پایان نامه ارشد شایستگی های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره


عنوان کامل پایان نامه : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

۳-۶) شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها

داده­های پژوهش شامل نمراتی است که هر یک از آزمودنی­ها در هر یک از مؤلفه­های پژوهش به دست می­آورد. در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی، هر فرد یک نمره در هریک از مؤلفه­های انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات محیط آموزشی بدست آورد. برای تحلیل و گزارش داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و همچنین آمار استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل سؤال اول از آزمون t تک نمونه­ای و آزمون اندازه­گیری­های مکرر، براي سؤال سوم پژوهش از آزمون t تک نمونه­ای، برای سؤال چهارم از آزمون فریدمن، برای سؤال پنجم از آزمون t وابسته استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤال دوم پژوهش که با استفاده از مصاحبه­ی نیمه ساختاریافته، اطلاعات مربوط به آن جمع­آوری گردید از تحلیل محتوا استفاده شد که فراوانی یا درصد پاسخ دهندگان به هر یک از قسمت­های سؤال محاسبه گردید (گال، بورگ وگال، ۱۳۸۷). برای هدف­گذاری برنامه­های آموزش پژوهش نیز پس از تأیید متخصصان پژوهش، از روش تأیید روایی محتوایی (CVR) استفاده گردید. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش SPSS بود.

انتخاب نقطه­ی برش در t تک نمونه ای: برای انتخاب نقطه­ برش باید مشخص گردد که نمونه­ی مورد مطالعه در چه سطحی قرار دارد. در این مطالعه، بررسی مبانی نظری و پژوهش­هایی که در زمینه­ی معلم پژوهنده صورت گرفته است، حاکی از آنست که دانش و آگاهی معلمان از پژوهش و فرایند تحقیق، انگیزه­ی پژوهشی و فرصت­ها و امکانات پژوهشی آنان در محیط آموزشی در سطح مطلوبی قرار  ندارد (عابدی و همکاران، ۱۳۸۴؛ چایچی و همکاران،۱۳۸۴؛ حسن زاده و همکاران،۱۳۸۵؛ رومیانی و همکاران، ۱۳۸۵،  فضل الهی قمشی و همکاران،۱۳۹۱). بنابراین برای تعیین نقطه برش، از نقطه­ی ۵۰ درصدی استفاده گردید لذا از معلمان انتظار می رود بالاتر از حد متوسط عمل نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. ظرفيت پژوهشی معلمان بر حسب سه مؤلفه­ی انگیزه­ی پژوهشی، فرصتهای پژوهشی و تخصص پژوهشی، از دیدگاه معلمان چگونه است؟
  2. شایستگی­های پژوهشی بر اساس مبانی نظری، نظرکارشناسان پژوهشی و معلمان خبره به چه صورت است؟
  3. وضعیت تخصص پژوهشی معلمان از طریق تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان چگونه است؟
  4. اولویت­بندی نیازهای آموزش پژوهش به معلمان به چه صورت است؟
  5. هدف­گذاری برنامه­های پژوهشی معلمان  چگونه باید باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید