پایان نامه ارشدمدیریت عوامل نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام


تحقیقات انجام شده در رابطه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ

تحقیقات زیادی در رابطه با عوامل توضیح­دهنده بازده انجام گرفته است. در این میان عوامل مربوط به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (ارزش بازار شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)-  به دلیل توضیح­دهندگی بهتر بازده سهام – از مقبولیت نسبی بیشتری برخوردار شده است. این مدل در بازارهای زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این قسمت، برخی از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با این مدل تشریح می­گردد.

فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۳ به آزمون مدل خود پرداختند. جامعه آماری آنها شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس  NYSE، AMEX و NASDAQ از سال ۱۹۶۳ لغایت ۱۹۹۰ بود. آنها در پژوهش خود پرتفلیو­ها را براساس ارزش وزنی رتبه­بندی و سپس متغیرهای مدل را محاسبه نمودند و با استفاده از  رگرسیون سری زمانی به آزمون متغیرها پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین اندازه و میانگین بازده سهام رابطه معکوس و بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و میانگین بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه آنها نشان می­دهد که از دو بعد مطرح شده در تحلیل رگرسیون (معنی­دار بودن شیب و  بالا بودن  از یک طرف و عرض از مبدا در رگرسیون از طرف دیگر)، سه عامل ریسک سهام به خوبی می­توانند بازده را تبیین کنند.

در مطالعه بین­المللی که با بررسی داده­های ماهانه از ۲۰ کشور مختلف طی سال­های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۷ انجام گرفت، روون­هورست[۱] (۱۹۹۹) رابطه مثبت و مستقیم ارزش بازار، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم و رابطه معکوس نقدشوندگی با متوسط بازدهی سهام را نشان داد.

ون درهارت[۲] و همکاران (۲۰۰۳) نیز با استفاده از داده­های ماهانه سال­های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ اقدام به بررسی رابطه بین بازده سهام عادی و چند متغیر مالی و حسابداری از جمله ارزش بازار، ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت قیمت به سود و مومنتوم نمود. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت بین این عوامل و بازده سهام مشاهده گردید.

سررا[۳] (۲۰۰۳) با بررسی داده­های هفتگی ۲۱ کشور مختلف وجود رابطه مثبت بین ارزش بازار، ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت قیمت به سود، مومنتوم، نقدشوندگی و سود نقدی و متوسط بازدهی سهام را تایید نمود.

تانگ[۴] و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی ارتباط بین عوامل ریسک و بازده­ها در بازارهای نوظهور آسیایی می­پردازند. در این مطالعه مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بازارهای نوظهور آسیایی (هنگ گنک، سنگاپور و تایوان) آزمون شده است. شواهد تجربی مطابق نتایج بررسی شرکت­های آمریکایی است که در آن مدل می­تواند بیشترین انحرافات میانگین بازده­ها را توضیح دهد. مهمترین عامل در تبیین بازده در این تحقیق، بازده اضافی بازار می­باشد. اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار محدود شده و در بعضی موارد بی­معنی بوده است.

کوورسکی[۵] (۲۰۱۰) نیز با بررسی داده­های ماهانه و سری زمانی سهام در بورس اوراق بهادار لهستان طی سال­های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ رابطه مثبتی بین دو متغیر ارزش بازار و ارزش دفتری به ارزش بازار و متوسط بازده سهام مشاهده نمود. او با بررسی داده­های ماهانه و مقطعی همین سهام طی سال­های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵، ارتباط مثبت معناداری را بین ارزش دفتری به ارزش بازار و متوسط بازدهی سهام یافت.

در تحقیقات داخلی صورت گرفته نیز، مدل ۳ عاملی فاما و فرنچ مورد تایید قرار گرفته است.

نتایج پژوهش سلمان­پور (۱۳۸۳) درباره تاثیر اندازه شرکت بر بازده سهام نشان داد که اندازه بر بازده تاثیر معنی­داری ندارد.

[۱] Rouwenhorst

[۲] Van Der Hart

[۳] Serra

[۴] Tang

[۵] Kowerski

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید