پایان نامه ارشد:شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات براساس اهداف تبلیغات


 • قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش

قلمرو زمانی تحقیق، شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ ( از فروردین تا شهریور ماه ) بوده است. قلمرو مکانی تحقیق، شعب بانک های تجارت و سپه در تهران بوده است. قلمرو موضوعی تحقیق، تحقیق حاضر برمبنای موضوع آن به طور کلی در قلمرو موضوعات مدیریت بازاریابی و به طور اختصاصی در مباحث مربوط به آمیخته بازاریابی و سپس مباحث مربوط به تبلیغات جای می گیرد.

 

 • جامعه آماری

در تحقیق حاضر، جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک های تجارت و سپه در سطح شهر تهران می باشد.

 

 

 • روش پژوهش

پژوهش حاضر براساس هدف، نوعی پژوهش کاربردی می باشد. از آن جهت که در شعب منتخب بانک های تجارت و سپه پذیرفته و نتایج حاصل از آن مورد استفاده در بانک تجارت و بانک سپه قرار می گیرد و راهکارهای مناسبی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک های تجارت و سپه ارائه می دهد، کاربردی است.

از جهت ماهیت و براساس چگونگی بدست آوردن داده های موردنیاز و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و از شاخصه مطالعات میدانی محسوب می شود که با استفاده از ابزار پرسشنامه به دنبال ارزیابی اثربخشی اهداف کیفی تبلیغات بانک های تجارت و سپه است.

روش های مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات در پژوهش به ترتیب ذیل است:

 • گردآوری داده ها کتابخانه ای: در این روش جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب و مجلات تخصصی استفاده شده است.
 • روش میدانی: با استفاده از ابزار سنجش پرسشنامه که بین مشتریان بانک های تجارت و سپه در شعب منتخب این بانک ها در شهر تهران توزیع شده است، جهت دستیابی به پرسش های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

 • روش تحلیل داده ها

پس از جمع آوری پرسشنامه ها، استخراج داده های خام پژوهش و تنظیم داده ها در یک جدول، کلیه داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از:

 • آزمون مقایسه میانگین تک نمونه ای تی استیودنت[۱]
 • آزمون فریدمن[۲] ( جهت رتبه بندی عوامل و عناصر موردنظر در پژوهش )
 • آزمون کولموگروف اسمیرنوف ( جهت آزمودن نرمال بودن متغیرها )
  • کاربرد پژوهش

نتایج این پژوهش این امکان را فراهم می آورد تا بانک های تجارت و سپه اثربخشی آثار ارتباطی تبلیغات خود را ارزیابی نموده و از میزان این اثربخشی در جذب مشتریان آگاه شوند. از دیگر کاربردهای این پژوهش می توان به آگاهی از میزان دسترسی و زمان اختصاص دادن به رسانه ها از سوی مشتریان جهت تنظیم فعالیت های تبلیغاتی خود در این رسانه ها اشاره نمود. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش می تواند جهت استفاده از شاخص های مناسب جهت ارزیابی تبلیغات، فرآیندهای تبلیغاتی به کار گرفته شود.

 • محدودیت ها و موانع پژوهش
 • طولانی شدن و تاخیر زیاد در روند جمع آوری پرسشنامه ها به دلیل پراکندگی و فواصل زیاد بین شعب.
 • عدم امکان توزیع پرسشنامه درتمامی شعب بانک در سطح شهر تهران
 • عدم تمایل و همکاری برخی از مشتریان نسبت به تکمیل پرسشنامه
 • عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به روش تنظیم و زمانبندی تبلیغات ارائه در رسانه ها

 

 • جمع بندی فصل اول

در این فصل در ابتدا پس از بیان مقدمه ای در رابطه با موضوع پژوهش با عنوان “اثربخشی تبلیغات در بانک ها” که در آن عوامل کلیدی موفقیت در صنعت بانکداری معرفی گردید و سپس بدنبال آن از اهداف پژوهش سخن گفته شد و اینکه چرا در صنعت بانکداری به مقوله “اثربخشی تبلیغات” پرداخته میشود. همچنین اهداف و ضرورت انجام تحقیق اینگونه بیان شد که تبلیغات برای بانک یک هزینه نیست بلکه یک سرمایه محسوب میشود، چرا که تبلیغات مثبت در راستای موفقیت خدمات بانکداری ، مؤثر میباشد. پس از آن اهداف تحقیق و بدنبال آن سؤالات تحقیق بیان شد. در ادامه تعاریف عملیاتی واژه های کلیدی پژوهش در این فصل ارائه گردید. قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش و همچنین روش پژوهش و کاربرد پژوهش را در بانک ها به اختصار بیان کردیم و در انتها به محدویت ها و موانع پژوهش اشاره گردید.

[۱]T-Student

[۲] Fridman

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل