پایان نامه ارشد:میزان اثر رضایت شغلی بر تعهد هنجاری کارکنان


روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است.

پیمایش، روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند معمولاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ی ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا هم بکار می روند. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. (خاکی، ۱۳۸۶،  ۲۱۲).

۳-۲ – جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیم یافته های پژوهش به آن ها وجود دارد (دلاور،۱۳۸۰،۱۴). جامعه آماری یعنی کلیه افراد یا اشیایی که تحقیق بر روی آنها صورت می گیرد که در یک صفت مشترک باشند. در این تحقیق، کارکنان ساختمان مرکزی و ستادی وزارت صنعت، معدن  وتجارت  شهر تهران ، جامعه آماری تحقیق هستند که تعداد آنها۵۰۱۸ نفر است.

۳-۳ – نمونه آماری:

«نمونه عبارت است از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد» (حافظ نیا،۱۳۸۷؛ ۱۲۱).

در این تحقیق، ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن  وتجارت ، جامعه آماری تحقیق هستند. براساس فرمول کوکران از حجم۵۰۱۸ نفری ، کارکنان ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن  وتجارت ، تعداد۳۶۱ نفر بعنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد..

 

جامعه آماری N = 5018

احتمال وجود صفت مشترک P = 5/0                        عدم احتمال وجود صفت مشترک q = 5/0

حدود اطمینان در سطح (۹۶/۱ = Z)                            خطای قابل قبول d  =  ۰۵/۰

 

 ۳-۴- روش نمونه گیری

از آنجاکه جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان ستادمرکزی وزارت صنعت، معدن  وتجارت  می باشد  واز آنجاکه  این جامعه همگن می باشد، روش نمونه گیری، تصادفی ساده است.

۳-۵ – ابزار جمع آوری اطلاعات

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعه‌ی کتابخانه ای و فیش برداری بهره گیری شده است.

برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامه هایی که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است.

پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سؤال است. دسته اول که با حروف الفبا کدگذاری شده است به منظور تعیین و مشخص شدن مشخصات نمونه آماری از لحاظ جنسیت ، سن،سطح تحصیلات و سابقه خدمت و دسته دوم بمنظور آزمون فرضیه های تحقیق حاضردر دو بخش  تنظیم گردیده است.

بخش اول شامل سؤالات رضایت شغلی است پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش که در ضمائم تحقیق قابل رویت است، پرسشنامه‌ها استاندارد می‌باشد که با کمک و راهنمایی استاد مشاور و راهنما تهیه و تنظیم شده است:

 

 

  1. پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه شامل ۳۹ سؤال بسته که با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت تهیه شده و طبق جدول زیر ارزش‌گذاری شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید