پایان نامه ارشد:آسیب شناسی اجتماعی


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:آسیب شناسی اجتماعی

تعريف آسيب شناسي : آسيب شناسي اجتماعي يعني شناخت ريشه اي بي‌نظمي هاي اجتماعي استفاده ازاين واژه به خاطراين است كه هماننديهاي بين پيكره جامعه ازنظردانشمندان وانشهاي اجتماعي وپيكره انسان دردانشهاي زيستي وجوددارد.به طوريكه نخستين واحددرجسم انسان سلول است .مجموعه سلولهاي يك بافت رابه وجودمي آورد .مانندبافت روده ،معده ،مخاط بيني .
مجموعه ازبافتها اندام رابوجودمي آورندماننداندام :بينايي وغيره .ومجموعه اندام دستگاه رابه وجودمي آورد مانند: دستگاه گوارش ،گردش خون ،دفع ادرارومجموعه چنددستگاه روي هم اورگانسيم موجودزنده ياانسان راسبب مي شود.
پس هرانسان ازمجموعه دستگاههاي :عصبي ،تنفسي ،گردش خون ،گوارشي ودفع ادرارتشكيل شده است .همين وضعيت درموردجامعه نيزقابل بحث مي باشد .به طوريكه سلول درجامعه يك فردمي باشدويك اورگانسيم انساني كل جامعه مي باشد.بافت گروه مي باشدودستگاه طبقه اجتماعي .حال همچنان كه يك تك سلول دربدن ماشروع به رشدياتكثيرناموزون بيرون ازقاعده كنداصطلاحاَآن بافت سرطاني شده است .اگرآن سلول رادرمان نكنيم بايستي در انتظارسرطاني شدن كل وجوديك انسان باشيم .به همين ترتيب انتظارمرگ آن فردراداشته باشيم .
درجامعه نيزاگرافرادناراضي مشكل دارناگام ويامحروم پديدآيندوآنان احساس منفي نسبت به اجتماع خودپيداكنند و تعدادآنهاافزايش يابدآنان بارفتارهاي خلافكارانه وضداجتماعي سلامت كل جامعه رانيزبه خطرمي اندازد.بنابراين آسيب شناسي اجتماعي مانندآسيب شناسي وروانشناسي زيستي براين باوراست كه پيشگيري ازدرمان آسانتر،ارزانتر وكارآمدترمي باشد.وهمينطورپيشگيري ازپشيماني بهتراست .وآنگاه كاري منطقي ونتيجه بخش خواهيم داشت كه به اين پاسخ رسيده باشيم كه :چه بكنيم تا مشكلي پديدنيايد؟به طوريكه درروانشناسي زيستي براي نمونه مي گويندكه زيرآفتاب مستقيم زيادقرارنگيريد.خوراكيهاي سوخته ،ته ديك سوخته سيب زميني سوخته رانخوريدمواد شيميايي راكه به غذاهاي كنسروي اضافه مي كنندازآنهايي كه مي توانندسرطان زاباشندازخوردن آنهاپرهيزكنيد سيگارنكشيد.دربرابرپرتوهاي ايكس (x)بيش ازچهاربارقرارنگيريدمانندعكس برداري .تااينجا پيشگيري مي باشد يك مرحله بعدازآن چكاپهاي شش ماهه ويك ساله است .مثلاَازآنجايي كه روي چهل وپنج سال احتمال سرطان پرستات درآقايان زياد مي باشد به جاست كه هر مرد چهل وپنج ساله، سالي يك بار پرستاتش رامورد معاينه قرار دهد و همينطور ميزان اسيدفسقات يا(P,G,A)را اندازه گيري كند تا روشن شودكه دفع پرستات اونگران كننده است ياخيروازآنهايي كه خانمها در معرض سرطان واژون هستند يا در معرض دستگاه زنانگي مي باشند خوبست كه سالي يك بارآزمايش پاپ اسمير را انجام دهندو يا معاينه شوند و اگر خدايي ناكرده وضعيت نگران كننده اي دربخش پرستاپ درآقايان و در بخش رحم، پستان، واژن خانمها باشند يعني ملكنتي (يعني سرطان) تشخيص داده شودحتماَباخارج كردن رحم درخانمهاويابيرون آوردن پرستات درآقايان متاقازتادچارسازي همه سلولهابه ملكنتي ياسرطان پيشگيري كنيم .

پيش ازمتاتازشيمي درماني انجام مي گيردكه درصورت عدم موفقيت ممكن است كه فردبميرد.به همين ترتيب يك جامعه نيزمي تواندمانندفيزيولوژي يك انسان كه به كام مرگ مي رودسقوط كرده نابودشده واز بين برودبنابراين همچنان كه براي پيشگيري ازمرگ هاي نابهنگام مي توان باتوجه به مشاهده هاي ژنتيكي پيش ازازدواج وتوجه به عوامل دوران بارداري وتغذيه ،بهداشت جسمي نيرومنددرمقابل بيماري داشت .بابرنامه ريزي درزيست اجتماعي تقسيم نسبي عادلانه دارايي ها،توزيع منصفانه وبرنامه ريزي براي متولدين بعدي وپيش بيني كادرمسكن ،بهداشت وغيره براي آنان ازپيدايش افرادضداجتماعي قانون گريز،قانون بسته (زندان )وكساني كه شيشه اتومبيل مي شكنند وغيره جلوگيري كرد.

حال كه مي توانند به جامعه خسارت جبران ناپذيري واردكنندپيشگيري كنيم .
هدفهاي آسيب شناسي اجتماعي :

1ـشناسايي آسيب هاي اجتماعي وعوامل ايجادكننده آن :گفتني است كه ماناهنگامي كه ازعلل وريشه هرمشكلي بي خبرباشيم درمان ،برطرف سازي وبهبودبخشيدن به آن حدوداَناممكن مي باشد .پس بنابراين به جاخواهد بودكه مابراي ريشه يابي علل طلاق ابتدابه دلايل ازدواجهاي نادرست ودسته پايين .زيراازنظراستاددرس طلاق پايان زندگي نيست ولي طلاق مي تواندپايان يك ازدواج نادرست باشد.

2ـپيشگيري :به طوري كه براي پيشگيري ازپيدايش وگسترش بزهكاران تنهايك راه وجوددارد.اصلاح ساختارخانوادگي محيط زيست همگاني دربخش خانواده بايدموردآموزش قرارگيرد.بهسازي ايرادهاي ازدواجهابرطرف شودوبه خانواده ها اين پيامهادرآغاززندگي بايستي انتقال پيداكند:«1ـآنگاه خانواده اي مجازبه بچه دارشدن است كه به طورنسبي اطمينان داشته باشدكه فرزندشان آنگاه بايدبه دنيابيايد كه دست كم ازخودشان خوشبخت ترباشد.بنابراين خانواده هابايدبدانندكاركردامروزه آنهاخوشبختي وبدبختي آينده فرزندان آنهاسبب گشته وآينده فرزندان آنهاخوشبختي وبدبختي خودآنهاراسبب مي شود.

چيزي كه بسيارمهم است كه بايدتوجه شودكه هرخانواده اي خوشبخت يا بدبخت بالقوه آينده است حال به فعل شدن آنهابه يك خوشبخت واقعي وبدبخت واقعي به چگونگي ايجادفضاي ايمن ويامضطرب خانوادگي وهمين طورشناخت نيازهاي رفاهي فرزندان وبرآوردسازندگي نيازهاي بهنجارآنهاست دريك مثال مكان خانوادگي يااجتماعي ،برنامه ريزان اجتماعي باتوجه به اين نكته كه خانواده خودنيزازسوي عوامل اجتماعي ثأثيرمي پذيرد يعني خانواده متصل اجتماع مي باشد.بنابراين براي داشتن خانواده هايي استانداردوپذيرفتن برنامه ريزان ارشداجتماعي بايدبه سه چيزبرخوردكنند:1ـبرخوردبافقرونداري ،2ـبرخوردباجهل وناداني ،3ـبرخوردباترس .

كه دراين راستابرخوردبافقرونداري لازمه داشتن توسعه اقتصادي است .

برخوردباجهل وناداني لازمه داشتن توسعه فرهنگي جامعه مي باشد .

برخوردباترس لازمه داشتن توسعه سياسي مي باشد.استاددانشگاه نترسدوحرف خودش رابزند.پس بنابراين عوامل سالم ودرست وسازنده اگردرجامعه وجودداشته باشد،خانواده هايي درست وسالم وانسان سازشكل مي گيرندواگرخانواده هاي استانداردشكل گرفتند.فرزندبهنجاروسازگاروسودمنداجتماعي رابدنبال مي آورد.ودردامن خودپرورش مي دهنداين مجموعه راپيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي مي ناميم .

پيشگيري ازپيدايش بزهه وانحراف درجامعه براي بهسازي محيط زيست اجتماعي يا همگاني .

3ـبرخوردودرمان بنابه دلايل پيدايش آنها.

4ـپيشگيري :براي پيشگيري انواع پيگيري هالازم است پس دراين راستا فعاليت آسيب شناسي اجتماعي بررسي گرفتاريهاي اجتماعي همچون فقرونداري ،بيكاري ،بزهكاري ،خودكشي ،اعتياد،روسي گرحي ،ولگردي و…….مي باشد .ودراين جهت بايستي به موجبات بنياني وهسته هاي شكل گيري هريك ازمواردبالاتوجه نموده وپرداخته شود.

اجتماع اجتماعي ورفتارفردي:اين روشن است كه اجتماع انساني بدست ازجمع گروهي افرادنيست .

آقاي«اميل دوركيهام »جامه شناس نامدارفرانسوي :مي گويدجامعه تنهاازگردآمدن اجزاءخودوگردهمايي انسانهابه وجودنيامده است بلكه درهرجامعه يك وجدان گروهي وهمگاني وجودداردكه عبارتست ازهمگي باورها واحساسات مشتركي كه دربين حدوسط اغضاي يك جامعه وجوددارد.اوبراي روشن نمودن نظرخود نمونه اي آورده وچنانچه در شيمي ازتركيب دوپديده ،پديده تازه اي بدست مي آيد. 02    +  H2 كه همويت ديگر ازدوپديده نخستين است اجتماع همه چيزي به جزءمجموع ادبي افراد آن است .اين هم پذيرفتني است كه اجتماع ازافرادپديدآمده ورفتارافرادرامي توانداجتماع رادگرگون سازد.ولي اثرگذاري فردبراجتماع بسيارنا ممكن ودشوارواندك مي باشد . در صورتي كه اثربخشي اجتماع برفردبسياروحتمي تراست پس اين معناجامعه خودواقعيتي است كه بررفتارافراداثرمي گذارد.چنانچه بخش بزرگي ازشخصيت مامتاَثرازروابط حاكم برجامعه پيرامون ماست .بنابراين شايددرست باشدكه بپذيريم بين انسان وجامعه يك ميان كنش مي باشد.ازاين روبراي پي بردن به گروهي ازرفتارهاي اجتماعي بهتر است كه اجتماع رابهتر بشناسيم براي شناخت هر جامعه توجه به جنبه هاي زيرلازم است.1ـساختار    2ـكاركرد

1ـساختار:براي شناخت خانواده بايدببينيم كه افرادخانواده هركدام سرجاي خودهستنديا نه راه شناسايي هر جامعه نخست بايستي به شناسايي ساختارآن جامعه بپردازيم ومنظورازآن ساخت اجتماعي ،مناسبات وروابط هميشگي پايداري است كه ميان افرادوگروههاي اجتماعي يايك جامعه برپايه مجموعه اي ازحقوق وقواعدوبايدها ونبايدهاي شناخته شده ومعين باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

آسیب شناسی اجتماعی

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید