پایان نامه ارشد کارشناسی رشته روانشناسی: تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران با فرمت ورد  word

گروه روان شناسي

پايان‌نامه كارشناسي ارشد (MA)

روان شناسي عمومي

 

عنوان:

بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران در سال 85-84

 

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر سيد عباس طباطبايي يزدي

 

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر كيانوش هاشميان

 

پژوهشگر:

مرجان كاشاني

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: موضوع تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 1

بيان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 6

ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………… 13

فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………… 13

متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………….. 14

تعاريف متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم: ادبيات پژوهش

الف) افسردگي ……………………………………………………………………………………… 16

تاريخچه افسردگي………………………………………………………………………………….. 16

افسردگي چيست……………………………………………………………………………………. 17

تفاوت بين اندوه سالم و افسردگي چيست……………………………………………………. 19

تعريف افسردگي …………………………………………………………………………………… 19

افسردگي چه كساني را تهديد مي‌كند…………………………………………………………… 20

-جنس…………………………………………………………………………………………………. 20

-سن…………………………………………………………………………………………………… 20

ديدگاه‌هاي نظري درباره افسردگي………………………………………………………………. 21

ديدگاه زيست شناختي…………………………………………………………………………….. 21

-سبب شناسي افسردگي…………………………………………………………………………… 22

-توارث……………………………………………………………………………………………….. 22

-آمين‌هاي بيوژنيك…………………………………………………………………………………. 23

-نوراپي نفرين……………………………………………………………………………………….. 23

-سروتونين……………………………………………………………………………………………. 24

-دوپامين……………………………………………………………………………………………… 24

-فرضيه فلوكستين (پروزاك) وايندول آمين…………………………………………………… 25

پاسخ زيست‌ شناختي در افسردگي……………………………………………………………… 25

-آزمون بازداري دگزامتازون………………………………………………………………………. 25

– فروزش…………………………………………………………………………………………….. 26

– اختلالات خواب………………………………………………………………………………….. 26

-محور تيروئيد……………………………………………………………………………………….. 27

-اثر كورتيزول……………………………………………………………………………………….. 28

-سيستم ليمبيك و افسردگي……………………………………………………………………… 28

-ريتم‌هاي شبانه روزي……………………………………………………………………………… 29

-تصوير گري از مغز……………………………………………………………………………….. 30

ديدگاه روان شناختي……………………………………………………………………………….. 30

الگوهاي روانكاري………………………………………………………………………………….. 31

الگوي خشم معطوف به درون……………………………………………………………………. 31

-الگوي فقدان شي………………………………………………………………………………….. 32

ديدگاه رفتاري ………………………………………………………………………………………. 32

ديدگاه انسان‌گرايي………………………………………………………………………………….. 33

ديدگاه شناختي………………………………………………………………………………………. 34

-خطاهاي منطق……………………………………………………………………………………… 35

-الگوي درماندگي آموخته شده افسردگي……………………………………………………… 36

ب) درمان افسردگي………………………………………………………………………………. 38

درمان مبتني بر نظريه‌هاي زيست شناختي……………………………………………………… 38

-دارو درماني………………………………………………………………………………………… 38

-الكترو شوك درماني………………………………………………………………………………. 39

– نور درماني…………………………………………………………………………………………. 40

درمان مبتني بر نظريه‌هاي روان پويايي…………………………………………………………. 41

-روان درماني روان پويشي……………………………………………………………………….. 42

-روان درماني حمايتي……………………………………………………………………………… 43

-روان درماني ميان فردي………………………………………………………………………….. 44

-روان درماني فمينيستي……………………………………………………………………………. 45

درمان مبتني بر نظريه‌هاي شناختي و رفتاري………………………………………………….. 45

-رفتار درماني………………………………………………………………………………………… 46

-رابطه درماني……………………………………………………………………………………….. 47

– شناخت درماني…………………………………………………………………………………… 48

درمان مبتني بر گروه درماني………………………………………………………………………. 49

-خانواده درماني…………………………………………………………………………………….. 50

-زوج درماني………………………………………………………………………………………… 50

-گروه‌هاي حمايتگر………………………………………………………………………………… 51

درمانهاي تكميلي …………………………………………………………………………………… 51

-داروهاي گياهي……………………………………………………………………………………. 52

-رژيم غذايي و مكمل‌هاي غذايي……………………………………………………………….. 52

-فنون آرميدگي………………………………………………………………………………………. 53

-هوميوپاتي…………………………………………………………………………………………… 54

ج) افسردگي زنان………………………………………………………………………………….. 55

اختلالات خلقي مربوط به قاعدگي……………………………………………………………… 56

سندرم قبل از قاعدگي (pms)…………………………………………………………………….. 56

-سبب شناسي……………………………………………………………………………………….. 56

-بروز تشخيص……………………………………………………………………………………… 57

اختلال ملال پيش از قاعدگي ……………………………………………………………………. 58

درمان اختلال‌هاي قاعدگي ……………………………………………………………………….. 60

-درمان سندرم قبل از قاعدگي (pms) …………………………………………………………. 60

-درمان اختلال ملال پيش از قاعدگي…………………………………………………………… 61

ارزيابي تاثير درمان‌ها……………………………………………………………………………….. 63

اختلالات خلقي مربوط به زايمان………………………………………………………………… 64

-افسردگي بعد از زايمان………………………………………………………………………….. 65

-سبب شناسي اختلالات خلقي بعد از زايمان………………………………………………… 65

– بروز و تشخيص افسردگي بعد از زايمان…………………………………………………… 68

-علايم افسردگي در طول بارداري………………………………………………………………. 69

-اختلالات خلقي پس از زايمان…………………………………………………………………. 69

درمان اختلالات خلقي پس از زايمان…………………………………………………………… 72

-دارو درماني در دوران بارداري…………………………………………………………………. 75

-دارو درماني در دوران شيردهي………………………………………………………………… 77

چگونه خود را ياري دهيم؟……………………………………………………………………….. 78

نقش حمايتي ماما و پرستار روانگر در پيشگيري افسردگي پس از زايمان……………… 79

اختلالات خلقي مربوط به يائسگي………………………………………………………………. 81

-سبب شناسي ………………………………………………………………………………………. 82

– يائسگي و افسردگي……………………………………………………………………………… 82

-درمان………………………………………………………………………………………………… 83

خلاصه جلسات كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري…………………………………………. 86

د) مروري بر تحقيقات انجام شده……………………………………………………………… 101

فصل سوم: طرح تحقيق

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 106

جامعه آماري…………………………………………………………………………………………. 108

نمونه آماري…………………………………………………………………………………………… 108

روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………………………. 109

ابزار اندازه‌گيري……………………………………………………………………………………… 109

پرسشنامه افسردگي بك……………………………………………………………………………. 110

جدول هنجار گزيني مقياس افسردگي بك…………………………………………………….. 114

روند اجراي اطلاعات ……………………………………………………………………………… 115

روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………….. 117

فصل چهارم: تحليل آماري

داده‌هاي توصيفي پژوهش…………………………………………………………………………. 118

تحليل داده‌هاي پژوهش……………………………………………………………………………. 123

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….. 133

بحث و جمع بندي نهايي…………………………………………………………………………. 134

محدوديت‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………… 136

پيشنهادها……………………………………………………………………………………………… 136

منابع

ضمائم

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير كلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران انجام شد. اين مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربي بود. در اين پژوهش ميزان افسردگي خانم هاي مراجعه كننده از طريق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودني هاي مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنين اين گروه ها خود به دو دسته بارداري اول و بارداري دوم نيز تقسيم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بيمارستان بوعلي و مطب خانم دكتر محمدياري مراجعه كرده بودند و به صورت غير تصادفي، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكميل نمودند.

فرضيه اصلي محقق عبارت بود از:

بين ميزان شركت در كلاس هاي آمادگي دوران بارداري و ميزان افسردگي پس از زايمان رابطه وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه كلاس هاي آمادگي دوران بارداري در كاهش افسردگي پس از زايمان تأثير داشت.

همچنين فرضيه هاي فرعي محقق عبارت بودند از:

– بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت مي كنند با خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت نمي كنند از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت كرده اند و آنهائي كه در چنين كلاس هايي شركت نداشتند از نظر افسردگي تفاوت معناداري وجود داشت.

– بين خانم هايي كه به مطب خصوصي مراجعه كردند با خانم هايي كه به درمانگاه دولتي مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه بين اين دو وضعيت ذكر شده تفاوت معنا داري وجود نداشت. يعني عامل اقتصادي – اجتماعي تأثيري در ميزان افسردگي پس از زايمان نداشت.

– بين بارداري هاي اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. در اين فرضيه نيز با استفاده از نتايج تحليل آزمون T مشخص شد كه بين بارداري اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت معنا داري وجود نداشت.

كليد واژه ها:

  • افسردگي
  • افسردگي پس از زايمان
  • كلاس هاي آمادگي دوران بارداري

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 دانلود پایان نامه تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

Author: آرتین جوهری

دیدگاهتان را بنویسید