پایان نامه ارشد:تعیین مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب


  • حالت یک ورودی و دو خروجی

جدول ۳-۴ تعداد مشتریان (بر حسب ۱۰ نفر) و همچنین میزان فروش (بر حسب ۱۰۰۰۰۰ دلار) به هر فروشنده را برای ۷ فروشگاه نشان می دهد. برای اینکه یک مرز یکه بدست آوریم آنها را بر تعداد کارمندان (فر وشندگان) که تنها ورودی مساله است تقسیم کرده ایم. مرز کارا خط واصل بین نقاط B، E، F، G مطابق شکل ۳-۵ است.

‏ناحیه  محدود به محورها و مرز کاراست. فروشگاه های A ، C، و D ناکارا هستند و کارایی آن ها بر اساس مرز کارا قابل ارزیابی است. برای مثال در شکل۳-۵ ارزیابی کارایی D به صووت زیر انجام می شود:

(۳ – ۵ )                              =۰/۷۵

که در (D،O) d  و P)،O) d به ترتیب فاصله نقاط D و P از مبدأ می باشند .

نسبت فوق که نسبت در فاصله است “اندازه شعاعی” نامیده می شود. روش اندازه گیری فاصله منحصر به فرد نیست و برای سادگی نرم اقلیدسی در نظر گرفته شده است.

عبارت داخل رادیکال به ترتیب مختصات D و P می باشند که برای D از جدول ۳-۴ و برای P از محل تقاطع خطوط  و ۲=۲۰-۳y1به دست می آید .

با جایگذاری در (۱-۵)، داریم:

این تفسیر، به عنوان نسبت فاصله ها، با نتایج مباحث قبلی در خصوص چنین نسبت هایی هماهنگی دارد. چون این نسبت بر اساس فاصله اقلیدسی از مبدأ روی PPS‏محاسبه می گردد لذا همواره عددی بین صفر و یک خواهد بود .

همچنین این نتایج را به راحتی می توانیم برای مدیران تفسیر کنیم. مقدار این نسبت در رابطه (۳-۵) همواره بین

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید