پایان نامه ارشد بررسي مؤلفه‌هاي كارآفريني بر بهره‌وري کارکنان


فرضيه هاي تحقيق

  • فرض اصلي تحقيق

بين توانمندسازي و کارآفريني با بهره وري کارکنان پتروشيمي خارک رابطه معنادار وجود دارد.

  • فرض هاي فرعي تحقيق

۱-بين مؤلفه‌هاي توانمندسازي و بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

۲-بين مؤلفه‌هاي كارآفريني و بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

۳-بين توانمندسازي و هر يك از مؤلفه‌هاي بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

۴-بين كارآفريني و هر يك از مؤلفه‌هاي بهره‌وري رابطه معنادار وجود دارد.

 

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيير ها

تعاريف مفهومي متغيير ها

کارآفرين[۱]: فردي که منابع لازم را براي شروع و يا رشد کسب و کاري بسيج نمايد و تمرکز او بر نوآوري و توسعه فرايند، محصول يا خدمات جديد مي باشد. اگر اين فرد تحت حمايت يک شرکت يا سازمان باشد، کارآفرين سازماني[۲] است و اگر با مسئوليت خود اين وظيفه را دنبال کند کارآفرين (مستقل) است (احمدپور دارياني، ۱۳۸۰).

کارآفريني[۳]: فرايندي است که منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد. به عبارت ديگر فرآيند ايجاد ارزش از راه تشکيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصت ها (احمدپور دارياني، ۱۳۸۰).

توانمندسازي[۴]: فرايند نيل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان است که از طريق ايجاد و گسترش نفوذ مبتني بر صلاحيت افراد و گروه ها بر تمام قلمرو ها و وظايف صورت مي گيرد و بر روي عملکرد کارکنان و عملکرد کلي سازمان اثر مي گذارد (دنيس، ۱۹۲۹).

بهره وري[۵]: عبارت است از نسبت بين مجموعه خروجيهاي يک سيستم به ورودي هاي آن (استيگل، ۱۹۷۰).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد