پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­–i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل دوم: تئوری                                                                                                                                   

2-1- الکترودهای اصلاح شده شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- حسگرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3- حسگرهای الکتروشیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-4- زیست حسگرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-5- زیست حسگرهای الکتروشیمیایی DNA……………………………………………………………………………………………….. 16

2-6- ساختار مولکول DNA…………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-6-1- DNA سه ­رشته­ای………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6-2-  DNA چهار رشته­ای………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-6-2-الف- G-DNA……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-6-2- ب- i-motif…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-7- کاوشگرها و تثبیت آن­ها بر سطح مبدل………………………………………………………………………………………………….. 26

2-7-1- تثبیت DNA کاوشگر از طریق جذب سطحی……………………………………………………………………………………. 26

2-7-1-1 جذب سطحی فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-1-2- جذب سطحی در پتانسیل کنترل شده…………………………………………………………………………………………… 27

2-7-1-3-تثبیت DNA بوسیله اتصال کوالانسی……………………………………………………………………………………………. 27

2-8- انواع برهم­کنش میان نشانگرها و DNA………………………………………………………………………………………………… 28

2-8-1- برهم­کنش الکترواستاتیک………………………………………………………………………………………………………………….. 28

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-8-2- برهم­کنش درون رشته­ای…………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-8-3- برهم­کنش با شیار…………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-9- تلومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-10-  آنزیم تلومراز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل سوم: بخش تجربی

3-1-مواد شیمیایی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-2-وسایل و تجهیزات………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-3- الکترودهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-4-تهیه الکترودهای کار…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-4-1- تهیه­ی الکترود خمیر کربن برهنه (CPE)………………………………………………………………………………………… 35

34-2- تهیه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات  2 SiO و –L سیستئین / L -Cys) 2NSiO)…………… 36

3-5- بافرهای مورد استفاده برای تثبیت pH ………………………………………………………………………………………………… 37

3-6- تهیه محلول­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-7- مشخصه­یابی سطح الکترود………………………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل چهارم: اصلاح الکترود خمیر کربن با نانو ذرات 2 SiO و کاربرد آن برای تعیین الکتروشیمایی داروی تاموکسیفن سیترات

4-1- مطالعه ولتامتری چرخه­ای الکترودهای کار…………………………………………………………………………………………… 41

4-2- مطالعه اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی…………………………………………………………………………………… 42

4 -3- اثر pH محلول بافر به رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن سیترات در سطح /CPE 2SiO ………………………. 44

4-4- بررسی رفتار الکتروشیمیایی محلول تاموکسیفن سیترات در سطح الکترودهای خمیر کربن اصلاح شده با نانو ذرات

2 SiO………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….45

4-5- اثر سرعت روبش پتانسیل بر رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن سیترات در سطح /CPE 2SiO ……………………. 46

4-6- تعیین محدوده خطی غلظتی تاموکسیفن سیترات و حد تشخیص روش………………………………………………….. 48

4-7- اندازه­گیری تاموکسیفن سیترات در نمونه­ حقیقی به کمک روش پیشنهادی…………………………………………….. 50

فصل پنجم: اصلاح الکترود خمیر کربن با نانو ذرات  /L-Cys 2 SiO و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­i-motif باتاموکسیفن

5-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

5-2- اهمیت ساختار i-motif DNA……………………………………………………………………………………………………………. 53

5-3- ویژگی­های CPE/2NSiO / i-Motif DNA…………………………………………………………………………………………….. 56

5-3-2- مطالعه ولتامتری چرخه­ای چگونگی تثبیت DNA بر روی سطح الکترود اصلاح شده…………………………… 58

5-4 –مطالعه رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن در سطح زیست حسگر الکتروشیمیایی……………………………………. 59

5-4-1- ولتامتری چرخه­ای………………………………………………………………………………………………………………………. 59

5-4-2- ولتامتری موج مربعی…………………………………………………………………………………………………………………… 61

5-5 – اثر pH  بر رفتار الکتروشیمیایی تاموکسیفن در سطح………………………………………………………………………… 63

5-6- بررسی طیف سنجی CD…………………………………………………………………………………………………………………. 65  

5-7- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

نتیجه­گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

پیشنهادات برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………………… 69

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید