پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی – سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد  word

 

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان نامه

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سید محمد عباس زادگان

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد قهرمانی

 

دانشجو:

محمد جواد قدرت‌آبادی

چکیده

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 به تعداد 201 نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین 201 نفر دبیر شاغل در 11 مدرسه شاهد تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه “Anova” و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل “t.test” و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

1- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

2- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

3- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

4- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

5- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسأله ………………………………………………………………………………….. 3

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق ……………………………………………. 3

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………….. 5

اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………… 5

اهداف ویژه تحقیق ………………………………………………………………………. 6

فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………….. 6

فرضهای تحقیق یا جانشین …………………………………………………………… 6

متغیرهای اساسی تحقیق ……………………………………………………………… 6

تعریف عملیاتی واژه‌ها و اصلاحات ………………………………………………. 7

تعریف رهبری …………………………………………………………………………….. 7

تعریف سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………. 8

تعریف رضایت شغلی ………………………………………………………………….. 9

دبیران ………………………………………………………………………………………. 10

مدارس شاهد …………………………………………………………………………….. 11

مشکلات و تنگناهای تحقیق ………………………………………………………… 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری) ……………………………………………………………………. 14

مقدمه…………………………………………………………………………………………. 14

تعریف رهبری ………………………………………………………………………….. 15

تمایز مدیریت و رهبری……………………………………………………………… 16

تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………… 17

تئوری‌های رهبری …………………………………………………………………….. 18

تئوری‌های شخصیتی رهبری …………………………………………………….. 19

نظریه سنتی رهبری ………………………………………………………………….. 19

نظریه صفات شخصی رهبر………………………………………………………… 20

تئوری‌های رفتاری رهبری ………………………………………………………… 20

مطالعت دانشگاه آیووا ………………………………………………………………. 21

مطالعات دانشگاه اُهایو ……………………………………………………………… 22

مطالعات دانشگاه میشیگان ………………………………………………………… 22

شبکه مدیریت ……………………………………………………………………………. 23

تحقیقات اسکاندیناوی ……………………………………………………………….. 25

تئوری‌های اقتضایی ………………………………………………………………….. 26

الگوی فیدلر ………………………………………………………………………………. 26

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد……………………………………………… 28

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء ………………………………….. 31

تئوری مسیر ـ هدف ………………………………………………………………….. 32

الگوی رهبری مشارکتی …………………………………………………………….. 34

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی …… 35

پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی ……………………………. 36

سیستمهای مدیریت …………………………………………………………………… 37

سبک رهبری لیکرت …………………………………………………………………… 37

تئوری‌های جدید رهبری ……………………………………………………………. 41

جایگزینی رهبری ………………………………………………………………………. 41

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول ………………………………………. 42

رهبر عملگرا ……………………………………………………………………………… 43

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند …………………………………………………. 43

بخش دوم (رضایت شغلی)…………………………………………………………. 45

ارزشها ……………………………………………………………………………………… 45

انواع ارزش ………………………………………………………………………………. 45

نگرشها ……………………………………………………………………………………… 46

انگیزش …………………………………………………………………………………….. 47

نظریه‌های انگیزش ……………………………………………………………………. 49

تئوری‌های محتوایی ………………………………………………………………….. 50

1ـ تئوری سلسله مراتب نیازها………………………………………………….. 50

2ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان ………………………………………………………. 53

3ـ تئوری دو عامل انگیزش ……………………………………………………….. 53

4ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند ………………………………………………………… 54

5ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد ……………………………………. 55

تئوری‌های فرآیندی …………………………………………………………………… 56

1ـ تئوری انتظار و احتمال …………………………………………………………. 56

2ـ تئوری برابری ……………………………………………………………………… 58

3ـ تئوری اسناد ………………………………………………………………………… 59

انواع نگرش ………………………………………………………………………………. 60

رضایت شغلی …………………………………………………………………………… 62

رابطه انگیزش با رضایت شغلی …………………………………………………. 62

1 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی ………………………………. 62

2 تعریف رضایت شغلی …………………………………………………………….. 63

(1-2) تعیین رضایت شغلی ……………………………………………………….. 66

3 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی ………………………………………….. 67

4 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ………………………………………………… 69

5 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» …………………. 70

6 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی ………………………… 71

7 نظریه‌های رضایت شغلی ……………………………………………………….. 72

– نظریه «بروفی»………………………………………………………………………. 72

– نظریه «کورمن» ……………………………………………………………………… 73

– نظریه «پارسون» …………………………………………………………………… 74

اندازه‌گیری رضایت شغلی …………………………………………………………. 75

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع) ………………………………………… 77

تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………… 77

تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………….. 80

خلاصه فصل ……………………………………………………………………………… 84

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق ……………………………………………………………………………… 87

جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………… 88

تعداد و روش نمونه‌گیری ………………………………………………………….. 89

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………… 90

روایی و اعتبار پرسشنامه‌ها ……………………………………………………… 93

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………. 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

بخش اول ـ توصیف داده‌ها ……………………………………………………….. 97

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی داده‌ها ………………………………………… 120

آزمون فرضیه‌ها ……………………………………………………………………… 121

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ……………………………………………………… 125

یافته های دیگر پژوهش …………………………………………………………… 128

محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………. 130

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ………………………………….. 130

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ……………………………………………. 131

پیشنهادها ………………………………………………………………………………. 131

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………. 133

فهرست منابع خارجی……………………………………………………………….. 137

ضمائم…………………………………………………………………………………….. 138

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

1-2: عوامل مؤثر در رضایت شغلی …………………………………………… 70

1-3: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران……………………………….. 89

1-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن………………………………… 97

2-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات…………….. 98

3-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس………………… 99

4-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد         100

5-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل ………………………………. 101

6-4: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران…. 102

7-4: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه

       سبک رهبری لیکرت………………………………………………………….. 103

8-4: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنی‌ها به کل پرسشنامه رضایت شغلی        105

9-4: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال        106

10-4: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب    107

11-4: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق      108

12-4: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب       109

13-4: توزیع فراوانی سبک‌های رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز      110

14-4: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری………………….. 111

15-4: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری………………….. 111

16-4: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری………………… 111

17-4: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری………………. 111

18-4: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری………………… 112

19-4: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری……………….. 112

20-4: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری………………… 112

21-4: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری………………. 113

22-4: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری…………………… 113

23-4: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری………………….. 113

24-4: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری…………….. 114

25-4: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری…………… 114

26-4: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری…………… 115

27-4: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری…………… 115

28-4: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری……………. 115

29-4: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری………….. 115

30-4: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری………………. 116

31-4: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری…………….. 116

32-4: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری……………. 116

33-4: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری……………… 117

34-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری…….. 117

35-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری…….. 118

36-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری…… 118

37-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری…. 118

38-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری…… 119

39-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری….. 119

40-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری…… 119

41-4: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری لیکرت با رضایت شغلی        120

42-4: ضریب همبستگی بین سبک‌های رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی     120

43-4: آزمون فرض اول……………………………………………………………. 122

44-4: آزمون فرض دوم…………………………………………………………… 122

45-4: آزمون فرض سوم………………………………………………………….. 122

46-4: آزمون فرض چهارم………………………………………………………… 123

47-4: آزمون فرض پنجم…………………………………………………………. 123

 

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………….. صفحه

1-2: شبکه مدیریت …………………………………………………………………… 24

2-2: پیش‌بینی‌های نظریه اقتضایی رهبری………………………………… 27

3-2: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد ………………………….. 30

4-2: تئوری مسیر ـ هدف ………………………………………………………….. 33

5-2: سلسله مراتب نیازها …………………………………………………………. 52

6-2: مدل رضایت شغلی ……………………………………………………………. 72

1-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن…………………………………… 97

2-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات………………… 98

3-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس……………………. 99

4-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد 100

5-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل ………………………………. 101

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند  برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران

پایان نامه های مدیریت

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید