پایان نامه ارشد موانع و تنگناهای موجود در انجام فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی


عنوان کامل پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹

۴-۲-  یافته های  توصیفی پژوهش

 

۴-۲-۱-  توزیع اعضا بر حسب مهارت های اطلاعاتی

 

جدول ۴-۱، توزیع فراوانی اعضای هیات علمی را برحسب مهارت های اطلاعاتی نشان می دهد. همان طور که این جدول نشان می دهد بیش تر اعضای هیات علمی از گزینه بسیار زیاد و زیاد برای میزان آشنایی با روش های جستجوی اطلاعات در اینترنت و بانک های اطلاعاتی (۵/۹۰%)، و میزان آشنایی با زبان های خارجی (۹۰%)استفاده کرده اند. کم ترین میزان آشنایی اعضای هیات علمی مربوط به آشنایی آن ها با نرم افزارهای مرتبط با فعالیت های پژوهشی است(۱/۷۴%).

 

جدول ۴-۱- توزیع اعضا بر حسب مهارت های اطلاعاتی

مهارت هابسیار زیادزیادمتوسطکمخیلی کمجمع
فراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصد
آشنایی­ با ­زبان خارجی۹۲۸/۴۱۱۰۶۲/۴۸۲۱۵/۹۱۵/۰۰۰۲۲۰۱۰۰
آشنایی با روش تحقیق،آمار،ومقاله نویسی۷۶۵/۳۴۱۱۴۸/۵۱۳۰۶/۱۳۰۰۰۰۲۲۰۱۰۰
آشنایی با روش های­جستجوی اطلاعات­در اینترنت­و­بانک های اطلاعاتی۷۸۵/۳۵۱۲۱۵۵۲۰۱/۹۱۵/۰۰۰۲۲۰۱۰۰
آشنایی­با­نرم­افزارهای­مرتبط­با فعالیت­های­پژوهشی۵۱۲/۲۳۱۱۲۹/۵۰۵۱۲/۲۳۴۸/۱۲۹/۰۲۲۰۱۰۰

 

 

۴-۲-۲-  توزیع اعضا بر حسب رضایت از خدمات رفاهی دانشگاهی

 

با توجه به جدول ۴-۲، بیش ترین رضایت مربوط به حقوق و مزایای شغلی (۸/۲۲%)می باشد وکم ترین رضایت مربوط به سایر خدمات رفاهی ارائه شده به اعضای هیات علمی (۹/۵ %)است. در کل، همان طور که در جدول نشان داده شده، رضایت اعضای هیات علمی از خدمات رفاهی دانشگاه بسیار پایین بوده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته
  • تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین ابزارها و مجراهای ارتباطی مورد استفاده اعضای هیات علمی برای کسب اطلاعات علمی
  • تعیین عوامل انگیزشی موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی
  • تعیین موانع موجود در راه تولیدات علمی و پژوهشی از دیدگاه اعضای هیات علمی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال­های ۱۳۸۵-۱۳۸۹