پایان نامه ارشد افزايش ميزان شادي دانشجويان با مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي


عنوان کامل پایان نامه : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

د) مذهب[۱] و معنويت[۲]

در طول قرن بيستم در اکثر نظريه پردازي هايي که در مورد مذهب و معنويت صورت مي‌گرفت, اين دو مفهوم به عنوان دو مقوله ي کاملاً متمايز در نظر گرفته مي‌شدند, اما امروزه نظريه پردازان و پژوهشگران حيطه ي روانشناسي مذهب و معنويت, معتقدند که اين دو مفهوم اگرچه به لحاظ نظري مستقل هستند، ولي کاملاً به يکديگر مرتبط بوده و تا حد زيادي همپوشي دارند. به همين دليل اگرچه هنوز تعريفي که مورد توافق نظر همه ي نظريه پردازان اين حيطه باشد وجود ندارد, اما بسياري از تعاريف ارائه شده، مذهب و معنويت را در ارتباط با يکديگر تعريف مي‌کنند (زينبائوئر و پارگامنت, ۲۰۰۵). بعضي از تعاريف، مذهب و معنويت را به مفاهيم الهي مرتبط مي‌دانند. بر اين اساس, معنويت به عنوان تجربه ي ذهني و شخصي مبتني بر معناجويي در رابطه ي با خداوند، تعريف مي‌شود و مذهب به عنوان شکل اختصاصي و سازمان يافته ي معنويت, قلمداد مي‌شود (کال و رابينز[۳], ۲۰۰۴). با اين حال, اکثر تعاريف, صريحاً به مفهوم خداوند اشاره نمي‌کنند. بر اساس اين دسته از تعاريف، معنويت به معناجويي فردي يا گروهي متمرکز بر مفاهيم مقدس و روحاني اشاره دارد و مذهب نيز به عنوان معناجويي فردي يا گروهي متمرکز بر مفاهيم  مقدس، تعريف مي‌شود که در يک ساختار سنتي و سازمان يافته، نمايان بروز مي‌يابد. اين ساختار، شامل نظامي‌از باورها، اعمال و  ارزش ها است که بر مفاهيم مقدس، متمرکز است و در درون نهادهاي اجتماعي، سنت ها، يا فرهنگ ها نهادينه شده و جريان مي‌يابد (زينبائوئر و پارگامنت, ۲۰۰۵؛ ورثينگتون, هوک, ويد, ميلر و شارپ[۴], ۲۰۰۸).

[۱]. Religion

[۲]. Spirituality

[۳]. Kahle & Robbins

[۴]. Worthington, Hook, Wade, Miller & Sharp

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تعيين اثربخشي کلي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله پس آزمون و پيگيري.
  2. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  3. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، برافزايش ميزان لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  4. تعيين اثربخشي مداخله‌ي روان نمايشگري با محتواي معنوي، بر افزايش ميزان سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان در مرحله‌ي پس آزمون و پيگيري.
  5. تعيين رابطه‌ي بين نگرش مذهبي و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  6. تعيين رابطه ي بين نگرش مذهبي و لذت دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  7. تعيين رابطه‌ي بين لذت و شادي دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  8. ۸٫ تعيين رابطه ي بين لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  9. تعيين رابطه ي بين شادي و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان.
  10. تعيين برازش مدل ساختاري رابطه ي بين نگرش مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه اصفهان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان