پایان نامه ارشد بررسی نقش در دسترس بودن مواد در بازگشت زنان به اعتیاد


عنوان کامل پایان نامه : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

بخش دوم – مروری بر تحقیقات پیشین:

تحقیقات داخلی :

خادمیان و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروري و کاهش آسیب زنان شهر تهران (مراکز تولد دوباره، خانه خورشید) پرداختند .تحقیق پیمایشی است و داده­هاي مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه و با  شیوه نمونه­گیري نمونه در دسترس با حجم نمونه ۲۰۰ از زنان معتاد دو مرکز تولد دوباره و خانه خورشیدجمعآوري و با استفاده از تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند کاي اسکوئر، ضرایب همبستگی کرامز مورد تحلیل آماري قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان می دهد از هم گسستگی خانواده زن و شوهري ، از هم گسستگی خانواده پدر و مادري، نابسامانی خانواده زن و شوهري ، پایگاه اقتصادي- اجتماعی ، در دسترس بودن مواد مخدر ، اعتیاد اعضاي خانواده از عوامل موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر بوده است.

ناصری پلنگرد و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر اعتیاد زنان پرداختند.

هدف این پژوهش تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد زنان بود. حجم نمونه ۱۰۰ نفر از زنان معتاد در کلینک ترک اعتیاد رویش اراک بود. . روش تحقیق پیمایشی است و داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق پرسش نامه همراه با مصاحبه انجام گرفت. فرضیات از سه دیدگاه کلوارد و اهلین، ساترلند و هیرشی استنتاج شدند که متغیرهای مستقل عبارتند از یادگیری اجتماعی،کنترل اجتماعی،گوشه گیری و انزوا طلبی و متغییر وابسته مدت مصرف مواد و میزان مصرف مواد بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که c کندال و کندال b استنباطی مانند کنترل اجتماعی قوی تر ،عدم همنشینی با افراد بزهکار،تعلق خاطر و وابستگی میان اعضاء خانواده،اعتقادات مذهبی،کاهش و قطع ارتباط با دوستان معتاد و مجرم، مشارکت در فعالیت های گروهی و همچنین کمک و یاری کردن افراد در رسیدن به اهداف و موفقیت و در اختیار گذاشتن منابع و وسایل مشروع در راه رسیدن به آنها می تواند منجر به کاهش اعتیاد در زنان شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا سهولت دسترسی به موادمخدر بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا معاشرت با دوستان و همسالان معتاد بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا وضعیت اشتغال بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟
  • آیا برچسب زنی از طرف جامعه بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

۵ – آیا وجود فرد معتاد در خانواده بر بازگشت زنان به سوء مصرف موادمخدر تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید