پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا – اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا – اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی  با فرمت ورد  word

 پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته بيولوژي ماهيان دريا (M.Sc)

 

 

موضوع

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چكيده————————————————————-2-1

مقدمه—————————————————————3

 

فصل اول : مروري بر تحقيقات گذشته

 

1-1 پيشينه تحقيق—————————————————- 8-5

1-2 تاكسونومي—————————————————– 9-8

1-3 مشخصات كلي راسته كفال ماهي شكلان ———————————–9

1-4 مشخصات خانواده كفال ماهيان —————————————-10

1-5 مشخصات كفال طلايي ——————————————-12-10

1-6 زيست شناسي كفال طلايي —————————————–13-12

1-6-1 مشخصات زيستي كفال طلايي —————————————13

1-6-1-1 تحمل درجه حرارت ——————————————–13

1-6-1-2 تحمل شوري ————————————————-13

1-6-1-3 تحمل مقادير اكسيژن ——————————————–13

1-6-1-4 تغذيه كفال طلايي ——————————————-14-13

1-7 ارزش اقتصادي كفال ماهيان —————————————-15-14

1-8 ارزش غذايي ماهي كفال ——————————————— 16

1-9 پراكنش كفال ماهيان ———————————————18-16

1-10 درياي خزر————————————————– 22-18

1-11 توليد مثل كفال طلايي ——————————————-23-22

1-11-1 دستگاه توليد مثل كفال طلايي ————————————25-23

1-11-2 اسپرماتوژنز —————————————————25

1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئيد ——————————————- 26

1-11-4 فعاليت اسپرماتوزوئيد ——————————————– 27

1-11-5 رابطه بين ميزان ATP و تحرك اسپرم ——————————— 28

1-11-6 مكانيزم چرخشي انتقال انرژي در ATP سنتاز ————————- 31-28

1-11-7 AMP حلقوي بعنوان يك پيامبر ثانويه —————————— 37-32

1-11-8 extenders ———————————————– 40-37

 

فصل دوم: روش تحقيق و مواد

 

2-1 مواد و وسايل مورد نياز ——————————————- 43-42

2-1-1 خصوصيات كيت تعيين ATP ————————————— 43

2-1-2 اجزاي كيت تعيين ATP —————————————— 43

2-1-3 روش آماده سازي محلولها ——————————————44

2-1-4 خصوصيات و كاربردهاي بافر HEPES —————————– 45-44

2-1-5 روش آماده سازي محلول بافر HEPES——————————— 45

2-1-6 روش آماده سازي محلول بي كربنات سديم——————————- 46

2-1-7 روش آماده سازي محلول گليسرول 10% و گلوكزM 3/0 ——————— 46

2-2 روش كار —————————————————- 50-46

 

فصل سوم : نتايج تحقيق

 

نتايج ———————————————————- 62-52

 

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

 

بحث و نتيجه گيري ————————————————- 69-64

پيشنهادات ———————————————————- 70  

منابع فارسي ———————————————————71

منابع لاتين——————————————————- 76-72

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 1-1 ——————————————————– 33

جدول 3-1——————————————————— 53

جدول 3-2——————————————————— 53

جدول 3-3——————————————————— 53

جدول 3-4——————————————————— 53

جدول 3-5——————————————————— 54

جدول 3-6——————————————————— 54

جدول 3-7——————————————————— 54

جدول 3-8——————————————————— 55

جدول 3-9——————————————————— 55

جدول 3-10——————————————————- 55

جدول 3-11——————————————————- 55

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    صفحه

نمودار1———————————————————— 56

نمودار 2———————————————————– 57

نمودار 3———————————————————– 58

نمودار 4———————————————————– 59

نمودار 5———————————————————– 60

نمودار 6 ———————————————————- 61

نمودار 7———————————————————– 62

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                    صفحه

شكل 1-1 ——————————————————— 10

شكل 1-2———————————————————- 11

شكل 1-3———————————————————- 17

شكل 1-4———————————————————- 26

شكل 1-5———————————————————- 29

شكل 1-6———————————————————- 35

شكل 1-7———————————————————- 36

شكل 2-1———————————————————- 45

 

 

چکیده

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

   هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف     (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

   براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای     °C 15 – بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.

     براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

   اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

   اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است                         (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

     در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (10-12و 18-20 درجه سانتیگراد) و نگهداری 6 ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و 4 درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی 65/0 و 7/0 درصد) در زمانهای متفاوت ( 5 روز و 10 روز) به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

دانلود پایان نامه ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا – اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید