تحقیق:آبخيزداري ،جلوگيري ازبحران سيل


در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:آبخيزداري ،جلوگيري ازبحران سيل

 

آبخيزداري ،جلوگيري ازبحران سيل

 

شهرمقدس مشهدباجمعيت ساكن بيش از3 ميليون نفروحضوربيش ازپانزده ميليون نفرزائر درسال به عنوان دومين كلان شهرمذهبي دنيا، به يقين نيازمندمراقبت هاي ويژه اي است .همانطوركه همكاران وكارشناسان محترم دراين همايش مطرح نموده اند،بحران آب گرفتگي وسيل درمشهدهميشه به عنوان يك خطربالقوه مطرح بوده است وهنگامي كه اين خطربروزنموده است ،شاهدتلفات  جاني ومالي فراوان بوده ايم.

باتوجه به اينكه گستره اين خطربركسي پوشيده نيست اين سوال مطرح است كه براي دفع اين

خطرچه ميتوان كرد؟

 

ابتدابايدعلت بروزخطررامشخص نمود.آيادردهه ها وسده هاي گذشته اين خطروجودنداشته است؟

دريك مقايسه گذرابين سالهاي نه چندان دورووضعيت امروزي ،منشاء اصلي مشكلات ناشي ازسيل درشهرمشهدمشخص مي گردد.وسعت بافت فيزيكي مشهد،طبق نقشه توپوگرافي سال 1334 يعني حدود51سال پيش( 43)كيلومترمربع بوده است ومي توان ادعانمودكه فشارچنداني رابرمحيط طبيعي پسكرانه خودواردنمي كرده است باگذشت 5 دهه شهرمشهدبارشدسريع خودازهرطرف گسترش يافته وفشارجدي رابربسترطبيعي خودواردنموده است .افزايش وسعت فضاي شهري به (225 )كيلومترمربع طبق عكس landsat 7 سال 82 بدون توجه به فضاي حوزه هاي آبخيز،حريم زهكشهاي اصلي ،حفظ مسيلهاي عمده ،مرفولوژي وشيب سطح زمين ،ساختارزمين شناسي وبسياري عوامل ديگرصورت پذيرفته كه احتمال وقوع سيلابهاي مخرب رابه ميزان بسياري افزايش داده است

عملكردآبخيزداري دركاهش رواناب هاي مخرب دقيقا درجهت رفع صدمات وارده برحوزه هاي آبخيزاست.مقايسه الگوي زهكشي درخارج ازفضاي كوهستان (دشت سرودشت)دردهه هاي گذشته بازمان فعلي كه تقريباتمام آن بوسيله ساخت وسازوآسفالت پوشيده شده است به آساني نشان دهنده بحراني بودن وضعيت است).

بررسيهاي ژئومورفولوژيكي گذشته ازطريق عكسهاي هوايي وبرشهايي درنيمرخ عوارض سطحي پايين دست كه هنوزبوسيله بتون وآسفالت مستورنشده ،حاكي ازآن است كه درگذشته سيلاب بدون هيچ مانعي ،پس ازخروج ازكوهستان دركانالهاي متعددي ازراس تاقاعده مخروط هاي افكنه ساخته خودحركت مي كرده وازآن پس نيزبندرت باتاسيسات شهري وفضاهاي مسكوني درهم مي آميخته است.

درشرايط امروزي تمام سطح مخروط افكنه هاي پاي كوهي از ساختمان ،خيابان،آسفالت وسيمان پوشيده شده والگوي زهكشي قديمي بطوركلي بهم ريخته است.مسيراوليه سيلابها درفضاي شهري گم ونامعلوم بوده وبسياري ازآنها تسطيح،ساختمان سازي وياآسفالت گرديده است.

گسترش شهرتاپاي خط تغييرشيب كوه ودشت ادامه يافته وتجاوزبه درون حوزه هاي آبخيز نيزطي چندسال اخيرآغازشده است.درحال حاضرسيلاب تمام ارتفاعات جنوبي شهرمشهدفقط به 8كانال به ابعاد4*3 ونهايتا 3*3 مترهدايت مي شود.

بسيارخوش بين وياباطبيعت بيگانه بوده ايم كه چنين آنرابه بازي گرفته ايم.

درطول چنددهه گذشته تغييرات قابل ملاحظه اي درحوزه هاي آبخيزصورت گرفته كه همه آنها به فرآيندرونديابي سريع وشديدسيل كمك خواهندكرد.

ازجمله اين اقدامات ،برداشت بيش ازحدسنگ لاشه ازرخنمون هاي سنگي حوزه ها وبرهم زدن تعادل دامنه ها،برداشت مصالح شن وماسه ازبستررودخانه ها،تخليه حجم وسيعي ازنخاله هاي بنايي،مسدودكردن آبراهه هاي اصلي وتخريب تقريبا كامل پوشش گياهي حوزه است كه منجربه پرشدن كانالهاي موجوددفع آبهاي سطحي شهرخواهدشد.چنانچه بدنبال دوره خشكسالي فعلي كه تقريبا هجوم سيلابهاي قوي راازيادبرده ايم ،يك دوره ترسالي شروع شود،آثارتخريبي سيلابها پس ازاين دوره چندين ساله با تمركز رسوب درداخل حوزه ها به چندين برابر خواهدرسيد.تراكم واحدهاي مسكوني درمحل خروجي حوزه هاي آبخيز كه طي سالهاي اخيربوقوع پيوسته،باهجوم سيلاب فاجعه اي رابه بارخواهدآورد.

حوزه آبخيزي كه دركوهستانهاي جنوب وجنوب غرب شهرمشهد،پهلوبه پهلوي يكديگرقرارگرفته وخروجي رواناب تمام آنهابه سمت فضاي مسكوني شهرمشهداست به حوزه شهري مشهدشهرت يافته است.اين حوزه ازنظرمختصات جغرافيايي بين 48و33تا 56و33 عرض شمالي و58و56 تا16و57 طول شرقي واقع گرديده است .وسعت اين منطقه ازحاشيه جنوبي بافت فيزيكي شهرتاخط الراس اصلي حوزه هاي مذكورحدود45كيلومترمربع يا4500هكتارمي باشد.تداخل مرزهاي حوزه با ساخت وسازهاي شهري ،اراضي بامالكيت شخصي وگران قيمت،بزرگراهها،كاربريهاي اداري_نظامي،محدوده هاي خدماتي وقانوني شهرمشكلات عديده اي رابوجودآورده است.

متاسفانه هنوزبراي بسياري ازسازمانهاي مسئول اين باوركه شهرمشهدبدليل شرايط خاص خوديكي ازمهمترين كلان شهرهاي دنياست بوجودنيامده ودربسياري ازمسائل شهر،هنوز برنامه هاي منسجم ،مشخص ومبتني براصول علمي جديدوجودندارد.

مشكل سيل مشهدتنهايكي ازدههاوصدها مشكلي است كه اين شهردرحال حاضرويادرآينده باآن مواجه خواهدبود.برنامه ريزي براي كنترل سيل شهرمشهدخيلي ديرشروع شده است ومتاسفانه هرروزشاهدكم شدن سطح حوزه هاي آبخيزوافزايش سطح ساخت وسازبوده ورشدسريع شهرتهديدي براي حوزه آبخيز است.

درحال حاضربراي حل كامل مشكل سيل وخطرات آن درشهرمشهدبايستي دريك طرح جامع مطالعاتي،تمام مسائل مرتبط بااين پديده درداخل وخارج شهرموردبررسي دقيق قرارگيردتابتوان معضلات وضع موجودوآينده راحل نمود.حل مشكلات محيطي شهرمشهدنيازبه تفكروايده جديدداردوباحاكميت تفكرات وروشهاي سنتي گذشته ،محيطي غير قابل تحمل براي آينده اين شهرمتصوراست.

شرايط برنامه ريزي درحوزه شهري مشهدبه دلايل مختلفي ازاهميت ومحدوديتهاي خاصي برخوردارمي باشد.لذاهمين عوامل تفاوتهاي بارزي درتصميم گيري اجراي شيوه هاي اصلاحي دراين منطقه رابوجودمي آورد.

توسعه بافت شهري ،افزايش جمعيت دراين مناطق درهردهه مساحت بيشتري ازحوزه شهري رادربرمي گيرد.همين عامل باعث ايجادتغييرات درمورفولوژي منطقه شده است.ارزش ريالي زمين دراين مناطق به دليل توسعه شهرباعث اهميت مالكيتها ومحدوديت روشهاي اجرايي مي گردد.

وجودابهام درمالكيتها به دليل ارزش زمين بين مردم وسازمانهاي مختلف ازجمله آستان قدس نيزامكان بعضي عمليات رامحدودمي سازد.

برنامه ريزي درخصوص سيلابهاي اين حوزه درتوان اجرايي يك سازمان نمي باشدزيرامسائل شهري فراواني وجودداردكه هماهنگي وهمكاري سازمانهاي مختلف راجلب مي كند.

استانداري،شهرداري،آب وفاضلاب ،منابع طبيعي وآبخيزداري ،آستان قدس ،دانشگاه وسازمانهاي ديگرنقش مهمي درحل معضل سيل اين محدوده دارند.عمليات كنترل سيل به تنهايي قادربه حل معظل نخواهدبود.بلكه بحث انتقال سيلابها درپايين دست ودرفضاي شهري اهميت به سزايي خواهدداشت.بايدبامهارت رواناب رادرخيابانها وكوچه هاي شهرمان هدايت كنيم.

حاصل سالها تجربه كشورهاي ديگرآنست كه بااجراي پروژه هاي آبخيزداري درسرشاخه ها مي توان ضمن نفوذدادن آب باتاخيرازتشكيل سيلابهاي مخرب جلوگيري نمود.اين مقاله ضمن اشاره به خطرات متصوربراي شهرمشهدبا طرح عمليات آبخيزداري اين نوع عمليات رايكي ازبهترين راه كارهاي ممكن جهت كاهش خطرات روانابها معرفي مي نمايد.

مازماني به سراغ مطالعه واجراي طرح كنترل سيلاب شهرمشهدرفته ايم كه فضاهاي مفيدبراي انجام چنين طرحهايي راازسطح حوزه هاي آبخيز كم كرده وبه زيرساخت وسازبرده ايم.

تجاوزبه درون حوزه هاي آبخيزبه دوصورت مستقيم وغيرمستقيم،طي سالهاانجام گرفته ودرآن ايام كسي به فكربرنامه ريزي نبوده است.

درحال حاضربراي حل كامل مشكل سيل وخطرات آن درشهرمشهدبايستي دريك طرح جامع مطالعاتي تمام مسائل مرتبط به اين پديده درداخل وخارج شهرموردبررسي دقيق قرارگيردتابتوان معضلات وضع موجودوآينده راحل نمود.

شرايط برنامه ريزي درحوزه شهري مشهدبه دلايل مختلفي ازاهميت ومحدوديتهاي خاصي برخوردارمي باشد،مانند:

  • توسعه بافت شهري وافزايش جمعيت
  • ارزش ريالي زمين واهميت مالكيت ها
  • سطح محدودبعضي اززيرحوزه ها وشرايط خاص توپوگرافي
  • وجوددرگيري برسرمالكيت هابه دليل ارزش زمين بين مردم وسازمانهاي مختلف ازجمله آستان قدس _اوقاف _مسكن وشهرسازي _منابع طبيعي و………..امكان بعضي عمليات رامحدودمي سازد

 

                     گامي در جهت جلوگيري از بحران سيل                             

 

– پهنه آبخيز : آبخيز پهنه اي است که تمام روان آب ناشي از باران وارد  بر آن را يک رود خانه يا آبراهه يا درياچه يا آبرفت دريافت نمايد.

آبخيزداري : مديريت هماهنگ و يکپارچه و قانونمند منابع طبيعي,کشاوزي,انساني و اقتصادي يک آبخيز است .

پروژه هاي آبخيزداري در راستاي حفاظت از آب وخاک

1- بذر پاشي و کود پاشي :پاشيدن بذر گياهان مرتعي در مراتع  ويا اراضي مسطح با شيب ملايم را بذرپاشي مي گويند .هدف :احيا و اصلاح مراتع و افزايش بازدهي جهت توليد علوفه و يا تبديل اراضي مرتعي و همچنين تقويت پوشش گياهي تقويت پوشش

گياهي. تقويت پوشش گياهي..

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق : آبخيزداري ،جلوگيري ازبحران سيل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید