پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی و علوم تربیتی – دانشگاه الزهرا

     ** دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد  word **

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته روانشناسی تربیتی درباره مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان

دانشگاه الزهراء

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی تربیتی

 

 

عنوان

مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات

تکمیلی علوم انسانی و فنی و مهندسی در استفاده از اینترنت

 

 

استاد راهنما :

 

دانشجو :


چکیده :

پژوهش حاضربا هدف مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از منابع اینترنتی و با روش پیمایشی صورت گرفته است . نمونه پژوهشی شامل 120 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که به روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاههای جامع و فنی شهر تهران انتخاب شده اند . به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی و روایی که از نظر اساتید محترم و صاحب نظرانIT مورد تایید بوده استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و خی دو استفاده شده است .

یافته های پژوهشی نشان می دهد که اکثر دانشجویان دوره ارشد از طریق سایت کتابخانه و دوره دکتری از طریق خانه به اینترنت دسترسی دارند. میزان استفاده دانشجویان رشته فنی مهندسی از اینترنت بیشتر از گروه علوم انسانی است و همچنین توانایی این گروه نیز در مقایسه با گروه علوم انسانی بیشتر است و یافته ها نشان می دهد که توانایی استفاده از اینترنت در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت است.

همچنین یافته ها تفاوت معناداری بین دوره های تحصیلی و توانایی استفاده از اینترنت نشان می دهد

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی ارتباط وجود دارد.بعبارتی گروه فنی مهندسی زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات از اینترنت می کنند . همچنین این گروه اولویت اول خود برای کسب اطلاعات از منابع اطلاعاتی را ، اینترنت و سپس کتاب معرفی کردند درحالی که در گروه علوم انسانی ، اولویت اول کتاب و سپس اینترنت می باشد.

دانشجویان هدف ازجستجوی اطلاعات از اینترنت را پژوهش سپس کسب اطلاعات آموزشی اعلام کردند هدف از کسب اطلاعات برای انجام فعالیت های پژوهش و آموزشی را ،مرور پیشینه و سپس روز آمد کردن اطلاعات درسی اعلام کردند.

دانشجویان گروه فنی ،نحوه آشنایی خود با امکانات اینترنت را در اولویت اول آزمون و خطا و در وهله دوم از طریق همکاران و دوستان می دانند در حالی که در گروه علوم انسانی آشنایی اول از طریق دوستان و آشنایان سپس از طریق آزمون و خطا می باشد. هر چهار گروه ترجیحا” ، منابع اینترنتی مورد نیاز خود را از طریق موتور جستجوی وب شناسایی می کنند بررسی دلایل استفاده از اینترنت نیز تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان می دهد و دانشجویان مشکلاتی مانند عدم تسلط به زبان خارجی و پایین بودن سرعت شبکه و هزینه بالا را از موانع موجود بیان کردند.

همچنین بررسی ها ، نشان داده که رفتار صحیح جستجو در رشته های مختلف ، همچنین در دوره های تحصیلی مختلف متفاوت است.

هر چهارگروه خواستار یادگیری جستجو و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی هستند و پیشنهاداتی در جهت بهبود دستیابی استفاده از اینترنت بیان کردند.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول

مقدمه                                                                                                               1

بیان مساله                                                                                                          4

اهمیت و ضرورت                                                                                            6

اهداف پژوهشی                                                                                                8

سوالات پژوهشی                                                                                                         

فرضیه های پژوهشی                                                                                         9

تعریف مفاهیم                                                                                                  10

تعاریف عملیاتی مفاهیم                                                                                    10                                                     

فصل دوم

مقدمه                                                                                                               12

رابطه خدمات دانشگاهی و توسعه ملی                                                              13

تاثیر دانشگاه در توسعه اقتصادی                                                                       14

تاثیر دانشگاه در توسعه اجتماعی / سیاسی                                                         15

تاثیر دانشگاه در توسعه فرهنگی                                                                        15

رسالت ، وظایف و خدمات دانشگاه                                                                  16

اینترنت                                                                                                             19

تاریخچه اینترنت                                                                                              22

ابزارها و خدمات اینترنت                                                                                 25

رفتار اطلاع یابی                                                                                               31

خاستگاه مفهوم اطلاع یابی                                                                               33

جست و جوی اطلاعات و ساز و کارهای بهینه سازی آن                                  34

انتخاب یک بانک اطلاعاتی برای انجام جست و جو                                         35

فرمول جست و جو                                                                                           36

ترکیب فرمول جست و جو با استفاده از عملکرد های موجود                            37

انجام جست و جو                                                                                             40

مدل های رفتار اطلاع یابی                                                                                41

مدل رفتار اطلاع یابی الیس                                                                               43

مدل رفتار اطلاع یابی کالتو                                                                               49

مدل رفتار اطلاع یابی بلکین                                                                              51

مدل رفتار اطلاع یابی مار چینونین                                                                     52

مدل رفتار اطلاع یابی ویلسون                                                                          54

مهارت باز یابی اطلاعات                                                                                  62

رفتار اطلاع یابی مورد نیاز در فرآیند پژوهش                                                   64

فصل سوم

مقدمه                                                                                                               87

روش پژوهش                                                                                                   88

جامعه پژوهشی و روش نمونه گیری                                                                 88

ابزار پژوهش                                                                                                    89

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                             90

فصل چهارم

مقدمه                                                                                                               92

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                      93     

 

فصل پنجم

مقدمه                                                                                                               118

بحث و نتیجه گیری                                                                                           119

پیشنهادها                                                                                                          129

پیشنهادات برای پژوهش آتی                                                                            129

محدودیت ها                                                                                                    130

خلاصه                                                                                                             130

منابع فارسی                                                                                                      134

منابع انگلیسی                                                                                                    138

چکیده انگلیسی                                                                                                141

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

 

جدول 2-1 : تحقیقات الیس وهمکاران                                                               47

جدول 2-2 : مدل آگویلار                                                                                56

جدول 2-3 : چهار حالت اصلی جستجوی اطلاعات در وب                                  57

جدول 3-1 : توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی                             89

جدول 4-1 : عنوان : توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب جنس                            93

جدول 4-2 توزیع فراوانی سنی دانشجویان                                                          94

جدول 4-3 توزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از اینترنت                              95

جدول 4-4 : توزیع فراوانی شیوه دسترسی دانشجویان به اینترنت                          97

جدول 4-5 : توزیع فراوانی میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت                        98

شماره 4-6 : جدول خی دو مربوط به استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی دانشجویان98

جدول 4-7 : جدول خی دو مربوط به توانایی استفاده از اینترنت و دوره های تحصیلی100

جدول 4-8 : توزیع فراوانی مدت زمان استفاده از اینترنت توسط دانشجویان         101

جدول 4-9 : خی دو مربوط به مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی       102

جدول 4-10 : توزیع فراوانی اولویت استفاده از ابزارها و خدمات اینترنت              103

جدول 4-11 : توزیع فراوانی استفاده دانشجویان از منابع اطلاعاتی                       104

جدول 4-12 : توزیع فراوانی اهداف دانشجویان از جستجوی اطلاعات                105

جدول 4-13 : توزیع فراوانی اهداف پژوهشی دانشجویان                                                106

جدول 4-14 : توزیع فراوانی اهداف آموزشی دانشجویان                                                107

جدول 4-15 : توزیع فراوانی مربوط به شناسایی منابع اینترنتی                              109

جدول 4-16 :   توزیع فراوانی نحوه آشنایی دانشجویان با اینترنت                                   110

جدول 4-17 توزیع فراوانی دلیل استفاده از اینترنت                                            112

جدول 4-18 :جدول فی دو مربوط به دلایل استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی                   112

جدول 4-19 : بررسی رابطه یبن رفتار های صحیح جستجو و رشته تحصیلی                         113

جدول 4-20 بررسی رابطه بین رفتار صحیح جستجو و دوره های تحصیلی                114

جدول 4-21 : توزیع فراوانی مربوط به فراگیری خدمات اینترنت                          114

جدول 4-22 : توزیع فراوانی مربوط به عوامل عدم استفاده از اینترنت                    115

جدول 4-23 : توزیع فراوانی میزان رضایت دانشجویان از وضعیت موجود اینترنت           116

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شکل 4-1 :نمودار مربوط به جنس پاسخ دهندگان                                             94

شکل 4-2 : نمودار سنی پاسخ دهنده گان                                                           95

شکل 4-3 : نمودار مربوط به میزان استفاده دانشجویان                                         96

شکل 4-4 : نمودار مربوط به نحوه دسترسی دانشجویان                                       97

شکل 4-5 : نمودار مربوط به میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت          99

شکل 4-6 : نمودار مربوط به مدت زمان استفاده دانشجویان از اینترنت                  101

شکل 4-7 : نمودار مربوط به اولویت استفاده از ابزارها و خدمات                                     104

شکل 4-8 : نمودار مربوط به اولویت دانشجویان در استفاده از منابع اطلاعاتی        104

شکل 4-9 : نمودار مربوط به اهداف دانشجویان در استفاده از اینترنت                   106

شکل 4-10 : نمودار مربوط به اهداف پژوهشی دانشجویان                                  107

شکل 4-11: نمودار مربوط به اهداف آموزشی دانشجویان                                              109

شکل 4-12 : نمودار مربوط به شناسایی منابع اینترنتی                                          110   

شکل 4-13: نمودار مربوط به نحوه آشنایی دانشجویان با منابع اینترنتی                 111

شکل 4-14 : نمودار مربوط به دلایل استفاده از اینترنت                                       113

شکل 4-15 : نمودار مربوط به دلایل عدم استفاده از اینترنت                                114

 

 

 

مقدمه

اطلاع یابی فعالیت مهمی در جامعه بشری است . هر چند می توان ادعا کرد که اطلاع یابی همواره چنین بوده است . اما این موضوع در جامعه اطلاعاتی متداول تر است . همانگونه که قبل از پیدایش صنعت چاپ در قرن 15 ، انتقال اطلاعات بصورت شفاهی یا دست نوشته انجام می شد . پس از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ ، اطلاعات بیشتری روی کاغذ تولید گردید و به شکل های مختلفی چون کتاب جزوه ، گزارش و مجله علمی ذخیره شد . اطلاعات در طول قرن بیستم و قرن حاضر از طریق رادیو و تلویزیون و بطور فزاینده ای از طریق ارتباطات الکترونیکی و به ویژه اینترنت نیز منتقل شده است .

تخمین زده می شود که اطلاعات تولید شده بین سالهای 1970 تا 2000 بیشتر از کلیه اطلاعات تولید شده در 5 هزار سال قبل بوده است (لارج ، آندرو 1382 : 27).

پیشرفت در فن آوری های اطلاعات و ارتباطی مسئول چنین انفجار اطلاعاتی می باشد و اساس بسیاری از این تغیرات ، توانایی نظام رایانه ای برای ذخیره زیادی از اطلاعات ، پردازش سریع و قابل دسترسی ساختن آنها برای کاربران در سراسر دنیا از طریق شبکه های ارتباطی راه دور می باشد .

 • بدین گونه ارتباطات رایانه ای ( شبکه اینترنت ) ، ارتباطات راه دور و وسایل ارتباط جمعی ، نوعی ” مثلث ارتباطات ” را بوجود آورده اند که دگرگونی های فن آوری پر اهمیتی در عرصه های اجتماعی ، علمی و فرهنگی و … حاصل آن است . و اصطلاحاتی همچون عصر ارتباط ، انفجار اطلاعات انقلاب ارتباطات ، جامعه اطلاعات و اسطوره یا ایدولوژی جامعه اطلاعات و نظایر آنها ، که آنها ، که در سال های اخیر در کتاب ها و آثار پژوهشی محققان در حوزه های جامعه شناسی و فلسفه و علم ، و ارتباطات و علوم کتابداری و اطلاع رسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند ( معتمد نژاد 1371 ) .

در حال حاضر بحث های گسترده ای بدنبال تغییرات شگرفی که اینترنت در اطلاع یابی و فعالیتهای پژوهشی در جوامع علمی ایجاد کرده است وجود دارد و آن گویای این حقیقت است که دراین سالها استفاده افراد بخصوص دانشجویان نحصیلات تکمیلی از شبکه های الکترونیکی به سرعت افزایش یافته و اینترنت بعنوان یکی از مجراهای قابل دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان جهت انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی تبدیل شده است . این فن آوری در حال تغیر شیوه های دانشجویان را در جستجوی اطلاعات ، ارتباط با همدیگر ، هدایت پژوهش و آموزش و توزیع نتایج تحقیق تحت تاثیر قرار داده است. چنین به نظر می رسد که سواد اطلاعاتی در جامعه ای که دائم در معرض تغییرات فناوری و همچنین در معرض تغییرات اطلاعاتی بی شماری قرار دارد ، لازم است سواد اطلاعاتی شامل توانایی در تشخیص نیاز ، توانایی ذخیره اطلاعات و توانایی باز یابی و ارزیابی انتقادی اطلاعات بازیابی شده و استفاده مناسب در زمان لازم ، می باشد . سواد اطلاعاتی باعث رفتار اطلاعاتی مناسب در شناسایی ، کسب و اشاعه اطلاعات از طریق هر مجرا و رسانه ای می شود . رفتار اطلاعاتی مناسب ، فرآیند جستجو ، بازیابی ، شناخت و کاربرد منطقی محتوا است . ( فتاحی 1382 ، 276 ) .

در نتیجه نیاز به شناخت رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی احساس می شود چرا که با شناخت رفتار اطلاع یابی و ارزیابی تاثیرات فناوری بر رفتار جستجو و نیز شناخت چگونگی استفاده دانشجویان از اینترنت و عوامل موثر در استفاده از آن ، جایگاهی برای پژوهش و آموزش و توسعه بوجود می آید و آن باعث افزایش پژوهش دانشگاهی و بهبود آموزشی می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مسأله :

تاریخ قرن اخیر نشان می دهد که کشورهایی که به مسأله آموزش و پژوهش توجه خاصی داشتند توانسته اند به رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی دست یابند .

به همین دلیل دولتهای مترقی ، تاکید بر گسترش پژوهش و ادغام آن در برنامه ریزیهای آموزشی دارد . ( فتاحی 1383 : 277 )

از اینرو می توان گفت که نظام آموزش عالی نقش اساسی در توسعه جامعه دارد و هدف آن تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند مهارت های پژوهشی و آموزشی را کسب کنند که توسعه چنین مهارت هایی از مهمترین اولویت های دانشگاه می باشد ( پر یرخ و فتاحی 1384 : 16 ) .

در آیین نامه مقرات دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها این امر مهم ذکر گردیده که هدف از ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکترا ، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی وتحقیقی ، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود موثر باشند محور اصلی فعالیتهای آنان ، پژوهش و کسب تبحر در رشته خاص علمی خود می باشند و به نظر می رسد که ممترین منبع کسب اطلاعات آنها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی علاوه بر کتابخانه ها، مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی و یا اینترنت می باشد .

امروزه به دلیل قابلیت های گوناگون و متنوع اینترنت هر روز استفاده کنندگان بیشتری به آن روی می آورند و اکثر دانشگاههای کشور نیز مبادرت به برقراری خدمات شبکه جهانی اینترنت به منظور پشتیبانی علمی از دانشجویان نموده اند ولی بنظر می رسد که دانشجویان در امر دستیابی به اطلاعات دچار مشکل می باشند که مهمترین عوامل موثر در عدم دستیابی ، عدم آگاهی دانشجویان از منابع و شیوه های صحیح جستجوی اطلاعات و یا شناسایی نیاز های اطلاعاتی خود می باشند و یا اینکه اهداف و انگیزه ها و روشها را به خوبی نمی شناسند که منجر به عدم دستیابی استفاده کنندگان به منابع مورد نیاز می شود .

در حالیکه با آگاهی ار رفتار اطلاع یابی صحیح در جهت تکمیل برنامه های آموزشی و پژوهشی می تواند پژوهشگران را در برنامه ریزی بهتر برای پژوهش با کیفیت بالا و تولید دانش جدید توانمند سازد چرا که افزایش سریع حجم اطلاعات موجب شده که دانشجویان و محققان گاه بدون اطلاع از مطالعات قبلی و با صرف وقت و هزینه کارهایی را انجام دهند که جز دوباره کاری نتیجه ای ندارد در حالیکه با شناخت کامل از ویژگیها و اهداف و انگیزه ها و روش های صحیح جستجو می توانیم مرتبط ترین و معتبرترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز را شناسایی کنیم و د رجهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گام برداریم .

در این راستا پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی و آگاهی از اهداف و ابزارها و نوع اطلاعات مورد جستجو و شیوه دسترسی به اطلاعات در استفاده از اینترنت می پردازد و امید است که نتایج راهگشای بهبود و اصلاح شیوه های اطلاع یابی باشد .

اهمیت و ضرورت :

یکی از رسالتهای دانشگاه تربیت متخصصان و پژوهشگران است که بتوانند تبحر لازم را برای انجام فعالیتهای پژوهشی و آموزشی ، در زمینه رشته خاص علمی خود کسب کنند . لازمه این امر ، توان بهره گیری صحیح و مناسب از اطلاعات می باشد .

چرا که اطلاعات بعنوان یکی از منابع ضروری جهت پیشرفت های علمی و فنی کشور است و می توان گفت که در پیشبرد توسعه جامعه اطلاعات عاملی جدایی ناپذیر است در تولید دانش و پژوهش که به سهم خود ارضای نیازهای مردم را ممکن می سازد اطلاعات جزئی با اهمیت است ( ارجمند 1374: 11 ) .

یکی از راههای کسب اطلاعات به روز ، استفاده از اینترنت می باشد و با توجه به نقش مهمی که اینترنت در امر دستیابی به اطلاعات روز آمد و ارتباط سریع میان دانشمندان حوزه های مختلف علوم ایفا می کند . لذا ضرورت شناخت بیشتر اینترنت توانایی های این شبکه ، هدف و میزان استفاده از اینترنت بعنوان یکی از راههای دستیابی به اطلاعات و بررسی موانع و مشکلات موجود در استفاده مانند عدم آشنایی با شیوه های صحیح جستجو و عدم آگاهی از منابع و خدمات موجود در امر آموزش و پژوهش ضروری بنظر می رسد ( فتاحی 1383 : 153 ) .

از طرفی با شناخت رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی و آشنایی یا انگیزه ها و اهداف و شیوه های صحیح جستجو ، در وقت و هزینه دانشجویان و پژوهشگران صرفه جویی می شود . دانشجویان می توانند ، اطلاعات مرتبط و معتبری را بدست آورند و در جهت تکمیل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود از آن استفاده کنند تا از دوباره کاریها و یا استفاده از روش آزمون و خطا برحذر باشند بنابراین شناخت بیشتر اهداف جستجو و منابع و کانالهای مورد استفاده و شیوه دستیابی به اطلاعات ضروری بنظر می رسد تا با شناخت بیشتر،اطلاعات مناسب برای پژوهشگران و دانشجویان برای انجام فعالیتهای علمی فراهم شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش :

پژوهش حاضر به بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در استفاده از اینترنت می پردازد .استفاده روز افزون از اینترنت و کثرت اطلاعات موجود ، افراد را نا گزیر از قرار گرفتن در مجراهای اطلاعاتی می کند که سبب پیدایش رفتار اطلاع یابی می شود . رفتار اطلاع یابی برخاسته از شناخت نیازهای دانشجویان از جستجوی اطلاعات ، آگاهی از روشهای صحیح جستجوی اطلاعات و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان رشته های علوم انسانی و فنی و مهندسی و بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و سطح تحصیلات و توانایی استفاده از اینترنت و همچنین شناسایی مشکلات و مسائل آنها در راه یابی به منابع مورد نیاز می باشد .

با کسب اطلاع در رابطه با رفتار اطلاع یابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده می توان اطلاعاتی برای مسؤلان جهت درک بهتر و دقیق تر از نیازهای کاربران ، مشکلات استفاده کنندگان و کاربران و تاثیر اینترنت روی فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنان فراهم آید تا سرمایه گذاریهای لازم صورت گیرد .

اهداف کلی پژوهشی عارتند از :

 • شناسایی و کشف اهداف دانشجویان از کسب اطلاعات
 • شناسایی شیوه های دستیابی دانشجویات به اطلاعات
 • تعیین گرایش دانشجویان به ابزارها و خدمات اینترنت
 • تعیین چگونگی کسب اطلاعات توسط دانشجویان
 • شناسایی موانع و مشکلات موجود در استفاده از اینترنت
 • تعیین میزان توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت
 • مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان رشته علوم انسانی و فنی مهندسی

سؤالات پژوهشی :

 • آیا دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم انسانی و فنی مهندسی از شیوه های صحیح جستجوی اطلاعات از اینترنت بهره می گیرند ؟
 • هدف دانشجویان از کسب اطلاعات چیست ؟ و چند درصد از استفاده کندگان به منظور کسب اطلاعات آموزشی و پژوهشی از اینترنت استفاده می کنند ؟
 • دانشجویان چه سهمی یا چه درصدی از اطلاعات مورد استفاده خود را از منابع اینترنتی کسب می کنند ؟
 • آیا بین سطح تحصیلات و توانایی استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد ؟
 • آیا توانایی استفاده از اینترنت در رشته های مختلف ، متفاوت است ؟

فرضیه های پژوهشی :

 • بین رشته تحصیلی و توانایی استفاده از اینترنت استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد .
 • دلایل استفاده از اینترنت در رشته های تحصیلی دانشجویان متفاوت است .
 • رفتار صحیح جستجوی اطلاعات در رشته های تحصیلی مختلف متفاوت است .
 • رفتار صحیح جستجوی اطلاعات دردوره های تحصیلی مختلف متفاوت است .
 • بین دوره های تحصیلی و توانائی استفاده از اینترنت رابطه وجود دارد .
 • بین مدت زمان استفاده از اینترنت و رشته تحصیلی ارتباط وجود دارد .

تعریف مفاهیم :

رفتار اطلاع یابی : مجموعه فعالیتهای فرد برای رفع نیازهای اطلاعاتی است و شامل مشخص کردن هدف ، روش ، ابزار جستجو ، نوع اطلاعات مورد جستجو و شیوه دسترسی به اطلاعات می باشد.

رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی : چگونگی کسب اطلاع به منظور انجام فعالیتهای آموزشی – پژوهشی در دستیابی به اطلاعات می باشد .

تعریف : دوره کارشناسی ارشد ، یکی از دوره های آموزشی عالی بالاتر از دوره کارشناسی است که پس از آن به اجرا در می آید و سرانجام به اعطا مدرک کارشناسی اشرد در رشته مربوطه منتهی می گردد .

دوره دکتری : PhD بالاترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطا مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ ازفعالیت های پژوهشی و آموزشی است (آیین نامه مقررات 1376 )

تعاریف عملیاتی مفاهیم :

رفتار اطلاع یابی – آموزشی – پژوهشی توسط پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می شود .

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

دانلود پایان نامه روانشناسی تربیتی درباره مقایسه رفتار اطلاع یابی آموزشی – پژوهشی دانشجویان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید