پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن


دانشگاه مازندران

دانشکده شیمی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته­ شیمی تجزیه

موضوع:

اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2  و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن

استاد راهنما:

دکتر جهانبخش رئوف

استاد مشاور:

دکتر رضا اوجانی

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

مقدمه………………………………………………………………………………………….. 2

فصل دوم: تئوری

2-1- الکترودهای اصلاح شده شیمیایی……………………………………………… 11

2-2- حسگرها……………………………………………………………………………….. 13

2-3- حسگرهای الکتروشیمیایی………………………………………………………. 13

2-4- زیست حسگرها……………………………………………………………………… 15

2-5- زیست حسگرهای الکتروشیمیایی DNA………………………………………..

2-6- ساختار مولکول DNA……………………………………………………………..

2-6-1- DNA سه ­رشته­ ای………………………………………………………………. 23

2-6-2-  DNA چهار رشته­ ای…………………………………………………………… 24

2-6-2-الف- G-DNA………………………………………………………………………..

2-6-2- ب- i-motif……………………………………………………………………….

2-7- کاوشگرها و تثبیت آن­ها بر سطح مبدل……………………………………… 26

2-7-1- تثبیت DNA کاوشگر از طریق جذب سطحی…………………………… 26

2-7-1-1 جذب سطحی فیزیکی……………………………………………………….. 27

2-7-1-2- جذب سطحی در پتانسیل کنترل شده………………………………….. 27

2-7-1-3-تثبیت DNA بوسیله اتصال کوالانسی…………………………………….. 27

2-8- انواع برهم­کنش میان نشانگرها و DNA………………………………………….

2-8-1- برهم­کنش الکترواستاتیک………………………………………………………. 28     

2-8-2- برهم­کنش درون رشته­ای……………………………………………………….. 28

2-8-3- برهم­کنش با شیار…………………………………………………………………. 28 

2-9- تلومر……………………………………………………………………………………… 29

2-10-  آنزیم تلومراز……………………………………………………………………. 29

فصل سوم: بخش تجربی

3-1-مواد شیمیایی مورد نیاز……………………………………………………………… 32

3-2-وسایل و تجهیزات……………………………………………………………………… 34

3-3- الکترودهای مورد استفاده………………………………………………………. 35

3-4-تهیه الکترودهای کار………………………………………………………………….. 35

3-4-1- تهیه­ی الکترود خمیر کربن برهنه (CPE)……………………………………… 35

3-4-2- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات  2 SiO و –L سیستئین / L -Cys) 2NSiO)……

3-5- بافرهای مورد استفاده برای تثبیت pH ……………………………………………

3-6- تهیه محلول­ها…………………………………………………………………………. 38

3-7- مشخصه­یابی سطح الکترود……………………………………………………. 38

فصل چهارم: اصلاح الکترود خمیر کربن با نانو ذرات 2 SiO و کاربرد آن برای تعیین الکتروشیمایی داروی تاموکسیفن سیترات

4-1- مطالعه ولتامتری چرخه­ای الکترودهای کار………………………………….. 41

4-2- مطالعه اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی……………………… 42

4 -3- اثر pH محلول بافر به رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن سیترات در سطح /CPE 2SiO …..

4-4- بررسی رفتار الکتروشیمیایی محلول تاموکسیفن سیترات در سطح الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات

2 SiO……………………………………………………………………………………….

4-5- اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن سیترات در سطح /CPE 2SiO ……….

4-6- تعیین محدوده خطی غلظتی تاموکسیفن سیترات و حد تشخیص روش……………….. 48

4-7- اندازه­گیری تاموکسیفن سیترات در نمونه­ حقیقی به کمک روش پیشنهادی…………….. 50

فصل پنجم: اصلاح الکترود خمیر کربن با نانو ذرات  /L-Cys 2 SiO و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­ کنش ساختار DNA­-i-motif باتاموکسیفن

5-1- کلیات………………………………………………………………………………. 53

5-2- اهمیت ساختار i-motif DNA……………………………………………………

5-3- ویژگی­های CPE/2NSiO / i-Motif DNA……………………………………….

5-3-2- مطالعه ولتامتری چرخه­ای چگونگی تثبیت DNA بر روی سطح الکترود اصلاح شده…….. 58

5-4 –مطالعه رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن در سطح زیست حسگر الکتروشیمیایی……. 59

5-4-1- ولتامتری چرخه­ای………………………………………………………………… 59

5-4-2- ولتامتری موج مربعی……………………………………………………………… 61

5-5 – اثر pH  بر رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن در سطح………………………. 63

5-6- بررسی طیف سنجی CD……………………………………………………………… 

5-7- نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………. 67

نتیجه ­گیری نهایی………………………………………………………………………. 68

پیشنهادات برای کارهای آینده…………………………………………………………. 69

مراجع……………………………………………………………………………….

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید