پایان نامه ارشد:عدالت سازمانی ادراک شده با وظیفه شناسی با توجه به نقش تعدیل کننده


مطالعات خارجی انجام شده در مورد فرهنگ سازمانی

ژنگ(۲۰۰۵) درپژوهش خود با عنوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی به این نتیجه رسیده است؛ که با توجه به رابطه بین خواسته های محیط و فرهنگ و نیز راهبرد سازمان چهارنوع فرهنگ سازمانی(فرهنگ سازگاری،رسالتی،مشارکتی و تداوم)می تواند شکل بگیرد. وی مشخص ساخته است که بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی رابطه معناداری وجود دارد.

بروکس (۲۰۰۷) در پژوهشی الگوهای فرهنگی حاکم را در ۶۲۵ کتابخانهدانشگاهی و ۱۰۰ کتابخانه وابسته به انجمن کتابخانه های تحقیقاتی آمریکا مورد مقایسه قرار داد. نتایج بررسی وی نشان داد با این که الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر هر دو نوع کتابخانه الگوی سلسله مراتبی می باشد، ولی کتابداران بیش تر به الگوی فرهنگ سازمانی گروهی تمایل دارند .

شپستون و کاری (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی الگوی فرهنگ سازمانی کتابخانه دانشگاه ساسکا چوان در کانادا پرداختند. بر خلاف نتایج پژوهش انجام شده توسط گارسیا بروکس، نتایج این پژوهش نشان داد که الگوی فرهنگی غالب در این کتابخانه، الگوی فرهنگ بازاری است؛ در حالی که از دیدگاه کتابداران شاغل در این کتابخانه، الگوی فرهنگ کارآفرین و گروهی، الگوی مطلوب می باشد .

۲-۴-۵-مطالعات داخلی انجام شده در مورد رفتار شهروندی سازمانی

رضایی و سبزی کاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان بررسی اثر فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی مورد کاوی دفاتر پلیس +۱۰ شهر تهران انجام دادند. در این مقاله که با روش توصیفی انجام شده است، با استفاده از مفاهیم فرهنگ و تلفیق آن با مفاهیم اسلامی، دیدگاهی نو و بومی از فرهنگ اسلامی ارائه شده تا ضمن بررسی و مشاهده کارکرد فرهنگ اسلامی بر رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد آن نیز به کمک رگرسیون خطی و تکنیک مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج این تحقیق، علاوه بر شناسایی جایگاه فرهنگ اسلامی در سازمان به عنوان یکی از ابعاد فرهنگی حاکم بر جامعه، سعی دارد تا زمینه به کارگیری آن را در ایجاد و ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار دهد.

واعظی و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان گرش کارکنان نسبت به رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با بهره وری کارکنان در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انجام دادند. نتایج نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنا که وجود رفتار شهروندی سازمانی بر میزان بهره وری کارکنان تاثیر داشته است. در رابطه با مولفه رفتارهای کمک کننده، در بیمارستان های مورد مطالعه متفاوتی بدست آمد ولی مولفه در مورد رفتار مدنی نتایج یکسانی بدست آمد. در نهایت، دلایل عدم بهبود مناسب و یا افت این شاخص ها در انتها مورد بررسی قرار گرفته است و تعدادی راهکار و پیشنهاد برای حل آن ها ارائه گردید.

جهانگیری و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان سازمان بهزیستی خراسان شمالی (کل استان) در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ تشکیل می دهند. نتایج حاکی از آن بوده بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد و تمام مولفه های سرمایه اجتماعی (سلسله مراتب، تراکم گروه، اعتماد اجتماعی، روابط متقابل و انسجام اجتماعی) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم دارند. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی افراد با نوع استخدام، سابقه خدمت، رده سنی و جنسیت آنان ارتباط معنی داری ندارد و فقط با میزان تحصیلات افراد رابطه مستقیم دارند.

عارفی و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی در میان کارکنان دانشگاه کردستان پرداختند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه مورد بررسی ۱۰۶ نفر از کارکنان دانشگاه کردستان بودند که بر حسب جنسیت و نوع استخدام به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه کار تیمی استفاده گردید، که روائی و پایائی آن ها نیز مورد تایید قرار گرفت. در پایان، داده های به دست آمده با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی در سطح ۰٫۰۱ می باشد. در این تحقیق کار تیمی به عنوان متغیر ملاک و متغیرهای نوع دوستی، ادب و نزاکت، وجدان، جوانمردی و فضیلت مدنی به عنوان متغیرهای پیش بین وارد مدل رگرسیون شدند. نتایج بررسی نشان داد که از میان متغیرهای موجود، متغیرهای ادب و نزاکت، و وجدان به عنوان یکی از مهم ترین پیش بینی کننده های کار تیمی در میان کارکنان دانشگاه کردستان است و بیشترین درصد تغییرات (واریانس) کار تیمی را به خود اختصاص داده است.

عسکریان و طاهری عطار(۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. یافته های بدست آمده از معادله های ساختاری نشان می دهند که فرهنگ سازمانی بیش ترین تاثیر را بر شکل گیری وفاداری سازمانی دارد. افزون بر این، فرهنگ سازمانی بر شکل گیری نوع دوستی، وجدان کاری، مشارکت سازمان، نزاکت و اطاعت سازمانی تاثیر مثبت دارد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل