پایان نامه ارشد:بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهرستان لامرد


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهرستان لامرد

مقدمه

اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب مادة مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر تحریک پذیری سلولهای عصبی در دستگاه عصبی افزایش می یابد، در نتیجه داروی بیشتری لازم است تا او را به حالت تعادل برگرداند.

اعتیاد همراه با بی دردی مزمن است که سبب افت تمامی فعالیتها می شود. افراد معتاد افرادی هستند، ناتوان، کم تجربه، لذت طلب و در اکثر این افراد شروع به اعتیاد برای برطرف کردن یک حالت روانی یا بیماری روانی است که شایعترین آن افسردگی می باشد که در همة گروههای سنی و اجتماعی دیده می شود.

اعتیاد خطر بزرگی برای ارزشهای اسلامی جامعه محسوب می شود. دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت و حتی پشت پا زدن به ناموس، همه از عوارض اعتیاد است به این دلیل باید روی برنامه های اخلاقی کار شود.

در زمینة فکری و فلسفة زندگی، معتادان بی اعتنا  به زندگی، بدبین، منفی باف، بی هدف، بی بند و بار، بی هیجان و بی توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه هستند. فرد معتاد در اولین تجربه ها حالتهایی پیدا می کند که تا به حال احساس نکرده و این حالت است که فرد را به طرف اعتیاد می کشاند.

با توجه به مواردی که ذکر شده مصرف بیش از حد مواد مخدر یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است، به طوری که تقریباً تمام کشورهای جهان سعی دارند برنامه هایی برای پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به اجرا گذارند، ولی اغلب این برنامه ها کمتر مؤثر واقع می شود، چرا که سوداگران و سودجویان با صرف هزینه های گزاف، گاهی تا چند برابر بودجة دولتها برای طرح برنامه؛، بازار خود را رونق می بخشند. سوداگران مرگ از ناآگاهی و مشکلات گوناگون جوانان برای گسترش و رونق بازارهای خود سوء استفاده می کنند و به راههای مختلف قربانیان بیشتری را در دام مخوف خویش گرفتار می سازند.

بیان مسئله

اعتیاد نیز مانند سایر آسیب های اجتماعی و روانی فراتر از بزهکاری نوعی بزه دیدگی  Crimerictim است. در بررسی علل و عوامل اعتیاد تحقیقات نشان داده است که رفتار اعتیاد و سوء مصرف مواد به عنوان پیامدی از سایر اختلالات روانی و آسیب های اجتماعی و خانوادگی می باشد. شناخت علل و عوامل و سبب شناسی اعتیاد Ethiology به تحلیل بهتر پدیده اعتیاد و استفاده از راهکارهای پیشگیرانه Prevention مناسب تر به ما یاری می رساند.

براي سنجش ميزان آشنايي با مواد مخدر، سه جنبه مورد توجه قرار گرفت : شنيدن نام مواد مخدر، ديدن مواد مخدر، و اعتقاد به خطرناك بودن مواد مخدر. به لحاظ شنيدن نام مواد مخدر، از شناخته شده ترين تا ناشناخته ترين مواد به ترتيب، عبارت اند از حشيش، ترياك، هرويين، كوكايين، شيره، سوخته، ماري جوانا، ال اس دي، دازك، آمفتامين، متادون، اكستاسي، و راگي؛ به لحاظ ديدن مواد مخدر،بيشترين تا كمترين ميزان آشنايي با اين مواد به ترتيب، ترياك، هرويين، شيره، ماري جوانا، ال اس دي، كوكايين، متادون، آمفتامين، اكستاسي، دازك، و راگي را شامل میشود؛ و به لحاظ اعتقاد به خطرناك بودن مواد مخدر نيز بيشترين تا كمترين ميزان خطر از نظر پاسخگويان، بهترتيب، مربوط میشود به: هرويين، حشيش، ترياك، كوكايين، شيره، ماري جوانا، ال اس دي، سوخته، د ازك، متادون، راگي، اكستاسي،و آمفتامين.(صادقیان ،1385)

با توجه به آماری که از جمعیت شهرستان لامرد گرفته شده نشان می دهد که آمار معتادین نسبتاً به قبل خیلی زیاد شده و این آمار از حدود 20 در صد که از این 20 در صد بیشتر افراد مسن تشکیل می دادند به حدود 50 در صد رسیده و نیز آن را افر اد جوان خصوصاً سنین 25 200 سال در بر می گیرند و یکی از دلا یل زیاد شدن این افراد سهولت تهیه مواد مخدر در شیراز می باشد و از بین آماری که از  آنها گرفته شده نشان می دهد که 46 در صد متقدند که به آسانی می توان به مواد مخدر در شیراز دسترسی داشت همچنین 48 در صد دسترسی با مواد مخدر را چندان دشوار نمی دانند (صادقیان 1380)

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

شناسایی علل اعتیاد به این دلیل اهمیت  دارد که روز به روز درصد زیادی از جوانان جامعۀ ما گرفتار مسئله اعتیاد می شوند واز چرخه ی فعالیت های مهم زندگی خود مانند فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و…… خارج می شوند و کانون گرم خانوادگیشان از هم می پاشد وبا شناختن علل اعتیاد و بر طرف کردن این مسائل مربوط به آن جلوی رشد قارچی اعتیاد گرفته شود  ( صادقیان ، 1385)

تشخیص به موقع اعتیاد در مرحله اولیه از این نظر که هنوز اعتیاد در کلیۀ اندام فرد تأثیر نکرده و به سادگی قابل کنترل است می تواند حائز اهمیت باشد در غیر این صورت هنگامی که اعتیاد پیشرفت کرد برخورد و مقابله با آن بسیار دشوار است

همان طور که می دانید امروزه شنیدن آمار و ارقام اعتیاد به ویژه مواد مخدر و مسائل ناشی از آن به خصوص در میان نسل های جوان تصویر درد ناکی را رودر روی انسان قرار می دهد که نمی توان بی اعتنا به این مشکل بزرگ اجتماعی بود در این تحقیق سعی شده است که پس از ارائه اطلاعاتی در مورد تاریخچه مواد مخدر بررسی علل اجتماعی اقتصادی گرایش به اعتیاد ، و راه های مختلف پیشگیری از اعتیاد ازجمله آگاه نمودن مردم و خانواده ها نسبت به اثرات مواد مخدر مطالبی را مورد بررسی قرار دهیم  طبق مطالعه ميداني نسبتا وسيعي كه در سال 1388  توسط محققين انجمن ملي توان بخشي در شیراز  و چند منطقه جنوب كشور انجام گرفت نرخ شيوع مصرف مواد افيوني ( از طريق آزمايش ادرار ) درشیراز 5/2 % بود ولي در هرمزگان و جزيره هرمز بسيار بالاتر بود .

نگرش عبارت است از نظر افراد در بارة پديده ها، و به نوعي بازتابی از احساس فرد دربارة يك چيز است . شناخت نگر ش ها از آن جهت اهميت دارد كه م يتواند بر رفتارافراد تأثيرگذار باشد . از اين رو، می توان از نگرش جوانان به مواد مخدر، گرايش يا تمايل آنها به مصرف اين مواد را درياف ت. نتايج نشان مي دهد که ۸۳ درصد افراد مصرف سيگار را كاري احمقانه مي دانند ؛ ۵۹ درصد معتقدند كه مصرف گاه بهگاه ترياك نيز موج ب اعتياد مي شود؛ ۸۰ درصد مصرف ترياك را به هر شكل براي سلامتي زيان بار مي دانند؛ ۶۶ درصد معتقدند كه نبايد مواد مخدر را حتي يك بار تجربه كرد؛68 درصد گفته اند كه سيگار كشيدن مقدمة مصرف مواد مخدر است و بايد از آن پرهيزكرد؛ ۷۶ درصد مصرف تفريحي و محدود مواد م خدر را نادرست مي دانند؛ ۶۷ درصد دوستي با فرد مصرف کنندة مواد مخدر را خطرناك مي دانند؛ ۷۸ درصد بر اين باورند که مصرف حشيش موجب اعتياد مي شود؛ ۸۳ درصد معتقد نيستند كه براي تسكين درهنگام غم و اندوه، بايد به مواد مخدر پناه برد؛ ۹۲ درصد گفته اند نبايد فريب كسا ني را خورد كه مي گويند حشيش اعتيادآور نيست؛ ۸۸ درصد اعتياد را يك بيماري مي دانند كه بايد درمان شود؛ فقط ۲۷ درصد پاسخ گويان با اين نظر مخالف اند كه خطر مصرف مشروبات الكلي كمتر از مواد مخدر است؛ ۹۱ درصد مصرف مواد مخدر را توسط جوانان موجب نابودي آيندة شغلي و خانوادگي آنها مي دانند؛ و سرانجام، ۶۳ درصد از پاسخگويان بر اين باورند كه مصرف مواد مخدر موجب از بين رفتن آبرو و حيثيت فرد ميشود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهرستان لامرد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید