پایان نامه ارشد:بین تعهد با وفاداری مشتریان در هتل¬های


پیشینه و تاریخچه موضوع پژوهش

در هتل های ایرانی، اهمیت و ضرورت افزایش وفاداری مشتریان به ندرت به طور مستقل از سوی آن ها مورد تاًکید قرار گرفته است.با توجه به بررسی انجام شده، در حوزه ی آکادمیک نیز پیش از این پژوهش های معدودی در زمینه ی (بازاریابی ربطه ای) در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد صورت گرفته است.

 

 

 ۲-۶-۱- پژوهش­های داخلی

احمدی ویحیی زاده­فر در سال ۱۳۹۰ به بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطه ای برای ارتباط با مشتریان در صنعت هتلداری ( مورد مطالعه: هتل پرشین پالاس) پرداختند. روش انجام این پژوهش شامل ۲ فاز اساسی بود. در فاز اول با برگذاری مصاحبه­های ساختار نیافته با مدیران راهبردهای هتل در زمینه ایجاد ارتباط با مشتریان و در فاز دوم با استفاده از پرسشنامه میزان رضایت مشتریان از خدمات هتل اندازه گیری شد. در نتیجه ی این پژوهش این نتیجه به دست آمد که مدیران این هتل به دلیل عدم تخصص در بازاریابی از به کارگیری راهبرد­های بازاریابی رابطه­ای بی اطلاع هستند و نظام مدیریت روابط با مشتری آنها به شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین انجام می­شود.

ونوس و ظهوری در سال ۱۳۹۰ به بررسی تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی­های تلفن همراه پرداختند. این پژوهش تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه­مند شامل منافع عملکردی، منافع نمادین، منافع تجربی و قیمت ادراک شده را بر وفاداری مشتریان به برند گوشی های تلفن همراه از دو دیدگاه نگرشی و رفتاری مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از معادلات ساختاری انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد از میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه­مند تنها سه متغیر منافع عملکردی، منافع نمادین و منافع تجربی بر وفاداری نگرشی تأثیر داشته­اند. همچنین رابطه وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری نیز تأیید شد. از میان متغیر های تعدیل کننده در نظر گرفته شده در این پژوهش، تنها متغیر میزان تعهد به برند نقش تعدیل کنندگی در رابطه میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه­مند و وفاداری به برند داشته است.

موتمنی و جعفری در سال ۱۳۸۸ به بررسی زمینه های پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری ایران پرداختند. در این تحقیق عوامل مهم برای پیاده­سازی مدیریت ارتباط با مشتری طبق مدل گاتنر در صنعت هتلداری ایران بررسی شد. در این پژوهش عوامل مهم برای پیاده­سازی فناوری مدیریت ارتباط با مشتری مشخص شده و پس از بررسی داده­ها مشخص شده که صنعت هتلداری ایران در زمینه هایی مانند توجه به تغییرات در سیکل زندگی مشتری، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و تبدیل آن به دانشی جهت به کارگیری در برنامه ریزی های هتل، استفاده از روش­های نوین از قبیل وب سایت و غیره دچار ضعف اساسی است و در مولفه­های مهمی مانند توجه مدیریت ارشد سازمان به جذب و نگه­داری مشتریان برای بلند مدت و گرفتن بازخورد از مشتریان دارای نقاط قوت است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل