پایان نامه ارشد:مقايسه باورهاي انگيزشي در يادگيري خود نظم يافته ميان كودكان تيزهوش. ناتوان يادگيري و عادي درگروهي از دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان شيراز


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:مقايسه باورهاي انگيزشي در يادگيري خود نظم يافته ميان كودكان تيزهوش. ناتوان يادگيري و عادي درگروهي از دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان شيراز

 

تعمق و پژوهش پيرامون علل مبادرت افراد به فعاليتهاي تحصيلي ومدرسه اي جايگاه ويژه اي در روانشناسي وتعليم وتربيت به خود اختصاص داده است. درهمين راستا هدف از پژوهش حاضر مقايسه باورهاي انگيزشي كودكان تيزهوش ،ناتوان يادگيري و عادي دريادگيري خودنظم يافته بود. به اين منظور 76 دانش آموز تيزهوش، 77 دانش آموز عادي و 49 دانش آموز ناتوان يادگيري در دامنه سني 10-12 سال به صورت تصادفي از مدارس شهرستان شيراز انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات از دو فرم مختلف پرسشنامه خودگرداني يادگيري(SRQ_A) ريان وکانل(1989) كه از چهار سبك تنظيمي بيروني، درون فكني، همانند سازي ودروني تشكيل شده است، استفاده گرديد. روايي و پايايي پرسشنامه ها  احراز گرديد. نتايج تحليل هاي آماري حاكي از آن بود كه در سبك تنظيمي بيروني، كودكان ناتوان يادگيري نسبت به كودكان عادي و كودكان تيزهوش نمرات بالاتري كسب كردند. در سبك تنظيمي درون فكني و همانند سازي كودكان تيزهوش نسبت به كودكان عادي و ناتوان يادگيري ميانگين بالاتري دارند و در سبك تنظيمي دروني ميان كودكان تيزهوش وعادي تفاوت معناداري وجود نداشت، اما اين دو گروه با كودكان ناتوان يادگيري تفاوت معناداري داشتند(01/0P<.). قابل ذكر است كه نتايج پژوهش در دو سبك تنظيمي كنترلي و خودمختاري تأييد گرديد. همچنين تحليل آماري رگرسيون چند متغيره حاكي از آن بود كه از ميان متغيرهاي دموگرافيك،  تنها شغل پدر و تحصيلات مادر از قدرت پيش بيني كنندگي مثبت و معناداري برخورددار بودند.

 

 

مقدمه

تعمق و پژوهش پيرامون علل مبادرت افراد به فعاليتهاي تحصيلي و مدرسه  اي ،جايگاه ويژه اي در حوزه روانشناسي و تعليم وتربيت به خود اختصاص داده است. دلايل ابزاري و غير ابزاري كه افراد در امور تحصيلي بيان مي كنند باعنوان باورهاي انگيزشي[1] مورد بررسي وتحقيق قرارگرفته است(نيكولز،1984،باندورا،1997، راتر،1966،كانل و ولبور،1991). تئوريها و نظريات متعددي باورهاي انگيزشي را مورد تحليل وبررسي قرارداده اند از جمله در تئوري خود كارآمدي باندورا(1997) و تئوريهاي كنترلي[2] همچون هسته كنترل[3](راتر،1966،كراندل و همکاران،1965،كانل و ولبور،1991) بر شايستگي هاي فردي، انتظار براي موفقيت و شكست و كنترل پيامدها تأكيد مي شود. در گروهي ديگر از تئوري ها، ازجمله  نظريات انگيزه دروني[4] (نيكولز،1984، هيمن و دويك ،1992) و نظريه خودتعييني[5] (دسي وريان،1985، كامرون وپايرس،1994)، دلايل افراد در مبادرت ورزيدن به تكاليف علمي مورد تعمق قرار مي گيرد. به عبارت ديگر در اين گروه از نظريات اهداف و ارزش تكاليف با مطرح كردن پرسش اساسي «چرايي» مدنظرمي باشد، در دسته سوم از نظريات ارزش و انتظار به صورت تركيبي در باورهاي انگيزشي مورد توجه قرار مي گيرند(اسلز،1987، گراهام ،1991،واينر،1985) و در نهايت تئوريهاي نيز به صورت تركيبي، دو عنصر انگيزش و شناخت را مورد تجزيه وتحليل قرارمي دهند(پنتريچ وهمكاران،1993، شانك وزيمرمان،1994، بواكاترز ،1999). آنچه اهميت باورهاي انگيزشي را در زمينه هاي تحصيلي بيشتر مي كند ارتباط اين باورها با يادگيري خود نظم يافته[6] است. محققان و متخصصان تعاريف متعددي از اين نوع يادگيري ذكر كرده اند از جمله زيمرمان ومارتينز-پونز (1988) خود تنظيمي را فرايندي تعريف مي كند كه طي آن يادگيرنده به فرايند يادگيري به عنوان يك فرايند منظم و قابل كنترل  مي نگرد و در قبال پيامدهاي تحصيلي خود مسئوليت پذير است. اينگونه دانش آموزان از نظر فراشناختي ، انگيزشي و رفتاري در فرايندهاي يادگيري شركت فعالانه دارند. گروهي ديگر از روانشناسان معتقدند يادگيري خود نظم يافته، توانايي فرد براي انجام رفتار بر اساس تغيير شــــرايط دروني و بيروني است و شامـــــل فــــــــرايندهــــاي خـــــود اجرايي در طراحي، اجراء و هدايت اعـــمال مي باشد(شانك،1985،پنتريچ، 1999). مطابق نظر باندورا(1977) خود تنظيمي  كاربرد توانايي ها و قابليت هاي خود هدايتي، خود كنترلي و خود مختاري مي باشد. از نظر وي  قابليت هاي ذكر شده تحت تأثير باور افراد در باره خود كارآمدي در فعاليت ها و رفتارهاي مختلف است. نكته مشترك تعاريف فوق وجود  سه عنصر شناخت ، فراشناخت و انگيزش  در فرايند خود تنظيمي است( پنتريچ و گرات ،1990 ) كه در ارتباط با هر يك از اجزاء ذكر شده نظريه هاي متعددي وجود دارد. چنانچه تعاريف گويا است باورهاي انگيزشي نقش بسيار مهم و اساسي در يادگيري خود نظم يافته دارند. يكي از بهترين نظرياتي كه در اين ارتباط به خوبي بيان گرديده است نظريه خود تعييني است(كندلر وكانل،1987،دسي وريان،1985 ،ريان و كانل،1989). محققان ذكر شده با تكيه بر مفهوم«كنترل علي ادراك شده[7] » هايدر كه بين عليت فردي[8] (به معناي رفتارهاي مبني بر انگيزش دروني) و عليت غير فردي[9](كنشهاي متكي بر عوامل محيطي) تمايز قايل مي شود، به توجيه نظريات خود پرداخته اند. درنظريه  دسي و ريان (،20001985) مهمترين مسأله اصل « دروني سازي[10]» است كه از طريق آن، افراد دلايل بيروني هدايت كننده اعمال را به دلايل دروني تبديل مي كنند. دو بعد كلي در ايـــن دروني ســـازي «خودمختاري[11] وكنترل»  است كه در پيوستاري تحت عنوان سبك هاي تنظيمي توصيف مي شود(ريان ولينچ ،1989،دسي وريان،1985،دسي وهمکاران،1992،ريان و كانل،1989) .ريان وهمكاران(1993) معتقدند افراد در فعاليت هاي تحصيلي داراي چهارنوع سبك تنظيمي مي باشند، چنانچه اگر رفتارهاي تحصيلي  براساس عوامل بيروني همچون پاداش، تهديد وتنبيه انجام شود حاكي از سبك تنظيمي بيروني[12] مي باشد. درسبك تنظيمي درون فكني [13] گرچه دلايل افراددر فعاليت هاي تحصيلي دروني است، ليكن فشار عوامل بيروني از طريق تهديد خود پنداره، اضطراب و احساس گناه فرد را وادار به عمل مي كند. زماني كه فرد بر اساس ارزش هاي دروني خود به انجام عمل مي پردازد داراي سبك تنظيمي  همانند سازي[14]شده است كه درآن انگيزه ها ي بيروني در سيستم ارزشهاي فرد دروني شده اند. به عبارت ديگر فرد اعمالي را انجام مي دهد كه شخصا” برايش مهم باشد. و درنهايت زماني كه  فرد بدون توجه به پيامد يک رفتار؛ صرفا” بمنظور كسب لذت، هيجان و اشتياق  دروني  به انجام آن مي پردازد داراي سبك تنظيمي دروني[15][16]است.پژوهش حاضر در راستاي مقايسه باورهاي انگيزشي در يادگيري خود نظم يافته بين دانش آموزان مدارس تيزهوشان، مدارس عادي و دانش  آموزان ناتوان يادگيري  در سبك هاي تنظيمي مطروحه توسط ريان وهمكاران (1993) انجام گرفت. تحقيقات متعددي مباني انگيزشي رفتارهاي كودكان تيزهوش وعادي و ناتوان يادگيري را تحت عناوين، هسته كنترل، خودپنداري، رفتارهاي جامعه پسند، همدلي، باورهاي خود كارآمدي و غيره مورد مقايسه قرارداده اند. گروه وسيعي از تحقيقات معتقدند كه كودكان تيزهوش نسبت به كودكان عادي مباني انگيزشي دروني براي امورتحصيلي دارند(كارنز،مكگينيز و کريستوفر،1996،كانوگ وهمكاران،1980،كان،1992،رايزمبرگ وزيمرمان،1992،زيمرمان ومارتين پونز،1990). جانوز ورابينسون(1985) معتقدند در كودكان تيزهوش خوب بودن، توجه به رفاه ديگران و دروني عمل كردن سريعتر از كودكـــان عادي شكل مي گيرد. البرزي، مزيدي (1381)  دريافتند كه كودكان تيزهوش داراي هسته كنترل دروني وكودكان عادي داراي هسته كنترل بيروني مي باشند. چلپيانلو،حسني(1381) نيز نتيجه اي مشابه كسب كردند. رضويه ، البرزي(1382) درمقايسه  رفتارهاي جامعه پسند ميان كودكان تيزهوش وعادي دريافتندكه كودكان تيزهوش انگيزه هاي دروني تري در بروز رفتارهاي جامعه پسند نسبت به كودكان همتاي عادي خود دارند. به عبارت ديگر آنها كمتر تحت تأثير عوامل محيطي قراردارند. البرزي ،جوكار(1382) با مقايسه باورهاي مذهبي كودكان تيزهوش و عادي نتيجه اي مشابه كسب كردند.كلانكي(1371) معتقد است كودكان تيزهوش از لحاظ ويژگيهاي تفكر، انتقاد از خود، تشريك مساعي، مسئوليت اجتماعي و استدلال نسبت به همسالان عادي خود برتر مي باشند.كارنز ،مكگينز و کريستوفر(1996) نيز نتايج مشابهي كسب كردند. البته تحقيقاتي نيز وجوددارد كه معتقدند از لحاظ ويژگــــيهاي ذكــــــر شــــده تفاوتي بــــين كودكان تيزهوش وعادي نيست (گليكان،1982،گليكان،ليونزو هانمر،1989).ليكن در مجموع مي توان گفت اگثرتحقيقات ذكر شده نشانگر آن است كه  كودكان تيزهوش در مجموع دروني تر از كودكان عادي مي باشند. به عبارت ديگر آنها معمولا” براساس انگيزه هاي دروني به انجام رفتار مي پردازند. گروهي ديگر از تحقيقات، كودكان ناتوان يادگيري را با كودكان عادي و تيزهوش مورد مقايسه قرارداده اند. نتايج حاكي از آن است كه كودكان ناتوان يادگيري نسبت به كودكان تيزهوش و عادي مباني انگيزشي بيروني در انجام تكاليف مدرسه اي دارند وبه تناسب اين مســــأله اضــــــطراب واســـترس بيشتـــري متــــحمــــل ميگردند(ليندا.1983،كانوگ وهمكاران،1980،مالكي

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

مقايسه باورهاي انگيزشي در يادگيري خود نظم يافته ميان كودكان تيزهوش. ناتوان يادگيري و عادي درگروهي از دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان شيراز

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید