پایان نامه ارشد:شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری


اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق حاضر بصورت زیر می باشد:

۱-شناسایی سبک تصمیم گیری مدیران بانک های تجاری

۲-شناسایی رویکرد مالی بانک های تجاری

۳-سنجش رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران با تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک های تجاری استان گیلان

۴-ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری مدیران بانک ها

چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عوامل که در مورد مساله تحقیق با اهمیت تشخیص داده شده‌اند(سکاران، ۱۳۸۵).

در این تحقیق سبک تصمیم گیری مدیران به عنوان متغیر مستقل بیان گردیده است و رویکرد مالی  به عنوان متغیر وابسته بیان گردیده است .

منظور از رویکرد به عنوان یک متغیر وابسته، رویکرد مالی بانک است که با شاخصهای ساختار سرمایه، سودآوری ورشد سنجیده می شود هرکدام از این شاخصها دارای زیر شاخه می باشند.که در ذیل آورده شده است:

ساختار سرمایه( نسبت مالکیت، نسبت بدهی، هزینه پرسنلی به درآمد کل)

سودآوری(هزینه عملیاتی به درآمد کل، نسبت مالکیت، هزینه پرسنلی به درآمد کل، دارایی ثابت به دارایی کل)

رشد(هزینه پرسنلی به درآمد کل، دارایی ثابت به دارایی کل، نسبت مالکیت(وزارت امور و اقتصاد و دارایی،۱۳۸۹)

در پژوهش حاضر، برای بدست آوردن ارقام رویکرد مالی بانک ها جهت انجام تحقیق، از آمار و صورت های مالی گزارش شده که توسط  وزارت امور اقتصادی ودارایی درسال ۱۳۹۰ و با استفاده از  بررسی صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی استفاده شده است.

بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۰ در بخشهای ساختارسرمایه و سودآوری،کارا و در بخش رشد ناکارا بوده است.

بانک ملت در سال ۱۳۹۰ در بخشهای ساختار سرمایه و سودآوری، ناکارا ودر بخش رشد کارا بوده است.

بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۰در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا ودربخش سودآوری کارا بوده است.

بانک سپه در سال ۱۳۹۰در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا و در بخش سودآوری کارا بوده است.

بانک تجارت در سال ۱۳۹۰در بخشهای ساختار سرمایه و رشد، ناکارا و در بخش سودآوری کارا بوده است.

بانک رفاه در سال ۱۳۹۰ در بخشهای ساختار سرمایه و سودآوری،ناکارا و در بخش رشد کارا بوده است.

 

 

سبک تصمیم گیری عقلایی

با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده مدل مفهومی تحقیق بشرح ذیل پیش نهاد شده است.

سبک تصمیم گیری وابسته
سبک تصمیم گیری شهودی
سبک تصمیم گیری اجتنابی
رویکرد مالی
سبک تصمیم گیری

 

 

 

 

 

سبک تصمیم گیری فی البداهه

 

فرضیات تحقیق:

بین سبک تصمیم گیری مدیران وتجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانکهای تجاری رابطه معناداری وجود دارد.

 

سایر فرضیه ها:

۱)بین سبک تصمیم گیری عقلایی مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

۲)  بین سبک تصمیم گیری شهودی مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

۳) بین سبک تصمیم گیری وابسته  مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

۴) بین سبک تصمیم گیری اجتنابی مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

۵) بین سبک تصمیم گیری فوری مدیران  با رویکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.

تعریف نظری و عملیاتی  متغیرهای تحقیق:

تعریف نظری به تعریف یک واژه توسط واژه‌های دیگر اشاره دارد.به عبارت دیگر در اینگونه تعریف از واژه‌های انتزاعی و ملاک های فرضی استفاده می‌شود.تعریف نظری به شناسایی ماهیت یک پدیده کمک کرده و نقش مهمی را در فرآیند تدوین فرضیات ایفا می‌کند(سرمد و همکاران، ۱۳۸۳).

تصمیم: تصمیمات انتخاب هایی هستند که از بین دو یا چند گزینه اتخاذمی شوند و در واکنش متقابل به یک مشکل گرفته می شوند(ویلهلم استینبرگ[۱]،۲۰۰۳)

در مدیریت معاصر تصمیم گیری به عنوان فرآیند حل یک مسأله تعریف شده است و اغلب به تصمیم گیری حل مسأله نیز گفته می شود. در تصمیم گیری عقلایی مدیر گرچه از دانش کافی برخوردار بوده و اطلاعات مورد نیاز  را تا حد ممکن در اختیار داشته باشد، نهایتاً به خاطر کمبود اطلاعات از آینده در یک شرایط نامعلوم و بلاتکلیف قرار می گیرد وبرای دستیابی به نتایج مورد نظر تا حدودی به شانس و احتمال متوسل می شود.در نتیجه همواره با نوعی تردید ودودلی رو به رو بوده چه بسا ضعف حاصل از شک و تردید و عدم اطمینان او موجب سستی و عدم قاطعیت درتصمیم گیری و انحراف از مسیر صحیح ومناسب گردد(مجله اقتصاد ومدیریت شماره ۲۴ و ۲۵ ).

۱- تصمیم گیری عقلایی : دیدگاه های منطقی وساختار مند به تصمیم گیری

۲ – تصمیم گیری شهودی : تکیه بر ظن، احساس وادراک درتصمیم گیری ها

۳- تصمیم گیری وابسته : تکیه بر راهنمایی وپشتیبانی دیگران در تصمیم گیری ها

۴- تصمیم گیری اجتنابی : به تعویق انداختن یا اجتناب از تصمیم گیری

۵- تصمیم گیری فوری: تمایل بر تصمیم گیری ناگهانی وبدون تفکر قبلی ( اسپایسر وسادلر اسمیت، ٢٠۰۵)

 

[۱] Wilhelm Steinberg

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید