پایان نامه ارشد:ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری مدیران بانک


سبک تصمیم گیری:

تعریف:

سبک تصمیم گیری به عنوان یکسری عادات یادگرفته شده درتصمیم گیری و اسلوب خصوصیتی افراد در دریافت و پاسخ به وظایف تصمیم گیری تعریف شده است( هارن ١٩٧٩، دریور ١٩٧٩).[۱]

سبک تصمیم گیری اشخاص، رویکرد سرشتی و عادتی (ولو اینکه آموختنی باشد) است که انتخاب را تحت تاثیر قرار می دهد وسپس بر اساس آن انتخاب،  عمل می شود(پاتریک کونور و بوریس بکر،۰۰۳ ٢).

افراد در شیوه تصمیم گیریشان ثبات دارند.آن ها یک سبک تصمیم گیری اصلی دارند هرچند که ممکن است منحصرًا از آن استفاده نکنند(دریور وهمکاران، ١٩٩٠).

عوامل موثر بر سبک تصمیم گیری:

بر پایه تحقیقاتی که توسط محققان متعدد در فرهنگها وسازمان های مختلف و درکشورهای گوناگون صورت گرفته است عوامل موثر بر سبکهای تصمیم گیری شناخته شده است که در زیر به آن ها اشاره می شود .

نتایج یکی از این تحقیقات توسط یوسف درویش درسال ١٩٩٨ نشان داد که فرهنگ سازمانی، سطح تکنولوژی مورد استفاده،آموزش وسطح مدیریتی، از پیشبینی کننده های سبک تصمیم گیری است.به ویژه فرهنگ سازمانی که به نظر می رسدتاثیر زیادی برسبک تصمیم گیری افراد می گذارد .

یافته های تحقیقی در کویت نشان داد که مدیرانی که سبک تصمیم مشاوره ای ومشارکتی دارند ورویکرد قوی تری دارند( علی وهمکاران، ١٩٩٧).

هافستد (۱۹۸۰) و طیب(۱۹۸۰) معتقدند که پیش زمینه فرهنگی برروی سبک تصمیم گیری تاثیرگذار است.

انواع سبک تصمیم گیری:

انواع سبک تصمیم گیری از دیدگاه کارل جونگ:

کارل جونگ( ١٩٢٣) از ۴ سبک تصمیم گیری نام برده است.این چهار سبک در قالب دورویکرد بیان شده اند : رویکرد درون گرایی و رویکرد برون گرایی

۱)سبک احساسی [۲]

آگاهی های مستقیمی که ازطریق حواس پنجگانه از اشیاء ،  افراد،  اتفاقات یا ایده ها حاصل می شود .

۲) سبک ادراکی[۳]

آگاهی هایی که وقتی منابع به صورت صریح وروشن تعریف نشده اند، از طریق ضمیر ناخودآگاه دریافت می شود

٣) سبک تفکری[۴]

فرایند منطقی قضاوت و جستجو برای ایجاد روابط درست در نتیجه گیری

۴) سبک عاطفی[۵]

فرایند ارزیابی موضوع براساس ارزشها وترجیحات(کوان، ١٩٩١)

انواع سبک تصمیم گیری از دیدگاه رو:

رو  (۱۹۸۱) در پرسشنامه سبک تصمیم گیری خود ( DSI )  سبکها رابه ۴ گونه تقسیم کرده است که عبارتند از : دستور ی، تحلیلی، مفهومی ورفتاری .

همچنین سطوح سبک تصمیم گیری را به ۴ سطح خیلی غالب ،  غالب، پشتیبان  و کمترین تقسیم کرده است.

انواع سبک تصمیم گیری از دیدگاه دریور و همکاران:

(دریور و همکاران ١٩٩۰)سبک های تصمیم گیری رابه چهار سبک که بستگی به ترکیب منحصربه فرد استفاده از اطلاعات وتمرکز برراه حل دارد، تقسیم کردند .

استفاده از اطلاعات اشاره به تمایل شخصی به جستجو، هم با مقدار کم اطلاعات(راضی کننده ها) وهم با مقدار زیاد اطلاعات (حداکثر کننده ها ) قبل از تصمیم گیری دارد .

از طرف دیگر تمرکز بر راه حل،  اشاره به رجحان شخص هم به یک راه حل برای یک مشکل(تک تمرکزی )و هم قبول روشهای چندگانه(چند تمرکزی)دارد .

سبک پنجم(سیستماتیک)نیز به وسیله(تاتو، ابرلین، کوترابا، برادبری،٢٠٠٣ )پیشنهاد شده که معرف تصمیم گیرندگانی است که تلاش میکنند دیگر سبکهارامخصوصاً ترکیبی وسلسله مراتبی دریک مجموعه خیلی پیچیده بعنوان فرایند تصمیم منظم و اسلوب دار ترکیب کنند. این مجموعه نسبتاً پیچیده می توانددر قالب دو بخش طبقه بندی شود.

۱)انحصاری:تصمیم گیران، تعداد محدودی از منابع و راه حل های ممکن را مورد توجه قرار می دهند .این بخش شامل سبکهای قاطع، انعطاف پذیر و سلسله مراتبی است.

۲)جامع:تصمیم گیران تلاش می کنند تا ازتعداد زیادی منابع و راه حل های ممکن برای حل مشکل بهره جویند.این بخش شامل سبکهای ترکیبی و سیستماتیک است(تاتوم و همکاران ٢٠٠٣)

[۱] Harren ,Driver

[۲] Sensing

[۳] Intuiting

[۴] Thinking

[۵] Feeling

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید