پایان نامه ارشد : تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن


انشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

گروه عمران

گزارش نهایی طرح پژوهشی

 تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

فهرست مطالب         

    عنوان                          صفحه

چکیده……………………………….. …..1

فصل 1-     مقدمه……. 2

1-1-         مقدمه و ضرورت مطالعه. 3

1-2-    آشنایی با مخازن ذخیره سیال. 4

1-2-1-     تاریخچه ایجاد مخازن. 4

1-2-2-     دسته بندی مخازن. 8

1-2-2-1- تقسیم بندی مخازن از لحاظ جنس دیواره مخزن : (بتنی- فولادی-چوبی) 8

1-2-2-2- تقسیم بندی مخازن از لحاظ  وضعیت قرار گیری.. 8

1-2-2-3- تقسیم بندی مخازن از لحاظ  شکل آنها 8

1-2-2-4- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نسبت قطر به ارتفاع مخزن. 9

1-2-2-5- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نوع  پی و نحوه قرار گیری مخزن بر روی پی.. 9

1-2-2-6- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نوع سقف آنها 10

1-2-3-     آسیب های محتمل وارده به مخازن. 11

1-3-    اهداف تحقیق.. 12

1-4-    نحوه رویکرد به تحقیق و گستره کار. 13

فصل 2-     مروری بر تاریخچه مطالعات صورت گرفته. 14

2-1-    مرور تحقیقات گذشته. 15

2-2-    مدل هاوسنر. 20

2-3-    مدل ولتسوس… 24

2-3-1-     نتایج تحلیل مخازن صلب… 24

2-3-2-     نتایج تحلیل مخازن انعطاف پذیر. 26

2-4-    مدل ملهوترا 27

فصل 3-     مدل سازی و صحت سنجی مدل. 30

3-1-    روش مدل سازی.. 31

3-1-1-     المان میراگر  32

3-2-    مدل سازی خاک… 32

3-2-1-     تعریف مصالح خاک و مشخص نمودن مدل خاک(بر اساس صفحه کسیختگی خاک) 32

3-2-2-     مدل میرایی خاک… 34

3-2-3-     مرز های جاذب… 34

3-3-    مدل سازی مخزن. 37

3-4-    مدل سازی سیال. 39

3-5-    بحث در مورد اندر کنش های موجود. 39

3-6-    صحت سنجی مدل سیال و مخزن. 42

3-6-1-     اعمال وزن سیال و بررسی صحت توزیع فشار هیدرواستاتیکی در کف مخزن. 42

3-6-1-1- بررسی نتایج مخزن عریض….. 42

3-6-1-2- بررسی نتایج مخزن بلند. 43

3-6-2-     اعمال شتاب افقی ثابت و بررسی شیب سطح سیال. 44

3-6-2-1- بررسی نتایج مخزن عریض….. 44

3-6-2-2- بررسی نتایج مخزن بلند. 45

3-6-3-     اعمال شتاب هارمونیک برای محاسبه پریود نوسانی سطح سیال. 46

3-6-3-1- نتایج مخزن عریض. 47

3-6-3-2- نتایج مخزن بلند…… …………………………………………………………………………………………………..48

3-6-4-     بررسی میزان تنش های محیطی ایجاد شده در پوسته مخزن. 49

3-6-4-1- بررسی نتایج مخزن عریض….. 50

3-6-4-2- بررسی نتایج مخزن بلند. 52

3-6-5-     صحت سنجی کلی سیستم سیال-مخزن- پی.. 53

3-6-5-1- مشخصات مخزن و تحریک در تحقیق آزمایشگاهی کمبرا: 54

3-6-5-2- مدل سازی مدل آزمایشگاهی در برنامه المان محدو ABAQUS. 55

فصل 4-      تحلیل و ارائه نتایج.. 57

4-1-    روش تحلیل در نرم افزار ABAQUS. 58

4-2-    رکورد های انتخابی.. 59

4-3-    معرفی تمامی آنالیز های مد نظر. 60

4-4-    تحلیل  و نتایج آن. 62

4-4-1-     پارامترهای هدف در تحلیل.. 62

4-5-    بررسی اثر جنس مصالح مصرفی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 64

4-5-1-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 64

4-5-2-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northridg. 65

4-5-3-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 66

4-5-4-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 67

4-5-5-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northridg. 68

4-5-6-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 69

4-5-7-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 70

4-5-8-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge. 71

4-5-9-     بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 72

4-5-10-   بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 73

4-5-11-   بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 74

4-5-12-   بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 75

4-6-    بررسی اثر ضخامت دیواره مخزن بر رفتار لرزهای مخازن رو زمینی فولادی.. 76

4-6-1-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 76

4-6-2-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northri 77

4-6-3-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 78

4-6-4-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 79

4-6-5-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northri 80

4-6-6-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 81

4-6-7-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 82

4-6-8-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridg. 83

4-6-9-     بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 84

4-6-10-   بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 85

4-6-11-   بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 86

4-6-12-   بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 87

4-7-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 88

4-7-1-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 88

4-7-2-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northrid. 89

4-7-3-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 90

4-7-4-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 91

4-7-5-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northrid. 92

4-7-6-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 93

4-7-7-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 94

4-7-8-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge. 95

4-7-9-     بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 96

4-7-10-   بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 97

4-7-11-   بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 98

4-7-12-   بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 99

4-8-    بررسی اثر مهار شدگی و مهار نشدگی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 100

4-8-1-     بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Kobe. 100

4-8-2-     بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Northridge. 101

4-8-3-     بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Manjil 102

4-8-4-     بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Kobe. 103

4-8-5-     بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Northridge. 104

4-8-6-     بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Manjil 105

فصل 5-     بررسی و تفسیر نتایج.. 106

5-1-    بررسی اثر جنس مصالح مصرفی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 107

5-1-1-     مخازن عریض     107

5-1-1-1- مخازن مهار نشده…. 107

5-1-1-2- مخازن مهار شده….. 107

5-1-2-     مخازن بلند.. 108

5-1-2-1- مخازن مهار نشده…. 108

5-1-2-2- مخازن مهار شده….. 108

5-2-    بررسی اثر ضخامت دیواره مخزن بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 109

5-2-1-     مخازن عریض     109

5-2-1-1- مخازن مهار نشده…. 109

5-2-1-2- مخازن مهار شده….. 109

5-2-2-     مخازن بلند.. 110

5-2-2-1- مخازن مهار نشده…. 110

5-2-2-2- مخازن مهار شده….. 110

5-3-    بررسی اثر سطح تراز سیال بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 110

5-3-1-     مخازن عریض     110

5-3-1-1- مخازن مهار نشده…. 110

5-3-1-2- مخازن مهار شده….. 111

5-3-2-     مخازن بلند… 111

5-3-2-1- مخازن مهار نشده……. 111

5-3-2-2- مخازن مهار شده…… 111

5-4-    بررسی اثر مهار شدگی و مهار نشدگی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 111

5-4-1-     مخازن عریض     111

5-4-2-     مخازن بلند.. 112

5-5-    پیشنهادات   113

مراجع :…………..

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید