پایان نامه ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88-1387


دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسیM.A.

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،

اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه2 شیراز 88-1387

استاد راهنما:

دکتر پرویز ساکتی

فهرست مطالب:

 چکیده……………………………………………………………………………………………………………
 فهرست مطالب ……………………………………………………………………………….أ
 فهرست پیوست…………………………………………………………………………………….ک
 فهرست جدول ها………………………………………………………………………………………ل
 فهرست نمودار…………………………………………………………………………………………..ن
فصل اول: طرح پژوهش
 1-1 – مقدمه……………………………………………………………………………………………….2
 1-2 – بیان مساله………………………………………………………………………………………..8
 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………..16
 1-4 – اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..19
  1-4- 1-اهداف کلی پژوهش………………………………………………………………………………….19
  1-4- 2- اهداف ویژه پژوهش…………………………………………………………………………………19
 1-5- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………21
  1-5-1- فرضیه های کلی پژوهش………………………………………………………………………….21
 1-5-2- فرضیه های ویژه پژوهش……………………………………………………………………………..21
 1-6- تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………..23
 1-7 -تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….26
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….30
 2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………32
 2-3- فلسفه‌اموزش علوم تجربی از دیدگاه برنامه قصد شده………………………………………….35
 2-4 –منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران……………………………………………………………..37
 2-5- اهداف کلی در برنامه قصد شده………………………………………………………………………….38
  2-5-1- دانسته های ضروری در برنامه قصد شده……………………………………………………..38
  2-5-2- مهارتهای ضروری…………………………………………………………………………………….39
  2-5-2-1- مشاهده…………………………………………………………………………………………….39
  2-5-2-2-جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………….40
  2-5-2-3-برقراری ارتباط…………………………………………………………………………………….41
  2-5-2-4-اندازه گیری……………………………………………………………………………………….42
  2-5-2-5-کاربرد ابزار…………………………………………………………………………………………..43
  2-5-2-6-پیش بینی و فرضیه سازی………………………………………………………………………44
  2-5-2-7- مفهوم تفسیر یافته ها و نتیجه گیری ……………………………………………………….45
  2-5-2-8- طراحی تحقیق………………………………………………………………………………………46
  2-5-2-9 مهارت های ذهنی برنامه قصد شده ………………………………………………………….47
  2-5-3- هدف های دانشی برنامه قصد شده………………………………………………………………47
  2-5-4- نگرش های ضروری…………………………………………………………………………………48
  2-5-4-1- هدف های نگرشی در برنامه قصد شده……………………………………………………49
 2-6- اهداف کلی و اهداف جزیی به تفکیک دروس……………………………………………………..50
  2-6-1- چک لیست جمع بندی اهداف کلی و اهداف جزیی برنامه قصد شده …………….62
 2-7 – ارزشیابی از دیدگاه برنامه قصد شده…………………………………………………………………..63
 2-8 – فعالیتهای یاددهی -یادگیری از دیدگاه برنامه قصد شده………………………………………..67
 2-9- معلم از دیدگاه برنامه قصد شده………………………………………………………………………….70
 2-10-مبانی نظری مرتبط با برنامه درسی اجرا شده ………………………………………………………72
 2-11- از تمرکز تا عدم تمرکز در اجرای برنامه درسی………………………………………………….80
 2-12-هدف های‌اموزشی در برنامه درسی اجرایی………………………………………………………..83
  2-12-1-ریشه های تعیین هدف های‌اموزشی………………………………………………………….83
  2-12-2- شناخت و تدوین هدف های‌اموزشی………………………………………………………..83
  2-12-3- طبقه بندی و تحلیل هدف های‌اموزشی در حیطه های یادگیری…………………..86
  2-12-3-1-سطوح یادگیری در حیطه شناختی…………………………………………………………87
  2-12-3-2-سطوح یادگیری در حیطه عاطفی…………………………………………………………..87
  2-12-3-3-سطوح یادگیری در حیطه روان حرکتی………………………………………………….88
 2-13- محتوای‌اموزشی در برنامه درسی اجرایی…………………………………………………………..90
 2 -14- روشهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی اجرایی…………………………………………….91
 2-15- ارزشیابی در برنامه درسی اجراشده…………………………………………………………………..93
  2-15-1-ارزشیابی برنامه درسی تابع چه عواملی است؟……………………………………………..99
  2-15-2- جنبه های اساسی در ارزشیابی برنامه درسی اجراشده…………………………………..100
  2-15-3- مشارکت افراد در ارزشیابی از برنامه درسی………………………………………………..101
  2-15-4-انواع الگوهای ارزشیابی……………………………………………………………………………102
 2-16- پ‍ژوهش های مرتبط با متغیرها و عناصر برنامه درسی…………………………………………..103
  2-16-1- پ‍ژوهش های مرتبط فعالیتهای یاددهی یادگیری…………………………………………..105
 2-17- آزمون تیمز ملاک بین المللی در ارزیابی برنامه درسی…………………………………………126
 2-18-پژوهش های مرتبط با اهداف برنامه قصد شده علوم تجربی……………………………….136
 2-19-پژوهش های مرتبط با روشهای یاددهی- یادگیری برنامه‌درسی……………………………142
 2-20- پژوهش های مرتبط با ارزشیابی اجرای برنامه‌درسی ……………………………………….152
 2-21- جمع بندی………………………………………………………………………………………….155
فصل سوم – روش اجرا پژوهش
 3- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….157
 3-2- روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………….157
 3-3- جامعه‌اماری…………………………………………………………………………………………………..158
  3-3-1-جامعه‌اماری برنامه قصد شده……………………………………………………………….159
  3-3-2-جامعه‌اماری برنامه اجرا شده………………………………………………………………………159
  3-3- 3-جامعه‌اماری برنامه‌آموخته شده…………………………………………………………………160
 3-4-نمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………………………………………161
 3-5-ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………163
  3-5-1 برنامه قصد شده………………………………………………………………………………….163
  3-5-2 برنامه اجرا شده……………………………………………………………………………..163
  3-5-3 برنامه‌آموخته شده……………………………………………………………………………………..164
 3-6-روایی و پایایی ابزار های مقیاس …………………………………………………………………………165
  3-6-1-روایی مقیاس دانش‌اموز…………………………………………………………………………….165
  3-6-2-پایایی مقیاس دانش‌اموز………………………………………………………………………….166
  3-6-1-روایی مقیاس دبیر و مدیر…………………………………………………………………..166
  3-6-2-پایایی مقیاس دبیر و مدیر………………………………………………………………….166
 3-7- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………….167
 3-8- روش‌اماری و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….168
فصل چهارم : یافته های پژوهش
 4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………170
 4-2- تجزیه و تحلیل داد ه ها بر اساس فرضیه های پژوهش…………………………………………..171
  4-2-1- تجزیه و تحلیل داد ه ها بر اساس فرضیه های کلی پژوهش……………………………171
  4-2-2- تجزیه و تحلیل داد ه ها بر اساس فرضیه های ویژه پژوهش……………………………178
  فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
 5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………202
 5-2- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….203
 5-3- بحث و نتیجه گیری فرضیه های پژوهش……………………………………………………..205
 5-4-پیشنهادها………………………………………………………………………….223
  5-4-1- پیشنهادهایی کاربردی مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………223
  5-4-2-پیشنهادهایی پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………226
 5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………..227
  5-5-1- محدودیت های در اختیار……………………………………………………………227
  5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار……………………………………………………..228
 5-6-فهرست منابع……………………………………………………………………………………….229
  5-6-1 – منابع فارسی……………………………………………………………………………229
  5-6-2- منابع خارجی……………………………………………………………………….239

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید