پایان نامه ارشد عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

  • اجراي برنامه

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاى ﻛﺎﻣﻞ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ اﺑﺘـﺪا ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ واﻗﻌﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳـﺪ  ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻰﻫـﺎى ﻻزم ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮان ﺳﺘﺎدى و اﺟﺮاﻳﻰ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، ﻣﺪﻳﺮان ﻋـﺎﻟﻰ ﺳـﺎزﻣﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎى آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻰﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖﻫـﺎى اﺣﺘﻤـﺎﻟﻰ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳـﺎدى ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﻣﺮﺑﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻴﺎزﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و اﻫﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت آﻣﻮزﺷﻰ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮروى اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ   ﺑﮕـﺬارد. در ﻃـﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از ﻣﻴـﺰان ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ، ﺑـﺎزﺧﻮر ﻻزم ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮى داده ﺷـﻮد(حسيني ،۱۳۸۷).

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﺪا و در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻰ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮى و اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮى در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮروى اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و حمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین رابطه رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و  تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید