پایان نامه ارشد:میزان انتخاب بهترین رویکرد اکتساب تکنولوژی با توجه به شرایط موجود در صنعت پتروشیمی


روش تحلیل شبکه  ANP

روش تحلیل شبکه که در سال ۱۹۹۶ توسط ساعتی معرفی شده است، فرم کلی‌تر روش تحلیل سلسله مراتبی است. فرآیند تحلیل شبکه، روش جامع و قدرتمندی را برای تصمیم‎گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوت‌های شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده و با فراهم کردن ساختاری برای سازمان دهی معیار های متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آن‌ها نسبت به گزینه‌ها، فرآیند تصمیم‎گیری را آسان می‌کند.

فرایند تحلیل شبکه ای چون حالت عمومی AHP و شکل گسترده آن است، بنابراین تمامی ویژگی‌های مثبت آن جمله سادگی، انعطاف پذیری، به کارگیری معیارهای کمی و کیفی به طور همزمان و قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت‌ها را دارا بوده و مضافاً می‌تواند ارتباطات پیچیده( وابستگی متقابل و بازخورد) بین و میان عناصر تصمیم را با بکارگیری ساختار شبکه ای بجای ساختار سلسله مراتبی در نظر بگیرد. فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) هر موضوع و مسئله ای را به مثابه” شبکه” ای از معیارها، زیر معیارها و گزینه‌ها( همه این‌ها عناصر نامیده می‌شوند) که با یکدیگر در خوشه‌هایی جمع شده‌اند، در نظر می‌گیرد. تمامی عناصر در یک شبکه می‌توانند، به هر شکل، دارای ارتباط با یکدیگر باشند. به عبارت دیگر، در یک شبکه، باز خور و ارتباط متقابل بین و میان خوشه‌ها امکان پذیر است(گارسیا- میلون[۱] ، ۲۰۰۸)

بنابراین ANP را می‌توان متشکل از دو قسمت دانست: سلسله مراتب کنترلی و ارتباط شبکه ای. سلسله مراتب کنترلی ارتباط بین اهداف، معیارها، و زیر معیارها را شامل شده و بر ارتباط درونی سیستم تاثیر گذار است و ارتباط شبکه ای وابستگی بین عناصر و خوشه‌ها را شامل می‌شود(۱۹۹۹، Saaty). این قابلیت ANP امکان در نظر گرفتن وابستگی‌های متقابل بین عناصر را فراهم آورده و در نتیجه نگرش دقیقی به مسائل پیچیده ارایه می‌کند. تاثیر عناصر بر عناصر دیگر در یک شبکه توسط یک سوپر ماتریس در نظر گرفته می‌شود.

۳-۷-۱- تفاوت روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی

اساس هر دو روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی، مقایسه زوجی است اما این دو روش تفاوت‌هایی نیز دارند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است (عطائی، ۱۳۸۹):

  1. تفاوت عمده روش تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی در ساختار و تعریف مدل و ارتباط بین عناصر آن است. این ارتباط در روش تحلیل سلسله مراتبی تنها به ورت مستقل است در حالی که در روش تحلیل شبکه، این ارتباط می‌تواند هم به صورت مستقل و هم به صورت وابسته از هم باشد.شکل ۳-۱ الف ساختار کلی روش سلسله مراتبی و شکل ۳-۱ ب ساختار کلی روش تحلیل شبکه را نشان می‌دهد. می‌توان گفت روش تحلیل سلسله مراتبی حالت خاصی از روش تحلیل شبکه محسوب می‌شود، زیرا روش تحلیل شبکه در حالت استقلال داخل یک خوشه وبین چند خوشه نیز قابل استفاده است.
  2. روش تحلیل شبکه دارای ساختار غیر خطی است در حالی که روش تحلیل سلسله مراتبی خطی بوده و دارای یک هدف در سطح بالا و گزینه‌ها در سطح پایین است.

هنگام مقایسه زوجی در روش تحلیل سلسله مراتبی، این سوال مطرح می‌شود که بین دو گزینه، کدام یک با اهمیت‌تر است؟ در حالی که در روش تحلیل شبکه هدف از انجام مقایسه زوجی، بررسی میزان تاثیر پارامترها بر یکدیگر است. این مقایسه نیازمند یک بررسی دقیق خواهد بود.

[۱] . Garcia-Melon

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل