پایان نامه ارشد:تاثیر نظر سرمایه¬گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش¬بینی


مقدمه

علم[۱] شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین[۲]، پیش­بینی[۳] و تعمیم[۴] است و هدف اساسی آن نظریه سازی است. تبیین به عنوان  یکی  از  کارکردهای  علم  به  معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده­ای است و از طرف دیگر پدیده­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده­های اجتماعی را نه یک علت، بلکه علت­های اجتماعی تبیین می­کنند (ساعی، ۱۳۷۷،) که پژوهشگر همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده­های اجتماعی) نیست، در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم.

۳-۲)تعریف پژوهش

مباحث علمی،غالبا مفاهیم و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می شوند. هر چند این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آنها موجب تشخیص اختلاف بین آنها خواهد شد. پژوهش روندی در رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است.

پژوهش موجب فعالیت های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است.معمولا پژوهش منجر به نوعی مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود. پژوهش در درست ترین شکل خود دارای دو شرط است:کنترل دقیق: شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربوط می شود و نمونه گیری صحیح:شرطی که یافته های پژوهش را قابل تعمیم می کند.پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگی های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه،منظم و دقیق در پدیده ها است(دلاور،:۱۳۸۴).

۳-۳) فرضیه‌های پژوهش

همان گونه که تشریح شد، پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذارن در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، با توجه به این مقدمه این پژوهش دارای چهار فرضیه اصلی به شرح زیر است:

[۱]Science

[۲]Explanation

[۳]Prediction

[۴]Generalisation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد