پایان نامه ارشد هدف گذاری برنامه های پژوهشی برای معلمان


عنوان کامل پایان نامه : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

۳-۴) ابزار جمع آوری اطلاعات

 

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، برای بررسی ظرفیت پژوهشی، پرسشنامه­ی کلی است که با توجه به نظریه­ی دسفورگز درباره­ی ظرفیت پژوهشی، دارای مؤلفه­های دانش و تخصص پژوهشی، انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی می باشد.

به منظور اندازه­گیری انگیزه­ی پژوهشی معلمان، از پرسشنامه­ی انگیزش پژوهشی که توسط صالحی (۱۳۹۰)، طراحی شده استفاده گردید. این مقیاس دارای سه مؤلفه­ی بی­انگیزگی، انگیزه­ی درونی و انگیزه­ی بیرونی می باشد. برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ (همسانی درونی) استفاده شد که این ضریب برای کل آزمون ۹/. و برای خرده مقیاس­های بی­انگیزگی ۵۳/.، تنظیم بیرونی ۸۷/.، تنظیم درونی ۸۹/. بدست آمد. همچنین برای احراز روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. در نهایت مقیاس انگیزش پژوهشی بر روی ۲۸۰ نفر از دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد اجرا شد.

در پژوهش حاضر نیز ابتدا روایی محتوایی پرسشنامه توسط شش نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی بررسی گردید و یک سؤال از مؤلفه­ی انگیزش درونی و یک سؤال از مؤلفه­ی انگیزش ییرونی نامناسب و تکراری تشخیص داده شد بنابراین این دو سؤال از پرسشنامه حذف گردید.

ضریب همسانی درونی برای مؤلفه­های انگیزش درونی، ۷۸/. ، انگیزش بیرونی، ۸۸/. و بی­انگیزگی، ۸۷/. ، بدست آمد که ضرایب مناسبی است. شیوه­ی نمره­گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت و امتیاز­بندی هر سؤال به صورت «بسیار موافق» نمره ۴، «موافق» نمره ۳، «مخالف» نمره ۲ و «بسیار مخالف» نمره ۱ ، است.

مجدداً روایی پرسشنامه از طریق  تحلیل عاملی اکتشافی در اجرای نهایی احراز گردید. با استفاده از این روش شاخص KMO  برابر با ۸۶/.  بدست آمد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفيت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه است؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت است؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه است؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت است؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه باید باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد