تحقیق:چالش كيفيت آموزش عالي در ايران

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:چالش كيفيت آموزش عالي در ايران 

چکیده

آموزش عالي در ايران در درون دولت به وجود آمد و از سنتهاي ريشه‌دار، پويايي‌هاي درونزا، آزادي و ابتكار عمل لازم براي ارزيابي كيفيت و خود – تنظيمي محروم ماند. دانشگاه ايراني در طي چندين دهه، قادر به رصد كردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهاي درونزا و كارآمدي از تضمين كيفيت به وجود بياورد و توسعه بدهد. مقالة حاضر به روش تحليل تاريخي – اسنادي و با رويكرد انتقادي به بررسي فعاليتهايي مي‌پردازد كه در طي نزديك به صد سال گذشته در آموزش عالي و دانشگاه ايراني در ارتباط با ارزشيابي كيفيت صورت گرفته است. هدف مقاله، كمك به فراهم شدن شناخت تحليلي نسبت به اين موضوع و چالشهاي پيش روست.

در دوره قبل از انقلاب، كوشش‌هاي دانشگاهيان و نخبگان پيشرو براي پايش درونزاي كيفيت آموزش عالي حتي اگر هم شده با ايجاد ساختارهاي واسط دانشگاهي – دولتي، بنا به علل ساختار سياسي و تعارضهاي ناشي از آن نافرجام مانده است. در بعد از انقلاب روايتي مذهبي از الگوي ايدئولوژيك سياسي به شكل‌گيري نظامي از نظارت و كنترل ديوانسالار بر دانشگاه انجاميد و مانع از آن شد كه او هوشمنديهاي دروني خود را براي رصد كيفيت، ظاهر سازد و توسعه بدهد. در دوره سوم كه از سالهاي پاياني قرن بيستم آغاز شده است، تحولاتي در جامعه به عنوان بازتابي از تحولاتي جهاني، بستري فراهم آورد كه بحث كيفيت به مفهوم آكادميك آن در ميان برخي دانشگاهيان ايران در بگيرد. نسل جديد و رو به رشد كارشناسان در درون دولت، حامل اين بحث شدند و چالشهايي براي رويكرد علمي به تضمين كيفيت دانشگاه، در مواجهه با موانع ساختاري كشور آغاز شد. تأكيد بر ارزيابي دروني دانشگاهها و ارزيابي بيروني توسط همتايان علمي و تخصصي و نهادهاي حرفه‌اي غيردولتي، با هدف بهبود درونزاي كيفيت، از جملة محورهاي اين چالشها در برابر نظارت ديوانسالار دولتي بوده است.

تحولات آرام در متن جامعة‌ ايراني سبب شد كه برخي از گفتارهاي علمي و پيشرو و رو به رشد در آن، كم و بيش وارد متن برنامه چهارم توسعه بشود كه از جملة‌آن اصل خودارزيابي و خود تنظيمي دانشگاهها براساس استقلال آكادميك و آزادي علمي بوده است ولي ميل غالب در ساختار و مديريت سياسي كشور، همچنان به كنترل بيروني و ديوان‌سالار دانشگاه معطوف است. تعارض ميان متن‌هاي كم و بيش مترقي با ساختارهاي نوعاً متصلب، بازتابي از دوگانگي‌ها در جامعة‌گذار ايراني است.

کلید واژه ها

آموزش عالی،ارزیابی،کیفیت،زمینه کاوی تاریخی،دولت،دانشگاهیان

 

    مقدمه

بحث كيفيت براي دانشگاه و آموزش عالي در جهان، به يك جهت از نيمه دوم قرن بيستم بويژه حوالي دهه 80 شدت گرفته است. چرا كه علت وجودي دانشگاه و آموزش عالي (بر اثر عواملي مانند شرايط رقابتي، بازتعريف نقش دولت، جهاني شدن ظهور اقتصاد و دانش و ….) عميقاً در حال تحول بود و مي‌بايستي اهداف خود را (بويژه با توجه به تحولات علمي در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات و تقاضاهاي نوپديد جهان كار)، از نو تعريف بكند و جور بودن عملكردش را با اين اهداف، به طور مداوم  پايش و ارزيابي بكند.  (Brennan and Shah, 2000, 20-24)

اما از يك جهت، نگراني كيفيت در دانشگاه و آموزش عالي به معناي عامّ آن، قدمتي به درازاي خود دانشگاه دارد. چرا كه آموزش عالي بنابر سرشت آن، فعاليتي پيچيده و انتقادي است و كيفيت تحقيق، تدريس، زندگي علمي، موفقيت دانشجو، قابليت‌هاي دانش‌آموخته و … در آن پيوسته مورد سؤال بود و به انحاي مختلف در معرض ارزشيابي قرار مي‌گرفت. به همين جهت دانشگاهها داراي سنتهاي ارزشيابي خاص خود بودند. مانند سنّت ديرينة امتحان بيروني و مميزي برنامه‌ها توسط همتايان در انگلستان (Husband and Patricia, 1993)، تاريخچه متجاوز از يكصد سالة اعتبارسنجي در ايالات متحده (CHEA, 2006) سابقة چند دهه اعتبارسنجي در ژاپن (JUAA, 2005) و ….

در آموزش عالي ايران، چنين سازوكارهايي به صورت نظام مطلوب و مؤثري، استقرار و توسعه نيافته است. شايد يك علت عمده، اين بود كه آموزش عالي در ايران، در درون دولت به وجود آمد و حتي به يك تعبير مي‌توان گفت كه ما دانشگاه را نيز مثل تكنولوژي، خريده‌ايم و به همين دليل دانشگاه در ايران از داشتن سنتهاي ريشه‌دار، پويايي‌هاي درونزا و آزادي و ابتكار عمل لازم براي ارزيابي كيفيت و خود – تنظيمي محروم ماند. هر چند تأسيس مدارس عاليه و سپس دانشگاه تهران را مي‌توان جزوي از جنبش تجددخواهي اواخر قاجار و آغاز دوره پهلوي در ايران تلقي كرد*  ؛ولي از يك سو، الگوي نوسازيِ «بيش از اندازه عمودي، دولتي و از بالا به پايين» بر اين تجددخواهي سايه‌انداز بود و از سوي ديگر براي برخي از مديران دولت، دانشگاه، بيش از اينكه نمادي از يك مفهوم و رويكرد مدرن به عالم و آدم باشد، يك «ساختمان» بود. تأملي در مذاكرات كابينه و اظهارات ردّ و بدل شده در آن، حاكي از آن است كه برخي، واژة «يونيورسيته» را به عنوان عمارتي به كار مي‌بردند كه خوب است در كنار عمارتهاي ديگر، در باغ جلاليه تهران ساخته بشود. عمارتي كه نقشه‌اش از كلمبيا گرفته شده بود. (صديق، 1352، 31-39)

از همین رو در طي چندين دهه، دانشگاه و آموزش عالي ايران، قادر به رصد كردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهاي درونزا و كارآمدي از ارزشيابي كيفيت به وجود بياورد، مستقر سازد و توسعه بدهد. اين در حالي است كه به دنبال رشد كمّي پرشتاب در سالهاي اخير و تحت تأثير تحولت جهاني پيش گفته، دانشگاه و آموزش عالي ايران نيز بيش از گذشته با پرسش كيفيت، مواجه شده است. بهرامی (1374) با تأکید بر ضعفها و نارسایی‌های موجود در فرایندهای یاددهی و یادگیری و نیز فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای کشور، آن را نشانی از فقدان سازوکارهای مناسب برای تضمین کیفیت آموزش عالی دانسته است. خلیجی (1376،84-85) وضعیت کیفیت در آموزش عالی ایران را به شدت بحث‌انگیز یافته است که ضعفِ بنیه ورودیها به دلیل غلبۀ یکجانبۀ پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، عدم تناسب خروجی‌ها با تقاضای بازار کار و نیازهای متحول و متنوع جامعه، مدرک‌گرایی و فقدان بهره‌وری از منابع محدود عمومی در آموزش عالی، نمونه‌ای از شواهد آن است. بازرگان و همکاران 1379 ،1-27) معتقدند که هر چند از دیرباز، بازرسی‌هایی از آموزش عالی توسط دولت صورت می‌گرفت ولی این فعالیتها با نگاه کل‌گرا و سیستمی همراه نبوده و اثربخشی مورد  انتظار را نداشتند. ابیلی (1376 ،54-61) دربارۀ موسمی بودن و پراکندگی فعالیتهای نظارت و ارزیابی در آموزش عالی بحث کرده است. محمدی و همکاران (1384 ،13) معتقدند که فعالیتهای ارزشیابی آموزش عالی در کشور، نوعاً به صورت غیر علمی انجام می‌گرفتند، روشها و ابزارها از اعتبار لازم برخوردار نبودند و فرایندها غالباً به ایجاد جوّ بدبینی و نارضایتی می‌انجامیدند و اثربخشی مطلوب و مورد انتظار نداشتند.

*  حاملان اين جنبش، گروهها و نخبگان جديد فرهنگي، اجتماعي و سياسي بودند. كساني چون صنيع‌الدوله، دولت‌آبادي، حسن و حسين پيرنيا، ابوالحسن و محمدعلي فروغي، داور، صديق، شفق، رهنما، افشار و سياسي، فرصتي براي حضور در مراكز تصميم‌سازي پيدا كردند و هر يك به نوعي، تغيير و نوسازي كشور را وساطت و ميانجيگري كردند. عيسي صديق از محصلين اعزامي به اروپا در سال 1289 و دورة مشروطه بود و بعدها همو در وزارت معارف، طرح تأسيس دانشگاه تهران را به رسالة دكتراي خود با عنوان «ايران مدرن و نظام آموزشي آن» ضميمه كرد و همان طور كه از اين عنوان برمي‌آيد، تأسيس دانشگاه جزو پروژة نوسازي ايران، تلقي مي‌شد (صديق، 1354، 372)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :ش کیفیت آموزش عالی در ایران