پایان نامه ارشد:تعیین ارتباط میان کسب دانش و نوآوری در سازمان تامین اجتماعی


بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

به منظور روشن ساختن نوع آزمون مورد استفاده (آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک) باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند یا خیر . چنانچه متغیرها از توزیع نرمال پیروی  کنند از آزمون های پارامتریک و اگر از توزیع نرمال پیروی نکنند باید از آزمون های ناپارامتریک استفاده شود. بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده شده که نتایج آن برای هر متغیر به شرح  جدول (۴-۱۳) است

هر موردی که هر دو متغیر نرمال باشند از ضریب همبستگی پیرسون و درغیر اینصورت (در بررسی روابطی که حداقل یکی از متغیرهای آن از توزیع غیر نرمال که دارای سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰است)  از آزمون ناپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گرفته خواهد شد. همانطور که مشاهده می‌گردد، تمامی متغیرها منهای متغیر حفظ  دانش از توزیع غیر نرمال پیروی می کنند.

آزمون فرضیه های تحقیق

 

۴-۵-۱) فرضیه‌ ۱: رابطه معنی داری میان کسب دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد.

به جهت غیرنرمال بودن توزیع متغیرهای کسب دانش و نوآوری سازمانی در نمونه از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت آزمون این فرضیه استفاده شد. با توجه به جدول (۴-۱۴) مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری (Sig) بدست کوچکتر از ۰۱/۰ می باشد. لذا با اطمینان ۹۹ درصد می توان گفت که فرضیه تحقیق تایید و این رابطه معنادار می باشد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر کسب دانش و نوآوری سازمانی ۷/۳۳ + درصد می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با ۱۱۳/۰ می­باشد که نشان می دهد متغیر کسب دانش می تواند به میزان ۳/۱۱ درصد نوآوری سازمانی را پیش بینی کند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید