پایان نامه ارشد رابطه‌ ي نگرش مذهبي و شادي دانشجويان


عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

۲-۲-۲-۶ جنبه هاي اقتصادي

ارتباط پول و درآمد، با شادي قابل انکار نيست، زيرا تحقق بسياري از نيازهاي اساسي انسان، همچون نياز به غذا، امنيت، سرپناه و مواردي از اين قبيل در گروي تأمين مناسب منابع مالي است (فرانکلين، ۲۰۱۰). اين موضوع در ديدگاه صاحب نظراني همچون گلاسر (گلاسر؛ ترجمه ي رحمانيان، ۱۳۸۵) و مزلو (شولتز؛ ترجمه ي خوشدل، ۱۳۸۵) که به بررسي نيازهاي اساسي انسان پرداخته اند، نيز مورد تأکيد است . البته بايد توجه داشت که اين به معناي آن نيست که ثروت، به عنوان يک منبع و عامل ايجاد کننده ي شادي محسوب مي‌شود. بسياري از افراد ناشاد هستند که هيچ مشکلي از جانب منابع مالي ندارند و اضافه شدن ثروت و دارايي، نمي‌تواند باعث افزايش شادي آن ها شود. بنابراين مي‌توان گفت ثروت و دارايي، تاحدي که بتواند نيازهاي اساسي انسان را برطرف نمايد، مي‌تواند تا حد زيادي شرايط لازم براي تجربه ي هيجان شادي را فراهم آورد، ولي لزوماً به شادي منتج نخواهد شد (فرانکلين، ۲۰۱۰). نتايج پژوهش هاي مختلف نيز نشان مي‌دهد که ميزان ارتباط بين ثروت و شادي بسيار پايين است (سليگمن، ۲۰۰۲).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان