز اتلاف وقت و گمراهي مشاور در كمك به مراجع نخواهد داشت. (شفيع آبادي، 1370).

در اين مهم بايد از ابزارهايي استفاده كرد كه قابليت كاربردي در محيطهاي مختلف از حيث فرهنگي را داشته باشد و براساس جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند هنجار شود. لذا با توجه به اينكه اصل پرسشنامه هوش هيجاني بار- اُن متعلق به فرهنگ غربي است، ‌لازم است با جامعه ايراني و طبقات مختلف آن هنجار شود. به دليل تنوع فرهنگي در كشور، ما نيازمند هنجار شهري براي اين آزمون هستيم. تا به اين پاسخ برسيم كه آيا پرسشنامه مذكور از لحاظ شاخص‌هاي روان سنجي قابليت كاربرد در جمعيت دانش آموزي را دارد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق :  اعتباريابي پرسشنامه هوش هيجاني بار-اُن در جمعيت دانش آموزي شهر يزد در سال تحصيلي 87-1386

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید