پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حسابداری

 

عنوان :

 اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی

 

استاد راهنما :

دکتر امیررضا کیقبادی

 

استاد مشاور :

علی نعمتی

 

پائیز    1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق 

مقدمه ………………………………………………… 2

 • بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • سؤال تحقیق………………………………………. 4
 • اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق و انگیزه انتخاب آن…. 5
 • اهداف تحقیق…………………………………….. 6
 • فرضیه های تحقیق…………………………………. 8

1-5-1 فرضیه اصلی……………………………….. 8

1-5-1-1 فرضیه های فرعی…………………………. 8

 • چارچوب نظری تحقیق………………………………. 9
 • مؤلفه های تحقیق………………………………… 10

1-7-1 متغیرهای کیفی و کمی……………………… 11

1-7-2 نسبت های مالی……………………………. 11

 • پیشینه تحقیق………………………………….. 12

1-8-1  انواع متغیر ها در پیشینه تحقیق………… 15

 • کاربردهای تحقیق………………………………… 16
 • روش تحقیق………………………………………. 16

1-10-1 مدل تحقیق……………………………….. 18

 • قلمرو تحقیق…………………………………….. 19
 • جامعه آماری و تعیین حجم نمونه…………………. 19
 • ابزار گردآوری اطلاعات…………………………… 20
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 20
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ……… 21

1-15-1 نسبت های مالی…………………………… 22

1-15-2  ریسک اعتباری…………………………… 25

1-15-3  داده کاوی………………………………. 26

1-15-4 ماشین بردارپشتیبان……………………… 27

عنوان                                                                                                                 صفحه

1-15-5 درخت تصمیم………………………………. 27

1-15-6 شبکه های عصبی…………………………… 28

فصل دوم :ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………… 30

 • چارچوب نظری تحقیق………………………………. 31
 • ریسک اعتباری و تاریخچه پیدایش آن……………… 34

2-2-1 ضرورت طراحی سیستمهای سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان 35

– مطالعات انجام شده در داخل کشور………………. 36           

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 42

 • امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری و تاریخچه پیدایش آنها 43

2-3-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری………………… 46

2-3-2 ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان………… 47

2-3-3 اهمیت رتبه بندی اعتباری مشتریان ……….. .48

2-3-4 معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان ……. .49

2-3-5 مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتباری. 51

2-3-6 سیستم‌های رتبه بندی اعتباری……………… 52

– مطالعات انجام شده در داخل کشور……………… 53

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 55

 • اتکاء به صورتهای مالی جهت پیش بینی ورشکستگی….. 57

– مطالعات انجام شده در داخل کشور ………….. 58

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 62

 • داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن…………………. 63

2-5-1 گام های داده کاوی……………………….. 64

2-5-2 کاربردهای داده کاوی……………………… 65

 • بکارگیری تکنیک های داده کاوی در حوزه اعتبارسنجی 67

– مطالعات انجام شده در داخل کشور……………… 68

– مطالعات انجام شده در خارج از کشور…………… 71

 • جمع بندی و نتیجه گیری………………………….. 72

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)  

مقدمه………………………………………………… 76

 • روش تحقیق………………………………………. .78
 • جامعه آماری…………………………………….. 80
 • حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………… 81
 • فرضیه های تحقیق………………………………… 82

3-4-1 فرضیه اصلی ………………………………. .82

3-4-1-1 فرضیه های فرعی………………………… 82

 • قلمرو تحقیق…………………………………….. 83
 • ابزار و روش گردآوری داده ها…………………… 83
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 84
 • تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی…………….. 85

3-8-1 شبکه های عصبی ……………………………. 85

3-8-2 ماشین بردارپشتیبان………………………. 96

3-8-3 درخت تصمیم ……………………………… 100

 • مؤلفه های تحقیق……………………………….. 102

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………….. 106

 • توصیف داده های گردآوری شده……………………. 107
 • ملاک کارآمدی مدل ها…………………………….. 112
 • تحلیل داده ها و بررسی اعتبار مدل با استفاده از تکنیکهای داده کاوی (آزمون فرضیه های تحقیق)…………………………. 113

4-3-1 آزمون فرضیه اصلی………………………… 113

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه اصلی…………. 116

4-3-1-1 آزمون فرضیه فرعی اول…………………. 116

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی اول…….. 117

4-3-1-2 آزمون فرضیه فرعی دوم…………………. 118

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی دوم…….. 121

4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی سوم…………………. 123

عنوان                                                                                                                 صفحه

– نتایج آزمون و یافته های فرضیه فرعی سوم…….. 126

 • کارآیی مدل ها در مقایسه با الگوریتمهای مختلف طبقه بندی 129

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات    

مقدمه……………………………………………….. 131

 • نتایج حاصل از یافته های تحقیق (قبول و یا رد فرضیه ها) 131

5-1-1- نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیه اصلی…. 132

5-1-1-1 نتیجه فرضیه فرعی اول…………………. 132

5-1-1-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم ………………… .133

5-1-1-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم…………………. 134

 • نتیجه گیری کلی تحقیق………………………….. 135
 • مقایسه نتایج تحقیق با سایر تحقیقات ………….. ..138
 • محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………… 138
 • پیشنهادات………………………………………. 139

5-5-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق………………… 139

5-5-2 پیشنهادات کاربردی در نظام بانکی……….. 141

5-5-3 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی………………. 142

منابع و مآخذ

      منابع فارسی……………………………………. 146

منابع انگلیسی………………………………. 148

چکیده انگلیسی

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

 • جدول نمونه هایی از پیشینه خارجی مرتبط ……………………………………………………………………………………………….. 13
 • جدول متغیر های مورد استفاده در برخی تحقیقات داخلی و خارجی …………………………………………………… 15
 • جدول میزان نفوذ داده کاوی در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………. 66
 • جدول شرایط بکارگیری هریک از مدل های اندازه گیری اعتبار مشتریان …………………………………………….. 70
 • جدول مهمترین شاخص های مؤثر در اندازه گیری اعتبار مشتریان ………………………………………………………… 73
 • جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مدیران عامل ……………………………………………………………………………….. 108
 • جدول توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها ………………………………………………………………………………………….. 109
 • جدول توزیع فراوانی انواع شرکتها ……………………………………………………………………………………………………………… 110
 • جدول توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها ………………………………………………………………………………………………. 111
 • جدول شرح متغیرهای مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در مرحله تست ………………………………………………….. 118
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در مرحله تست ……………………………………………………………. 122
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در مرحله تست ……………………………………………………………….. 127
 • جدول مقایسه تطبیقی صحت الگوریتم ها ………………………………………………………………………………………………… 129
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در دوره تست …………………………………………………….. 133
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل درخت تصمیم در دوره تست ………………………………………………………………. 134
 • جدول عملکرد پیش بینی مدل شبکه عصبی در دوره تست ………………………………………………………………….. 135

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

4-1 نمودار نحوه توزیع مدرک تحصیلی مدیران عامل…….. 107

 • نمودار توزیع فراوانی وضعیت مالیات شرکتها………………. 108
 • نمودار توزیع فراوانی انواع شرکتها………………………. 109
 • نمودار توزیع فراوانی زمینه فعالیت شرکتها………………. 110

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

 • شکل مدل مفهومی تحقیق……………………………………… 18
 • شکل مدل مفهومی تحقیق……………………………………… 33
 • شکل نحوه ساخت الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine ………. 114
 • شکل نحوه اجرای الگوریتم در نرم افزار SPSS Clementine ……… 115
 • شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان …… 117
 • شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل درخت تصمیم …………….. 121
 • شکل متغیرهای با اهمیت مدل درخت تصمیم ……………….. 123
 • شکل پرسپترون چند لایه ………………………………… 125
 • شکل میزان صحت و قدرت پیش بینی مدل شبکه عصبی ………………. 126
 • شکل متغیرهای با اهمیت مدل شبکه عصبی ……………

فهرست رابطه  ها

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

 • رابطه محاسبه زیان مورد انتظار………………………….. 47
 • رابطه کوکران با حجم جامعه محدود……………………….. 81
 • رابطه تابع تصمیم گیری در حالت خطی…………………………… 98

3-3 رابطه تابع تصمیم گیری در حالت غیر خطی…………. 98

 • رابطه تابع عملکرد آموزش شبکه………………………………… 125
 • رابطه تابع مدل ریاضی………………………………………… 125

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

مقدمه

جذب سپرده های اشخاص، اعطای تسهیلات مالی ، ارائه انواع خدمات بانکی، مشاوره به شرکت در انواع سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه مدت، انجام انواع معاملات در بازارهای پول و سرمایه و…. فعالیتهایی هستند که امروزه در اشکال متعدد و متفاوت توسط بانک ها در سطح دنیا صورت میپذیرد و تنوع آنها همچنان رو به افزایش است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید