پایان نامه ارشد:تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

 تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی

استاد راهنما :

 دکتر ابراهیم چیرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                    فصل اول : کلیّات تحقیق

1-1)      مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2)      بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3)      ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4)      اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5)      سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6)      چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7)      فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-8)      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………..

1-9)      قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها  ………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-6) اندازه گیری عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

عنوان 2-1-7) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد………………………………………………………………………………………………

2-1-8) مدل های ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-8-1) سیستم اندازه گیری عملکردAMBITE……………………………………………………………………………………………..

2-1-8-2) فرایند الگوسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-8-3) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAL……………………………………………………………………………………….

2-1-8-4) الگوی کارت امتیازی متوازنBCS…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-8-5) مدل الگوی بالدریجMB…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-9) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل ……………………………………………………………………………………………………

2-1-10) عملکرد بازرگانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-11) عملکرد بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-12) عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-13) سنجش عملکرد بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2) بخش دوم:مزیّت رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-1) مفهوم مزیّت  رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2) نظریه های مزیّت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-1) نظریه های سازمان صنعتیI/O) ودیدگاه پورتر …………………………………………………………………………………

2-2-2-2) نظریه مبتنی بر منبع(RBV) ………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2-3) نظریه شومپترین……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3) پنج نیروی رقابتی پورتر جهت تجزیه و تحلیل رقابت …………………………………………………………………………………

2-2-4) تحلیل زنجیره ارزش و فعالیت های سازمانی………………………………………………………………………………………………..

2-2-5) عوامل تاثیر گذار  ملّی در مزیّت  رقابتی جهانی…………………………………………………………………………………………..

 

2-2-6) شرایط عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-7) شرایط تقاضای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-8) صنایع حمایتی و مرتبط ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-9) ساختار و استراتژی شرکت و رقابت ……………………………………………………………………………………………………………..

2-2-10) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………….

2-3) بخش سوم:استراتژی های بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………

2-3-1) مفهوم بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2) تفاوت فروش با بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-3) وظایف مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-4) بازاریابی دست آوردی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-5) آمیخته بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-5-1) چهار سی (C4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-5-2) عناصر تشکیل دهنده(P4) ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-6) محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-7) تصمیم گیری در باره صفات کالا ………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-8) قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-9) عوامل موثرهنگام تعین قیمت………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-10) توزیع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-11) تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4) بخش چهارم:منابع و قابلیت ها …………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-1) تعریف و مفهوم منابع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

عنوان 2-4-2) انواع منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-4-3) رویکرد مبتنی بر منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-4) تحقیقات انجام شده در رویکرد مبتنی بر منابع……………………………………………………………………………………………

2-4-5) چند مدل نمونه از رویکرد مبتنی بر منبع …………………………………………………………………………………………………..

2-4-6) تعریف قابلیت های شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-7) انواع قابلیت های شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………

2-4-8) نقش قابلیت های سازمانی در ایحاد مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………..

2-5) بخش پنجم:پیشینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-5-1) تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………

                                                        فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2) فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3) روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-4) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………

3-6-1)روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-6-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

                                فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-2) توصیف نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3) توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-1) منابع شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-2) قابلیت های شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-3) استراتژی های بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-4) مزیت رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-5) عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-6) عملکرد بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-4) آماراستنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-5) برآورد و آزمون مدل ساختاری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….

4-6) سنجش مدل اندازه گیری هریک از متغیرها …………………………………………………………………………………………………..

4-7) آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث ،‌ نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-2-1) نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-2-2) نتایج آماراستنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-3) پیشنهاد بر اساس یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….

5-4) محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

عنوان 5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع

منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها

پیوست الف : پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ب: خروجی LISREL برای مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..

پیوست پ : پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوست ت : جدول آزمون همبستگی بین متغیر ها……………………………………………………………………………………………………

 

 

فهرست جداول

جدول2-1) انواع تقاضا و وظایف مدیریت بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………

جدول2-2) اجزای ترفیع وتشویق ……………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول2-3) مقایسه بین نظریه سازمان صنعتی، نظریه پورتر و رویکرد مبتنی بر منابع …………………………………………..

جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه محیطی ………………………………………………………………………………………………..

جدول3-2) توزیع سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول3-3) پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….

جدول4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت …………………………………………………………………………………..

جدول4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تاهل …………………………………………………………………………..

جدول4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس رده سنی…………………………………………………………………………………..

جدول4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات ………………………………………………………………………

جدول4-5) توصیف متغیر منابع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-6) توصیف متغیر قابلیت های شرکت ………………………………………………………………………………………………………….

جدول4-7) توصیف متغیر استراتژی های بازاریابی …………………………………………………………………………………………………..

جدول4-8) توصیف متغیر مزیت رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-9) توصیف متغیر عملکرد مالی …………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-10) توصیف متغیر عملکرد بازار ………………………………………………………………………………………………………………….

جدول4-11) شاخص های معنا داری و برازش مدل کامل ………………………………………………………………………………………

جدول4-12) شاخص برازش مدل اندازه گیری منابع شرکت ……………………………………………………………………………………

جدول 4-13) شاخص برازش مدل اندازه گیری قابلیت های شرکت ……………………………………………………………………….

جدول 4-14) شاخص برازش مدل اندازه گیری استراتژی های بازاریابی …………………………………………………………………

جدول 4-15) شاخص برازش مدل اندازه گیری مزیت رقابتی ………………………………………………………………………………….

جدول 4-16) شاخص برازش مدل اندازه گیری عملکرد بازرگانی …………………………………………………………………………….

جدول4-17) نتایج تحلیل مسیر ………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-18) محاسبه اثرات مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر……………………………………………………………………………….

جدول4-19) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….

فهرست نمودارها

نمودار4-1) درصد فراوانی برحسب جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..

نمودار4-2) درصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………………………………………

نمودار4-3) درصد فراوانی برحسب رده سنی……………………………………………………………………………………………………………..

نمودار4-4) درصد فراوانی برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………….

نمودار4-5) نمودار هیستوگرام منابع شرکت……………………………………………………………………………………………………………..

نمودار4-6) نمودار هیستوگرام قابلیت های شرکت……………………………………………………………………………………………………

نمودار4-7) نمودار هیستوگرام استراتژی های بازاریابی……………………………………………………………………………………………..

نمودار4-8) نمودار هیستوگرام مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………………………

نمودار4-9) نمودار هیستوگرام عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………

نمودار4-10) نمودار هیستوگرام عملکرد بازار……………………………………………………………………………………………………………..

 

فهرست اشکال

شکل1-1) مدل علّی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-1) چهار چوب روشAMITE ……………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-2) چشم انداز واستراتژی:چهار وجه کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………..

شکل2-3) وجه مشتری معیار های اساسی………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-4) وجه مشتری: پیوند ارزش پیشنهادی با معیار های کلیدی نتیجه ………………………………………………………….

شکل2-5) شمای کلّی مدل مالکوم بالدریج ……………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-6) جریان های عملکرد شرکت………………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-7) زنجیره ی ارزش پورتر………………………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-8) الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیروی مایکل پورتر ………………………………………………………………………………………

شکل2-9) استراتژی های عمومی پورتر ……………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-10) عوامل مزیت رقابتی یک کشور……………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-11) ویژگی های موثر تقاضای ملّی در مزیّت رقابتی ……………………………………………………………………………………

شکل2-12) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………

شکل2-13) مقایسه مفاهیم فروش وبازاریابی…………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-14) ابعاد کالا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-15) طبقه بندی کالا های مصرفی ……………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-16) عوامل موثر بر تصمیمات قیمت گذاری ……………………………………………………………………………………………….

شکل2-17)کانال های بازاریابی مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-18) سیستم بازاریابی عمودی ……………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-19) سیستم ارتباطات بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-20) رویکرد مبتنی بر منابع در گذر زمان …

شکل2-21) مدل از درون به بیرونRBV ………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-22) تحلیل استراتژی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع ………………………………………………………………………….

شکل2-23) مدل مبتنی بر منابع از مزیّت رقابتی پایدار……………………………………………………………………………………………

شکل2-24) مدل یکپارچه از رویکرد مبتنی بر منابع و استراتژی رقابتی………………………………………………………………….

شکل2-25) اجزای تجزیه و تحلیل درون سازمانی که منجر به کسب مزیّت رقابتی می گردد ……………………………….

شکل2-26) مدل مفهومی اله وردی……………………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-27) مدل مفهومی کرمپور و همکاران ……………………………………………………………………………………………………………

شکل2-28) مدل مفهومی پور جهانی ………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-29) مدل مفهومی رابطه بین بازار گرایی و مزیّت رقابتی و عملکرد ……………………………………………………………

شکل4-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………………………………………………..

شکل 4-2) مدل پایه تحقیق در حالت معنا داری …………………………………………………………………………………………………….

شکل 4-3) تحلیل عاملی تاییدی عامل منابع شرکت در حالت استاندارد ……………………………………………………………….

شکل4-4) تحلیل عاملی تاییدی عامل منابع شرکت در حالت معناداری………………………………………………………………….

شکل4-5) تحلیل عاملی تاییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت استاندارد……………………………………………………….

شکل4-6) تحلیل عاملی تاییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت معناداری………………………………………………………..

شکل4-7) تحلیل عاملی تاییدی استراتژی های بازاریابی در حالت استاندارد…………………………………………………………..

شکل4-8) تحلیل عاملی تاییدی استراتژی های بازاریابی در حالت معناداری…………………………………………………………..

شکل4-9) تحلیل عاملی تاییدی مزیت رقابتی در حالت استاندارد……………………………………………………………………………

شکل4-10) تحلیل عاملی تاییدی مزیت رقابتی در حالت معناداری…………………………………………………………………………

شکل4-11) تحلیل عاملی تاییدی عملکردبازرگانی در حالت استاندارد…………………………………………………………………….

شکل4-12) تحلیل عاملی تاییدی عملکرد بازرگانی در حالت معناداری………

چــکـیــده

در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که به توانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن[1] دلایل  بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند.خلق ارزش برتر برای مشتری در سایه مولفه­های گوناگون اساس بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها را فراهم می سازد. این درحالی است که صاحب نظران پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه­ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر ، بیشتر از این می دانند. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که بر عملکرد بازرگانی شرکت ها مؤثرند.مطالعات مختلف بیانگر این مطلب است که چهار دسته متغیرهای مزیّت رقابتی، استراتژی­های  بازاریابی، منابع و قابلیت­های شرکت می توانند بر عملکرد بازرگانی شرکت ها اثر بگذارند که در این بررسی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده­اند. تحقیق حاضر از لحاظ نوآوری می خواهد برای اولین بار در استان گیلان مزیّت­ها منابع و قابلیت ها را برای تبیین عملکرد بازرگانی شرکت ها در کنار استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی بررسی نماید. این تحقیق از طریق یک مدل علّی سعی در تبیین تعیین کننده­های عملکرد بازرگانی شرکت­ها را دارد. مزیّت رقابتی شامل سازه­های بهبود کیفیت محصولات و خدمات و میزان ورود به بازارهای پر منفعت می باشد. هم چنین استراتژی های بازاریابی نیز بر عملکرد بازرگانی شرکت ها تاثیر گذار است که این عامل دارای سازه­های توسعه محصولات  و خدمات ، کاهش  هزینه و قیمت و شفافیت تبلیغات می باشد. منابع شرکت نیز در این تحقیق  شامل : منابع فیزیکی که دارای سازه­های فن آوری تجهیزات و ظرفیت خدمات است. منابع مالی شامل سازه­های نقدینگی و توانایی به دست آوردن منابع مالی و منابع تجربی شامل    سازه های دانش ، تخصص و سنجش عملکرد گذشته  می باشد. و در نهایت آخرین متغیر تاثیر گذار بر عملکرد بازرگانی شرکت ها قابلیت­های شرکت می باشد و متشکل شده است از : دیدگاه تسهیمی دارای زیرسازه­های عقیده مشترک و توسعه توانایی­های شرکت. ساختار ارتباطی شامل زیر سازه­های روابط نزدیک با عرضه کنندگان،شناخت نیازهای مشتریان و سهام داران  و درک/پاسخ به فن آوری که شامل زیرسازه­های فراگرفتن پیشرفت های فن آوری و پاسخ سریع به تغییرات فن آوری می باشد. هدف کلی  این تحقیق طراحی و آزمون مدل علّی جهت تبیین  عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی  استان گیلان می باشد.

جامعه آماری در این تحقیق شرکت­های تولیدی استان گیلان می­باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از  شاخص­های آمار توصیفی،هر یک از متغیرها تشریح و سپس با استفاده از مدل علّی نسبت به آزمون آن اقدام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که به طور کلی بین منابع شرکت ها و استراتژی های بازاریابی و قابلیت شرکت ها و   استراتژی های بازار یابی رابطه وجود دارد. هم چنین بین استراتژی های بازار یابی و مزیّت رقابتی رابطه ی مثبتی حاکم است. از سوی دیگر، مزیّت رقابتی با عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه دارد. و در نهایت بین عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه ی مثبت و مستقیمی وجود دارد.

واژگان کلیدی: عملکرد بازار، عملکرد مالی، مزیّت رقابتی، استراتژی­های بازاریابی،منابع شرکت، قابلیت­های شرکت

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید