پایان نامه استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی به منظور اصلاح سیکل توربین گازی


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی سیستمهای انرژی

عنوان:

 استفاده از روش های ترکیبی با دیدگاه آنالیز اگزرژی به منظور اصلاح سیکل توربین گازی با تولید همزمان آب شیرین در سیستم تقطیر چندمرحله ای و امکان سنجی اقتصادی آن

اساتید راهنما:

دکتر مجید عمیدپور

دکتر مسعود ضیاء بشرحق

 

فهرست مطالب:

فصل1 مقدمه …………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………..2

فصل2 طراحی ترمودینامیکی و تحلیل اگزرژی سیکل توربین گازی…………………….10

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………..11

2-2.مدل ترمودینامیکی سیکل……………………………………………………………..11

2-2-1کمپرسور……………………………………………………………………………..12

2-2-2 بررسی آنالیز اگزرژی توربین گازی……………………………………………….15

2-2-3 بهبود عملکرد سیکل……………………………………………………………..17

2-3 سیستم تبرید جذبی لیتیوم-بروماید………………………………………………21

2-4بررسی یک مرحله از واحد آب شیرین کن تبخیری با افت ناگهانی فشار………..24

.2-4-1- مدلسازی ریاضی فرایند آب شیرین کن تبخیری با افت ناگهانی فشار……..28

فصل3 امکان سنجی تولید آب شیرین نیروگاه خیج فارس……………………………..32

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………33

3-2.تعیین محل آب گیری در دریا…………………………………………………………..34

3-2-1. وضعیت امواج……………………………………………………………………….34

3-2-2جزر ومد………………………………………………………………………………34

3-2-3 تعیین موقعیت سایت………………………………………………………………34

3-2-4 تعیین روش مناسب آب گیری از دریا……………………………………………35

3-2-5 تعیین محاسبات بالانس حرارتی بویلر بازیاب…………………………………..36

3-2-6تعیین مشخصه های ترمودینامیکی بویلر بازیاب………………………………37

3-2-7استفاده از برق تولیدی بویلر بازیاب……………………………………………..38

3-2 فاکتورهای موثر در هزینه های تولید………………………………………………..38

فصل4 بررسی اقتصاد واحد تولید همزمان برق و آب شیرین……………………………41

4-1. بررسی اقتصاد آب شیرین کنها………………………………………………………42

4-1-1 روش MSF…………………………………………………………………………..

4-2.بررسی هزینه های سرمایه گذاری در انواع مختلف آب شیرین کنها…………….45

فصل5 روشهای بهبود عملکرد سیکل توربین گازی با هدف گذاری در نقطه بهینه………48

5-1. سیستم تبرید جذبی…………………………………………………………………49

5-1-1. مقدمه……………………………………………………………………………….49

5-2-. اثرات تغییردما بر پارامتر های عملکردی توربین گازی…………………………50

5-3 مزایا و معایب…………………………………………………………………………52

5-4. طرح فنی سیستم سرما ساز…………………………………………………….53

5-5. نتایج حاصل از شبیه سازی درASPEN……………………………………………

5-6 محاسبات اگزرژی در واحد تولید توان و آب شیرین……………………………..60

5-6-1 محاسبات اگزرژی در بویلر احتراق کمکی……………………………………….67

5-7 هزینه های احداث و نصب بویلر بازیاب……………………………………………..67

5-8سیستم عملکردی یک واحد تبرید جذبی لیتیوم-بروماید………………………..68

5-9نتایج حاصل از بهره برداری از دو واحد  MSFبا افزایش ظرفیت بار در یک واحد توربین…71

5-10محاسبه بار سرمایشی………………………………………………………….78

5-11 بررسی وضعیت آب وهوایی محل استقرار نیروگاه……………………………82

5-12 آنالیز اقتصادی………………………………………………………………85

5-13تحلیل و ارزیابی ترمودینامیکی فرایند خنک کاری لایه ای توربین بر عملکرد سیکل..86

5-14مطالعه فرایند خنک کاری…………………………………………………………88

515 مدلسازی توربین………………………………………………………………..90

5-16مدل خنک کاری داخلی…………………………………………………………..92

5-17 مدل خنک کاری نفوذی………………………………………………………….92

5-19 تحلیل ترمودینامیکی سیکل…………………………………………………….95

5-20تجزیه وتحلیل نتایج……………………………………………………………….98

5-21پارامتر های انتخاب سیستمی برای واحدهای آب شیرین کن……………….109

5-22 مقایسه سیستم اسمز معکوس با سیستم تبخیر چند مرحله ای………….109

5-23 نتیجه گیری…………………………………………………………………….113

مرجع ومنابع……………………………………………………………………114

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید