پایان نامه ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران


دانشکده‌ی مهندسی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات

(تجارت الکترونیک)

عنوان پایان نامه
ارزیابی پذیرش یادگیری سیار در دانشگاه‌های ایران

استاد راهنما:
دکتر حمید حسن‌پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یادگیری سیار به فرآیند آموزشی اطلاق می‌شود که بدون نیاز به اتصال فیزیکی و پیوسته به کابل‌های شبکه و از طریق ابزار سیار و قابل حملی همچون رایانه ‌های قابل حمل، تلفن‌های همراه، دستیار دیجیتال شخصی و غیره امکان آموزش و یادگیری را برای هر فرد در هر زمینه، هر زمان و مکان بدون محدودیت فراهم می‌سازد.

در این پژوهش، عوامل موثر بر پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به عنوان جامعه‌ای مشتمل بر فراگیران سیستم‌های آموزشی، از خدمات یادگیری سیار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار شناسایی شد و پس از مطالعه مدل‌های موجود در زمینه پذیرش، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری به عنوان مدل پایه انتخاب گردید و توسعه داده شد. سپس مدل موردنظر پس از تطبیق با شرایط مساله مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون مدل، تحقیقی میدانی بر روی دانشجویان دانشگاههای شاهرود به عنوان جامعه آماری با استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شد و داده‌های حاصل با استفاده از تکنیک‌های آماری توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های تحقیق وجود رابطه میان انتظار عملکرد، انتظار تلاش، عوامل اجتماعی، شرایط تسهیل‌گر، کیفیت خدمات سیستم و خودکارآمدی استفاده از ابزارهای سیار را با قصد استفاده از خدمات آموزشی سیار تایید می‌کند. همچنین در این مطالعه نقش تعدیل‌گری سبک یادگیری دانشجویان بر قصد استفاده، بر رابطه میان انتظار عملکرد و قصد استفاده و رابطه بین انتظار تلاش و قصد استفاده نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می‏دهد که تفاوت معناداری میان سبک‏های یادگیری دانشجویان وجود ندارد. بنابراین امکان تطبیق تمام سبک‌های یادگیری با یادگیری سیار وجود دارد.

کلیدواژگان: یادگیری سیار، قصد استفاده، پذیرش، سبک یادگیری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………….1

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………1
 • ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………2
 • بیان مساله تحقیق ……………………………………………………………………………………..4
 • هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………6
 • سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………6
 • فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………..7
 • روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………..9
 • کاربرد تحقیق ………………………………………………………………………………………………9
 • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….9

1-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………9

1-9-2- قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………….10

1-9-3- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………..10

 • جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………10
 • تعریف واژگان …………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………….11

 • بخش اول : فناوری اطلاعات و آموزش عالی ……………………………………………11

2-1-1- تعریف جامعه اطلاعاتی …………………………………………………………………….12

2-1-2- مروری بر تحولات جامعه اطلاعاتی ………………………………………………….13

2-1-3- چالش های آموزش عالی پیش روی آموزش در عصر اطلاعات…………13

2-1-4- مروری بر وضعیت زیرساخت جامعه اطلاعاتی ………………………………….14

2-1-5- جمع بندی بخش اول ……………………………………………………………………….17

 • بخش دوم : پارادایم های آموزش مجازی …………………………………………………17

2-2-1- از آموزش سنتی تا آموزش از راه دور ……………………………………………….18

2-2-2- آموزش الکترونیکی …………………………………………………………………………..21

2-2-2-1- مقایسه آموزش سنتی و الکترونیکی ……………………………………….23

2-2-2-2- یادگیرنده در نظام آموزش سنتی و الکترونیکی ……………………..25

2-2-2-3- مزایای آموزش الکترونیکی ………………………………………………………26

2-2-3- آموزش سیار …………………………………………………………………………………….27

2-2-3-1- جایگاه آموزش سیار ………………………………………………………………..30

2-2-3-2- پیشینه نظری و تجارب ……………………………………………………………31

2-2-3-3- اهداف آموزش سیار ………………………………………………………………….35

2-2-3-4- مقایسه آموزش سیار و الکترونیک …………………………………………..38

2-2-3-5- چالش های آموزش سیار …………………………………………………………39

2-2-4- جمع بندی بخش دوم ……………………………………………………………………..42

 • بخش سوم : سبک یادگیری …………………………………………………………………….43

2-3-1- نظریه سبک یادگیری کلب ……………………………………………………………..44

2-3-2- پیشینه نظری و تجارب ……………………………………………………………………48

2-3-3- جمع بندی بخش سوم …………………………………………………………………….50

 • بخش چهارم: مدل های پذیرش فناوری اطلاعات …………………………………..51

2-4-1- نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده فناوری ……………………………………….51

2-4-2- نظریه عملکرد منطقی ………………………………………………………………………56

2-4-3- مدل پذیرش فناوری ………………………………………………………………………..59

2-4-4- مدل پذیرش فناوری .2 ……………………………………………………………………67

2-4-5- مدل پذیرش فناوری .3 ……………………………………………………………………68

2-4-6- نظریه رفتار برنامه ریزی شده …………………………………………………………..70

2-4-7- نظریه  تجزیه رفتار برنامه ریزی شده ………………………………………………73

2-4-8- نظریه ترکیبی پذیرش فناوری و رفتار برنامه ریزی شده………………….75

2-4-9- مدل استفاده از رایانه های شخصی …………………………………………………77

2-4-10- مدل انگیزشی ………………………………………………………………………………..80

2-4-11- نظریه اشاعه نوآوری ها ………………………………………………………………….83

2-4-12- نظریه شناخت اجتماعی ………………………………………………………………..87

2-4-13- جمع بندی بخش چهارم ……………………………………………………………….91

 • بخش پنجم : ارائه مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………92

2-5-1- تحلیل ادبیات موضوع ……………………………………………………………………..92

2-5-2- مدل تحقیق …………………………………………………………………………………….95

2-5-3- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………97

2-5-3-1- قصد رفتاری ……………………………………………………………………………100

2-5-3-2- انتظار عملکرد …………………………………………………………………………100

2-5-3-3- انتظار تلاش ……………………………………………………………………………102

2-5-3-4- عوامل اجتماعی ………………………………………………………………………103

2-5-3-5- شرایط تسهیل گر …………………………………………………………………..104

2-5-3-6- خودکارآمدی ابزارهای سیار …………………………………………………..106

2-5-3-7-کیفیت خدمات سیستم …………………………………………………………..108

2-5-3-8-عامل تعدیل کننده ………………………………………………………………….112

2-5-4- سئوالات تحقیق ……………………………………………………………………………..113

2-5-5- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………..114

فصل سوم : مروری بر تحقیقات انجام شده   …………………………………………………116

 • مقدمه ………………………………………………………………………116
 • پژوهش‌های انجام شده در زمینه نگرش و قصد استفاده ابزارهای سیار….116
 • پژوهش‌های انجام شده در زمینه بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به کمک مدل‌های علّی موجود ………119

فصل چهارم : روش تحقیق ……………………………………………………………………126

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………126
 • روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………..126
 • متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………127

4-3-1- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………….127

4-3-2- متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………127

 • روش و تکنیک جمع‌آوری اطلاعات ………………………………………………………..127
 • جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………….128
 • روایی و پایایی پرسش‌نامه ………………………………………………………………………129

4-6-1- روایی …………………………………………………………………………………………………129

4-6-2- پایایی …………………………………………………………………………………………………130

 • روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………….131

فصل پنجم : نتایج ( بحث و بررسی و تحلیل داده‌ها ) ……………………………………………………….133

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………133
 • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………133

5-2-1- جنسیت ………………………………………………………………………………………………133

5-2-2- سن ……………………………………………………………………………………………………..134

5-2-3- تحصیلات…………………………………………………………………………………………….135

5-2-4- نوع دانشگاه محل تحصیل …………………………………………………………………136

5-2-5- سال تحصیل ……………………………………………………………………………………..137

5-2-6- استفاده از اینترنت در روز …………………………………………………………………138

5-2-7- سال استفاده از اینترنت  …………………………………………………………………..139

5-2-8- استفاده از تلفن همراه ………………………………………………………………………140

5-2-9- دسترسی به اینترنت سیار …………………………………………………………………141

5-2-10- سبک یادگیری دانشجویان …………………………………………………………….142

 • آماره توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………143
 • نرمال سازی داده ها ……………………………………………………………………………….145
 • آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………..146

5-5-1- بررسی همبستگی بین متغیرها ………………………………………………………..146

5-5-2-بررسی فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………….147

فصل ششم : بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………….174

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..174
 • یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………174

6-2-1- بخش توصیفی ………………………………………………………………………………….174

6-2-1-1- یافته‌های حاصل از ویژگی‌های جمعیت شناختی…………………..174

6-2-1-2-یافته‌های حاصل از سبک یادگیری دانشجویان………………………..175

6-2-2- بخش استنباطی …………………………………………………………………………………175

6-2-2-1- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش…………………….175

 • نتیجه‌گیری نهایی …………………………………………………………………………………..194
 • محدودیت‌های تحقیق ……………………………………………………………………………197
 • پیشنهادهای اجرایی ……………………………………………………………………………….198
 • پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………198

– فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………….200

– پیوست‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………215

– چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….220

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید