تحقیق:ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

 

چکیده

مقدمه: مهارت های هوش هیجانی، می توانند با کارکردهای کتابداری در ارتباط ­باشند، و  به عنوان راهبرد كمكي مفيدی در تعامل بين كتابدار و مراجعه­كننده در نظر  گرفته شوند تا از طريق آن نياز مراجعان و خدمات درخواستي آنان به بهترين نحو شناسايي شود. لذا، توجه به آن ها در روند ارتباط كتابداران با كاربران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت رابطه هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی در کتابداران کتابخانه­های دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور بوده است.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل 44 نفر از کتابداران کتابخانه­های دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1389 بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل، پرسشنامه هوش هیجانی Bar-on جهت اندازه­گیری هوش هیجانی و پرسشنامه محقق ساخته­ی مهارت های میز مرجع مجازی بود که مولفه های مستخرج در آن بر اساس مطالعه متون و منابع مرتبط با این حوزه گردآوری گردید.روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت و داده ها به وسیله شاخص­های مركزي و پراكندگي آمار توصيفي و آزمون­های آماري پارامتري تی تک نمونه ای و تی براي گروه‌هاي مستقل، و همچنين ضريب همبستگي پيرسون مورد بررسی قرار گرفت.

یافته­ها: در توصیف مولفه های هوش هیجانی، بزرگترين ميانگين مربوط به مولفه خودانگیزی (34/12)، كوچكترين ميانگين مربوط به مولفه مدیریت استرس(12)، بيشترين انحراف معيار مربوط به مولفه های توان سازگاری و خلق و خوی عمومی (60/3) و كمترين انحراف معيار مربوط به مولفه خودآگاهی و مدیریت استرس (82/2) به دست آمد. در توصیف مولفه های اطلاع رسانی و مرجع مجازی، بزرگترين ميانگين مربوط به مولفه ارتباط با كاربر (61/55)، كوچكترين ميانگين مربوط به مولفه اشاعه و انتقال اطلاعات (80/27)، بيشترين انحراف معيار مربوط به مولفه ارتباط با كاربر (60/11) و كمترين انحراف معيار مربوط به مولفه مهارت شخصی (37/4) به دست آمد. میانگین هر یک از  مولفه های مهارت‌های خودآگاهی، توان سازگاري، خودانگیزی، مدیریت استرس، خلق و خوی عمومی از میانگین مقیاس کمتر است. ميانگين مولفه مهارت های شخصي و حرفه‌اي به ترتیب با میانگین‌های 83/11 و 16/4 از ميانگين مقياس بيشتر است. اما ميانگين مولفه ارتباط با كاربر و انتقال اطلاعات از ميانگين مقياس كمتر است. در حالي كه بين مهارت اطلاع‌رساني و مرجع مجازی با ميانگين مقياس تفاوت معني‌داري مشاهده نشد. بين مولفه های هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی و مرجع مجازی همبستگي مستقيم، معني‌دار و مثبت قوی وجود دارد.

نتیجه گیری: میان هوش هیجانی و مولفه ­های آن با مهارت های مرجع مجازی، رابطه مستقیم معنی­داری وجود دارد.

­واژه های کلیدی: هوش هیجانی، ارتباطات، بين‌فردي، مديريت استرس، خلق و خوي عمومی، اطلاع رسانی، مرجع مجازی، مرجع دیجیتالی، کتابخانه­هاي دانشگاه های علوم پزشکی، ایران.

مقدمه:

هوش هیجانی، مجموعه ای از دانش ها و توانایی های هیجانی و اجتماعی وابسته و مرتبط با سایر مهارت های ذهنی است که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهای محیطی بطور موثری تحت تاثیر قرار می دهد.  Bar-on برای هوش هیجانی پنج مؤلفه­ی خودآگاهی، خودانگیزی، توان سازگاري، مديريت استرس و خلق و خوي عمومي را در نظر گرفته است.

هوش هیجانی از دیدگاه Goleman ، هوشی مرکب شامل توانایی های شناختی و جنبه های شخصیتی است، او آن را به عنوان ظرفیت بازشناسی احساسات خود و دیگران، برانگیختن خود و مدیریت درست هیجان های خود در روابطمان تعریف می کند (Carr ، 2004؛ نقل در شعبانی 13888). Goleman (1995) اعتقاد دارد؛ افراد در هر جايگاهي كه با ديگران در تعامل هستند، اگر بخواهند بهره­وري بهينه و عملكرد بالايي داشته و در سايه همكاري با ديگران به اهداف خود برسند، لازم است در كنار توانايي فني و حرفه­­اي، به برخي از ويژگي­هاي خاص كه وی مجموعه آن­ها را هوش هيجاني مي­نامد، نیز مجهز باشند. زيرا همين توانايي­ها هستند كه در مواجهه با ديگران و يا موقعيت­ها شخص را هوشيار، آرام، محترم، مراعات­كننده، حمايتگر، گوش­دهنده، پاسخگو، توضيح­­دهنده و پذيرنده مي­گرداند. تا مدت ها قبل عقیده بر این بوده است که شرط موفقیت در زندگی و محیط کار و تحصیل فقط داشتن توانایی های فنی و تحلیلی می باشد، اما در حال حاضر نظریه پردازان مدیریت منابع انسانی و مهارت های اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که یک عنصر ضروری دیگر تحت عنوان هوش هیجانی برای موفقیت افراد لازم است (شعبانی، 1388) . پژوهشگران اعتقاد دارند که افراد با هوش هیجانی بالا، دارای رهبری موثرتر، انزوا و سکون کمتر، رضایت خاطر بیشتر از کار، و تعهد بیشتر به سازمان و شغل خود هستند (Carrmeli ، 2003)، در نتیجه تجارب شغلی موفق تر (Weisinger ، 1998)، و احساس امنیت شغلی بالاتری دارند (Jordan ، 2003).  پژوهشگران همچنین در پژوهش های پیشین نشان داده اند که هوش هیجانی با رضایت مشتری (Kernback و شاته، 2005) ؛ Longhorn ، 2004) ؛ بهره وری (Boyatzies  ، 2000) ؛ تعهد سازمانی (دوستدار، 1386) ؛ عملکرد (ترابی، 1382) ؛ کیفیت رولابط اجتماعی (بشارت ، 1384) ؛ رهبری تحول آفرین (مرادی، 1384) رابطه مثبت معنا دار دارد (نقل در شفیعی، 1388).

نقش عاطفه و هیجان ها در هیچ زمینه ای، و از آن جمله در کتابداری و اطلاع رسانی قابل انکار نیست. بدیهی است، کتابداران، به ویژه کتابداران مرجع می توانند با به کارگیری و مدیریت هیجان های خود و دیگران نقش مثبتی را در این زمینه ایفا کنند. ميلز و لاج (2003) بر اين باورند كه برای موفقیت هوش هيجاني می­تواند به عنوان راهبرد مفيدی در تعامل بين كتابدار و مراجعه­كننده در نظر گرفته شود تا از طريق آن نياز مراجعان و خدمات درخواستي آنان به بهترين نحو شناسايي شود. از  آنجا که هوش هیجانی از لحاظ نظری متضمن مهارت­های عاطفی است که در برقراری ارتباط با دیگران و نیز کیفیت این روابط نقش دارند. ميلز،  معتقد است: عامل هوش هيجاني، نقش مؤثري را در خلق نگرش­ها، احساسات، باورها، دريافت­ درباره فناوري­ها، انتخاب منبع، و شكل­گيري تصوير ذهني مربوط به منبع در كتابداران، ایفا مي­كند. به نظر وی تنها شناسايي صرف منابع اطلاعاتي و يا اشاره به روش يافتن آنها از طريق فهرست­ها و پايگاه­­­­­­هاي داده­ ­ها و وب در روند ارائه خدمات و اطلاع ­رساني كتابداران به كاربرانشان كافي نيست، بلکه براي ارائه­ی يك سرويس اطلاعاتي، چيزي بيشتر از دامنه­ی فزاينده منابع و تجهيزات و مسائل حرفه­­اي لازم است. وی به نقل از داگرتي[1] (2001) می گوید: به واقع يك فاصله بين آنچه كتابخانه­­ها عرضه مي­كنند و آنچه كاربران مي­خواهند در حال شكل­گيري و پيشرفت است (میلز، 2006).

Broady-Preston ، Felice  و Marshall  (2006)  نیز در پژوهش خود بر برقراري روابط قوي با كاربران تأكيد كرده­اند و آنرا بر بهبود كيفيت ارائه خدمات در كتابخانه­هاي دانشگاهي مؤثر دانسته­اند و بیان نموده­اند که شیوه­ی ارتباط و نوع برخورد کتابداران با جامعه­ی استفاده کننده از کتابخانه، تأثیر مهمی بر سطح کیفیت خدمات دارد. در صورت برخورد نامطلوب با استفاده­کنندگان، استقبال از خدمات کتابخانه و ارج نهادن به تلاش­های کتابداران به شدت کاهش خواهد یافت. مراجعان اعم از حضوری یا غیر حضوری باید احساس کنند که کتابدارانی با آمادگی کامل و روی باز در خدمت آنان هستند. چرا که هیچ­کس دوست ندارد که نادیده گرفته شود یا احساس بی­اهمیتی کند. . به گفته­ی Karrer’s  (2010) اين چيزي كه ما امروزه به آن نياز داريم و بايد به آن توجه كنيم بحث تعامل كتابداران است كه در روند فعاليت آنان بسيار تأثيرگذار است. سیسلمن به نقل از Mabery (2003) می گوید: شيوه و سبك رفتار كتابدار مي­تواند تأثير بسيار قدرتمندي را در تبادل اطلاعات بين كتابدار با كاربر بگذارد.  تعامل انسانی را به عنوان یک عامل بسیار مهم در مصاحبه مرجع مطرح کرده است و بیان می­کند که درک روابط بین­فردی می­تواند به عنوان منبع خوبی در کمک به جستجوکننده اطلاعات برای یافتن اطلاعات مورد نیازش باشد (Sisselman ، 2009). از این رو بنا به نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله، Arbuckle  (2008)، نقش هوش هيجانی در فرآيند كار كتابداران كه همان خدمت به مشتري است، بسيار اساسي است

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

Author: آرتین جوهری