پایان نامه اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده


فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه.

1ـ1 مقدمه. 2

1ـ2 بیان مسأله. 2

1ـ3 ضرورت انجام تحقیق. 3

1ـ4 اهداف تحقیق. 3

1ـ5 فرضیه های تحقیق. 3

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2ـ1 مقدمه. 4

2ـ2 رزین اپوکسی.. 4

2ـ3 تاریخچه. 5

2ـ4 ساخت رزین اپوکسی.. 5

2ـ5 سخت شدن. 6

2ـ5ـ1 فرایند پخت با آمین.. 7

2ـ5ـ2 فرایند پخت با انیدرید. 8

2ـ5ـ3 عوامل پخت فنولی.. 8

2ـ5ـ4 عوامل پخت گوگرددار. 9

2ـ6 شتاب­دهنده­ها 9

2ـ7 نرم­کننده­ها 10

2ـ8 خواص رزین­های اپوکسی.. 10

2ـ9 کاربرد رزین اپوکسی.. 11

فصل سوم :مواد و روش­ها

3ـ1 مقدمه. 12

3ـ 2 مواد. 12

3ـ3 روش کار. 12

3-3-1 مشاهدات.. 14

3ـ4 دستگاه­های مورد استفاده 14

3ـ4ـ1 گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC) 14

3ـ4ـ2  آنالیزگر حرارتی(TGA) 15

3ـ4ـ3 دستگاه اندازه گیری مدول فشاری.. 15

فصل چهارم: نتایج و بحث..

4ـ1 مقدمه. 16

4ـ1ـ1 اثر نرم­کننده بر دمای تبدیل شیشه­ای.. 16

4ـ1ـ2 اثر  نرم­کننده بردمای تخریب.. 18

4ـ1ـ3 درصد مواد فرار. 23

4ـ1ـ4 آزمون فرورفتگی سوزن. 25

4ـ1ـ5 اثر نرم­کننده بر مدول فشاری.. 25

4ـ1ـ6 مقاومت شیمیایی در حلال. 26

4ـ2ـ7 نفوذپذیری آب.. 28

فصل پنجم: نتیجه گیری.

5ـ1 مقدمه. 30

5ـ1ـ1 اثر دما 30

5ـ1ـ2 تأثیر نرم­کننده و اپوکسی­ها بر Tg 30

5ـ1ـ3 دمای تخریب.. 31

5ـ1ـ4 درصد ماده فرار. 31

5ـ1ـ5 تأثیر نرم­کننده بر مدول فشاری.. 31

5ـ1ـ6 نفوذپذیری نسبت به آب.. 31

5ـ1ـ7 مقاومت شیمیایی.. 31

5ـ1ـ8 میزان شتاب­دهنده 32

5ـ1ـ9 نوع رزین.. 32

5ـ2  توجیه رفتار انیدرید. 32

فهرست منابع. 33

منابع فارسی.. 33

فهرست منابع انگلیسی.. 34

پیوست الف… 37

چکیده انگلیسی.. 40

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید