پایان نامه استفاده از تکیه کلام های تلویزیونی

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

بخش اول: طرح تحقيق
1) بيان مسأله
2) پيشينه تحقيق
3) اهداف تحقيق
4) روش تحقيق
5) فرضيه ها و سوالات پژوهش
6) ابزار اندازه گيري
7) جامعه و نمونه پژوهش
بخش دوم: جداول
خلاصه و نتيجه گيري

1- بيان مسأله:
در سالهاي اخير شاهد توليد و پخش برنامه هاي طنز متعددي از شبكه هاي مختلف سينماي جمهوري اسلامي ايران بوده ايم كه در اغلب برنامه ها بر روي تكيه كلامها و رفتارهاي تاكيد شده و پس از گذشت اندك زماني از پخش برنامه در ميان اقشار جامعه و به ويژه كودكان و نوجوانان متداول مي شود و اين امر موجبات نگراني والدين و جامعه را فراهم كرده است و انتقادي را بر تلويزيون كه وظيفه سرگرمي و در عين حال به قول لازارسفلد نقش حمايت از هنجارهاي اجتماعي را نيز بر عهده دارد و همچنين بر برنامه هاي طنزي كه رسالت آنها بيان انتقاد هاي سازنده و مطرح كردن واقعيات و مشكلات جامعه در اين قالب به گونه اي است كه هم خنده را برلب مخاطب بنشاند و هم او را به تفكر و تأمل درباره آن مسأله و مشكلات بكشاند وارد مي سازند. حال بايد ديد نوجوانان تا چه ميزان از اين تاكيه كلامها تقليد كرده و آنها را به كار مي گيرند؟ نقش والدين در اين به كارگيري تا چه ميزان است؟
2- پيشينه تحقيق:
پيش از اين تحقيقاتي با عناوين بررسي سريال هاي تلويزيوني (زير آسمان شهر) با تكيه بر روش تحليل محتوا توسط شهناز سلطاني در سال 1380، نرظ سنجي از مردم تهران درباره سريال پاورچين در زير آسمان شهر توسط فرناز ستاري از سوي مركز مطالعات، تحقيقات و سنجش برنامه اي صدا و سيما انجام شده است.
3-اهداف تحقيق:
1) بررسي ميزان تماشاي برنامه هاي طنز تلويزيوني توسط نوجوانان
2) بررسي ميزان به كارگيري تكيه كلامها توسط نوجوانان
3) بررسي ميزان محبوبيت بازيگران و نقش آنها در به كارگيري تكيه كلامها توسط نوجوانان
4) بررسي مزيان به كارگيري تكيه كلامها توسط والدين و ميزان به كارگيري تكيه كلامها توسط نوجوانان
5) بررسي ميزان تحصيلات والدين و ميزان به كارگيري تكيه كلامها توسط نوجوانان
4-روش تحقيق: در اين تحقيق از روش پيمايش اسفاده مي شود.
6) فرضيه ها و سوالات پژوهش:
1) ميان ميزان تحصيلات والدين و ميزان به كارگيري تكيه كلامها در دانش آموزان مقطع راهنمايي 2 آموزش و پروش شهرستان كرج رابطه وجود دارد.
2) بين ميزان محبوبيت بازگيران برنامه هاي طنز تلويزيوني و ميزان به كارگيري تكيه كلامها در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
3) بين ميزان بهكارگيري تكيه كلامها توسط والدين و ميزان به كارگيي تكيه كلامها در دانش آموزان رابطه وجود دارد.
6- ابزار اندازه گيري: در اين تحقيق ابزار اندازه گيري، پرسشنامه است.
7- جامعه و نمونه پژوهش: 10 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمايي 2 آموزش و پروش شهرستان كرج مي باشد.

اختلاف در جريان تئوريهاي ارتباطات جمعي

نوشته: رومينيك ال . لاسورسا

نظريه ارتباطات توده اي مي تواند اختلاف جنبه هاي مربوط به فرايندها و اثرات ارتباطات توده اي را به ما بگويد. با اين حال همانطور كه سالومن وليبلر در اثر خود در مورد نژاد بيان كرده اند. در حاليكه مطالعات زيادي در مورد رسانه و يك قوم انجام گرفته، مسأله تفاوت نژادها را نيز در برگرفته و تنها برخي از اين مطالعات بر اساس تئوري مي باشند. آنها معتقدند براي حل مشكل بايد مقوله تئوري رسانه اي را كمتر در نظر گرفت تا مبحث هاي اساسي در مورد رسانه و قوميت مورد توجه قرار گيرد. در صورتيكه براملت – سالومون و ليبلر فقط در زمينه اختلافات نژادي صحبت مي كردند، اين محتمل است كه برخي از مباحث مي توانند در زمينه ساير ابعاد اختلافات مافوق نژادي باشند. ساير جنبه هاي اختلاف چه هستند؟ پاسخ اين سئوال آسان نيست. همانطور كه وينگوله و چنس مي گويند: «نشان واحدي براي تشخيص اينكه چه چيزي اختلافات را ايجاد مي‌كند، وجود ندارد اما درباره برخي عناصر اصلي موافقت هايي وجود دارد. پژوهشگران در تحقيقاتشان مشخصاتي را كه بيانگر اختلافات هستند را تعيين مي كنند كه اين مشخصات به طور كلي عبارتند از: سن، موقعيت ثانوي، نژاد، جنس، ايدئولوژي سياسي، قوميت، اصالت، تعيين موقعيت مذهبي و جنسي. آنها همچنين مشخصات ديگري را كه بويژه به تواناييهاي متعددي كه اجير شده اند، مربوط مي شوند. تعيين كرده اند. ساير محققان ويژگيهاي ديگري را قائل شده و آنها را بسط داده اند. بنابراين، ماداميكه فهرست قطعي از تفاوتهاي مربوط به مشخصات وجود نداشته باشد، بهيچ وجه عنوان كردن حداقل مشخصات عمده كه به طور معمول بوسيله محققان تعيين مي‌شوند، ممكن نمي گردد. اثبات اين نكته كه بيشتر تحقيقات پيرامون ارتباطات توده اي كه در مشخصات مربوط به هم اختلافاتي دارند، بر اساس تئوري كار نمي كنند، وظيفه خطيري است. هدف علم تشريح پديده ها و پيشگويي آنهاست. اين بواسطه تئوري محقق مي شود. تحقيقي كه فقط پديده ها را توصيف مي كند – تحقيق توصيفي – ممكن است در كارهايش مفيد باشند و آن ممكن است يك قدم اوليه مهم در تئوري فشار باشد اما توصيفات نمي توانند به تشريح يا پيشگويي هر چيزي بپردازند. به عنوان مثال، «تئوري كاشت» كه بر اين فرض مهم كه دنياي تلويزيون با دنياي واقعي با روشهاي معيني در ابعاد مهمي تفاوت دارند، استوار است. يكي از اينها، گروههاي اجتماعي معيني هستند كه در تلويزيون نمايندگاني داشته و اين گروهها به طور برجسته‌اي در ابعاد ويژه اي به تصوير كشيده مي شوند. بنابراين نخستين قدم مهم در توسعه تئوري كاشت تشريح اين مسأله است كه چگونه ميان دنياي واقعي و دنياي تلويزيون تفاوت گذاشته مي‌شود.

با وجود اين، برخي ديگر از مطالعات در زمينه ارتباطات توده اي، محتواي رسانه را بدون ايجاد ارتباط با تئوري در جهت خودشان به كار برده اند. به عنوان مثال، مطالعات نشان داده اند كه اتاقهاي خبر از لحاظ قومي و نژادي تفاوتي ندارند. اگر در همين جا توقف كنيم، خواهيم ديد كه اين به سختي آنچه را كه وجود دارد توصيف مي كنند. يك تئوري ممكن است هدفش اين باشد كه چه عواملي منجر به اختلاف در اتاق خبر مي شود يا چه تأثيراتي به عنوان نتيجه در اختلافات اتاق اخبار اتفاق مي افتد يا برخي ديگر از توصيفات يا پيشگوييهاي مربوط به اختلافات اتاق اخبار را تشكيل مي دهد. اگر ما بخواهيم كه ارتباط اختلافات در ارتباط توده اي را بفهميم، ما فقط به توضيحات نياز نداريم بلكه به تئوريها نيز نيازمنديم.

ادعاي براملت سالومون و ليبلر مبني بر اينكه «تئوري بيشتر در حوزه ابتدائيش بيشتر اغفال كننده است» توسط ديگران حمايت شده است. ماداميكه به نظر رسد چنين مرافعه اي وجود دارد كه تئوريهاي ارتباطات جمعي به طور مستقيم و به خصوص با مسائل اختلاف سروكار ندارند، به هيچ وجه اين تئوريها با چنين مسائلي عملي نمي شوند. به عبارت ديگر، ماداميكه خود تئوريها امكان مطرح شدن در قالب اصطلاحات مربوط به اختلاف را نداشته باشند، آنها مي توانند به منظور عنوان كردن مسائل مهم مورد اختلاف به كار برده شوند.

هدف اين مقاله اين است كه نشان دهد چگونه تئوريهاي برجسته ارتباطات جمعي مي توانند به منظور افزايش دانش ما در زمينه مسائل مورد اختلاف به كار برده شوند. در اين مقاله، ارتباط اين تئوريها به مسائل مورد اختلاف بيان مي شود و نمونه هايي به منظور نشان دادن اينكه چگونه مسائل مورد اختلاف در جريان تئوري ارتباطات جمعي عنوان مي شوند، ارائه مي گردند. براملت سالومون و ليبلر در اين حوزه پيشقدم بوده اند كه نقش تئوري مهم ارتباطات جمعي را كه مسائل نژادي را عنوان كرده اند، مشخص و مطرح كرده اند. آنها مي گويند كه كارشان بايد در جريان تئوري رسانه اي براي آموزگاران كه مي خواهند نمونه هايي از تحقيقاتي را كه در برگيرنده مسائل نژادي است به دانش آموزانشان نمايش دهند و مي خواهند دانش آموزانشان را زمانيكه به وارسي و ريشه سئوالات مي پردازند. به كاوش و به كار بردن تئوريهاي مربوط تشويق كنند، ياري بخش باشد. تئوريهايي كه آنها مشخص كرده اند، تئوري ادراكي – گزينشي، تئوري اصالت اجتماعي، تئوري اشت، تئوري برجسته سازي، تئوري قالب سازي و تئوري فرهنگي مي باشند. اين مقاله سعي دارد كه به منظور بسط دادن كار براملت سالومون و ليبلر، بوسيله اظهار عقيده در مورد اينكه چگونه نژاد و ديگر انديشه هاي مورد اختلاف مي توانند مباحثي در اين تئوري يا ساير تئوريهاي معمول كه در جريان تئوريهاي ارتباطات جمعي آموخته مي شوند، در برداشته باشند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه با فرمت ورد

با فرمت ورد

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند  برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه استفاده از تکیه کلام های برنامه تلویزیونی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید