پایان نامه ارشد میزان رهبری خدمتگزاربر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران


مدل ونگ[۱]

ونگ در سال ۲۰۰۳، مدل قبلی خود را تکمیل کرد. در مدل وی، دوازده متغیر اصلی در چهار جزء اصلی ارائه شده است که مهم ترین متغیرهای هر جزء در جدول زیر نشان داده شده اند:

[۱]– Wong

مدل پترسون [۱]

مدل پترسون (۲۰۰۳) از هفت متغیر اصلی تشکیل شده است. او در این تئوری با تعریف ارزشهای رهبری خدمتگزار، آنها را سازه های[۲] رهبری خدمتگزار نامید. مهمترین ،سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از: عشق الهی[۳] ،تواضع و فرتنی [۴]،نوع دوستی[۵] ، قابلیت اعتماد [۶] ، چشم انداز [۷] ، خدمت رسانی[۸] و توانمند سازی[۹] (نصر اصفهانی و همکاران ،۱۳۹۰،ص۱۰۹).رهبری خدمتگزار بر اساس این هفت سازه قرار دارد. در شکل یک مدل پترسون نشان داده شده است.

[۱] – Patterson

[۲] – Construct

[۳] – -Agapao Love

[۴] – Humility

[۵]– -Altruism

[۶]-Trusty

[۷] -Vision

[۸] -Service

[۹] -Empowerment

مدل راسل و استون[۱]

راسل و استون در سال ۲۰۰۲، با بررسی گسترده ادبیات موجود در رهبری خدمتگزار حداقل بیست ویژگی قابل تشخیص و مجزا را در رهبران خدمتگزار شناسایى کرده­اند. این بیست ویژگی با مشخصه های فهرست شده در مرکز گرین لیف نیز شباهت های زیادی دارند(راسل و استون ۲۰۰۲، صص۱۴۵-۱۵۷ به نقل از قرایی،۱۳۸۷). از جمله شنود موثر، متقاعدسازی و خادمیت در میان بیست ویژگی دیده می­شود. در حالی که برخی از ویژگی ها نظیر آینده نگری و دوراندیشی تحت عنوان بینش قرار گرفته اند(همان منبع).

۲-۱-۱۱-۵-۱- ویژگی های عملیاتى رهبری خدمتگزار

راسل و استون، نه ویژگی شناسایى شده را با عنوان ویژگی های عملیاتى طبقه بندی کرده اند. طبقه بندی به ویژگی های وظیفه ای از نتایج موجود در ادبیات رهبری ناشی شده است که مکررا تکرار شده است.

ویژگی های وظیفه ای، مشخصه ها و کیفیت های عملیاتى قابل تشخیص هستند که به رهبران تعلق دارند و در رفتارهای رهبر در محیط کار مشاهده می شوند. ویژگی های وظیفه ای ویژگی های کارآمد بودن رهبری خدمتگزار می باشند. آنها ویژگی های قابل تشخیصی هستند که اجرای مسئولیت های رهبری را امکان پذیر می کنند. هر ویژگی وظیفه ای از دیگر ویژگی های مجزا است. البته آنها با یک دیگر مرتبطند و در برخی از موارد به صورت متقابل بر یکدیگر اثر می گذارند(همان منبع).

ایجاد چشم انداز :یکی از ویژگی های اصلی رهبر خدمتگزار ایجاد یک چشم انداز الهام بخش و استراتژیک برای سازمان است. بینش، اعضای سازمان را با یکدیگر

[۱] – Russell and Stone

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – پایان نامه فوق با فرمت ورد