پایان نامه ارشد:بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

۱-۶- تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

۱-۶-۱- تعریف نظری متغیرها:

جهت گیری هدف: جهت گیری هدف بیانگر الگوی منسجمی ازباورها، اسنادها وهیجانات فرداست که مقاصد رفتاروی راتعیین، وسبب می گردد تانسبت به برخی موقعیت ها گرایش بیشتری داشته ودرآن موقعیت ها به گونه ای خاص عمل نماید(دویک ولگلت[۱]، ۱۹۸۸).

سبکهای یادگیری: سبکهای یادگیری را برتریها و رفتارهایی معرفی می کند که افراد به کار می برند تا به یادگیری آنان در یک موقعیت خاص یاری رساند. همچنین بر روشهایی اشاره دارد که با بهره گیری از آنها افراد مفاهیم قوانین و اصولی را برای خود به وجود می آورند که آنان را در برخورد با موفقیتهای جدید هدایت می کند(کلب[۲]، ۲۰۰۴).

خودتنظیمی: خودتنظیمی شامل فرآیندهایی است که منجربه فعالسازی وحفظ فعالیتهای شناختی، رفتاری وعاطفی می شودکه معطوف به دستیابی به هدف هستند، منظورازخودتنظیمی این است که دانش آموزان مهارت طراحی وکنترل وهدایت فرآیندهای یادگیری خودرا دارندوتمایل دارند یادبگیرندوکل فرآیند یادگیری رابرای خودارزیابی کنند و به ان بیندیشند(بری، ۱۹۹۲).

[۱] -Dweck ,C, and Leggett, E

[۲]– Kolb,D

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی سبک های یادگیری بر یادگیری خود تنظیمی.
  • بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف  بر سبک های یادگیری.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم