پایان نامه ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد


دانــــشگاه یـــــزد

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان­نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

استاد راهنما: محمدحسین سرائی

استاد مشاور: احسان لشگری

پژوهش و نگارش: مهدی علیان

شهریور 1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1. بیان مسئله. 6

1-2. ضرورت و اهمیت پژوهش… 8

1-3. اهداف پژوهش… 9

1-3-1. اهداف کلان. 9

1-3-2. اهداف عملیاتی.. 10

1-4. سوالات پژوهش… 10

1-5. فرضیات پژوهش… 10

1-6. پیشینه پژوهشی.. 11

1-6-1. پژوهش­های خارجی.. 11

1-6-2. پژوهش­های داخلی.. 15

1-7. روش تحقیق.. 19

1-8. موانع و محدودیت­ها 20

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری پژوهش

2-1. مقدمه. 22

2-2. مفهوم محله، تعریف و مبانی.. 23

2-2-1. تعریف محله. 23

2-2-2. سیر تاریخی نظریه محله. 26

2-2-3. مفهوم محله در شهرهای ایران. 27

2-2-4. کارکرد محله­های شهری.. 29

2-3. مبانی و مفاهیم پایداری، توسعه، توسعه پایدار و محله پایدار 31

2-3-1. پایداری.. 31

2-3-2. توسعه. 31

2-3-3. توسعه پایدار 32

2-3-4. بنیادهای شهر پایدار 33

2-3-5. مفاهیم و دیدگاه­های اساسی در توسعه محله­ای.. 34

2-3-6. پیدایش دیدگاه توسعه محله­ای پایدار 38

2-3-7. نمونه­هایی از رویکردهای مرتبط با محله پایدار 39

2-3-7-1. رویکرد طراحی محله سنتی.. 39

2-3-7-2. رویکرد توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی.. 40

2-3-7-3. رویکرد محلات سرزنده 40

2-3-7-4. رویکرد محدوده امن.. 41

2-3-7-5. رویکرد رشد هوشمند. 41

2-3-8. توسعه محلّه­ای پایدار 42

2-3-9. ابعاد پایداری محله. 43

2-3-9-1. پایداری زیست- محیطی (اکولوژیکی) 43

2-3-9-2. پایداری اقتصادی.. 43

2-3-9-3. پایداری اجتماعی.. 44

2-3-10. معیارهای پایداری محله. 44

2-3-11. اهداف و راهبردهای ایجاد محلات پایدار 47

2-4. مدیریت شهری، مبانی و تعاریف.. 49

2-4-1. مفهوم مدیریت شهری.. 49

2-4-2. مدیریت شهری در ایران. 51

2-4-3. وظایف شهرداری در زمینه توسعه پایدار محله­ای.. 53

2-5. جمع­بندی.. 55

فصل سوم: شناخت محدوده مورد مطالعه و روش­شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 60

3-2. شناخت محدوده مورد مطالعه. 61

3-2-1. موقعیت جغرافیایی شهر یزد. 61

3-2-2. مورفولوژی زمین و سازندهای زمین­شناسی.. 63

3-2-2-1. توپوگرافی محدوده شهر. 63

3-2-2-2. خصوصیات زمین شناسی یزد. 66

3-2-3. ویژگی­های اقلیمی.. 68

3-2-3-1. بارش سالانه. 68

3-2-3-2. رطوبت هوا 69

3-2-3-3. دما 70

3-2-3-4. ساعت آفتابی.. 71

3-2-3-5. روزهای یخبندان. 72

3-2-3-6. باد. 73

3-2-4. موقعیت بافت تاریخی شهر یزد. 73

3-2-4-1. محله فهادان. 74

3-2-4-2. محله گودال مصلی.. 74

3-2-4-3. محله شش­بادگیری.. 74

3-2-4-4. محله گازارگاه 75

3-2-4-5. محله شیخداد. 75

3-2-4-6. محله دولت­آباد. 75

3-2-4-7. محله گنبد سبز. 76

3-2-4-8. محله زردشتی­ها 76

3-3. ویژگی­های جمعیتی و اجتماعی.. 78

3-3-1. ویژگی­های جمعیتی.. 78

3-3-2. وضعیت سواد. 80

3-4. ویژگی­های اقتصادی.. 82

3-4-1. جمعیت فعال و غیرفعال. 82

3-4-2. نرخ اشتغال و بیکاری.. 83

3-5. ویژگی­های کالبدی.. 84

3-5-1. کاربری اراضی.. 84

3-6. روش­ها و ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات (روش­شناسی پژوهش) 87

3-7. جامعه آماری و حجم نمونه. 87

3-8. اعتبار و پایایی گویه­ها 88

3-9. شاخص­های پژوهش… 90

3-10. روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها 91

3-10-1. منطق فازی.. 92

3-10-1-1. تاریخچه مختصری از تئوری فازی.. 92

3-10-1-2. منطق فازی.. 93

3-10-1-3. منطق فازی در مطالعات شهری.. 94

3-10-1-4. مراحل پیاده­سازی منطق فازی.. 95

3-10-1-4-1. فازی­سازی.. 95

3-10-1-4-2. استدلال فازی.. 97

3-10-1-4-3. غیر فازی­سازی (نافازی­سازی) 100

3-10-2. منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-1. توابع عضویت در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 101

3-10-2-2. اپراتورهای (عملگرها) منطق فازی.. 102

3-10-3. آزمون آماری T تک نمونه­ای.. 104

3-10-4. آزمون آماری F یا تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی.. 104

3-10-5. آزمون آماری ضرایب همبستگی و رگرسیون خطی.. 106

3-11. جمع­بندی و ارائه مدل فرآیندی (اجرائی) پژوهش… 106

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش

4-1. مقدمه. 110

4-2. ارزیابی وضعیت شاخص­های پایداری.. 110

4-2-1. فازی­سازی شاخص­ها 110

4-2-2. بررسی وضعیت پایداری اقتصادی محلات.. 112

4-2-3. بررسی وضعیت پایداری زیست- محیطی محلات.. 115

4-2-4. بررسی وضعیت پایداری فیزیکی- کالبدی محلات.. 119

4-2-5. بررسی وضعیت پایداری اجتماعی- فرهنگی محلات.. 122

4-2-6. تحلیل شاخص­های پایداری محلات بافت تاریخی شهر یزد. 125

4-3. سنجش عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد. 135

4-3-1. آمار توصیفی.. 135

4-3-1-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس… 135

4-3-1-2. توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 136

4-3-1-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 136

4-3-1-4. توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 137

4-3-2. آزمون توزیع داده­های پژوهش… 138

و….

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید